Till Papunets första sidanpapunet.net-första sidan

KOMMUNIKATIONSHJÄLPMEDEL

Med hjälp av kommunikationshjälpmedel kan man verbalt uttrycka saker när talande eller skrivande inte fungerar - eller när talet är otydligt. En talhandikappad människa kan också behöva ett kommunikationshjälpmedel som baserar sig på bilder, för att förstå det hon hör. I så fall stödjer bilderna förståelsen av ordens betydelser.

Till kommunikationshjälpmedlen räknas också hjälpmedel som används för att producera tal. En röstförstärkare är en apparat som förstärker den egna rösten, när den inte bär i vanliga samtalssituationer. Med en röstprotes kan man däremot ersätta funktionerna i de organ i struphuvudet som behövs för att producera tal.

Kommunikationshjälpmedel: ordförråd och redskap

Ett kommunikationshjälpmedel är en kombination av det ordförråd och redskap, med vilkas hjälp meddelanden förmedlas åt mottagaren. Ordförrådet består av uttryck som personen behöver i sin kommunikation. Uttrycken kan presenteras med konkreta föremål och bilder, eller abstrakta grafiska symboler, så som bliss-symboler, bokstäver, ord eller meningar.

När man kommunicerar kan man peka på meddelanden på en kommunikationstavla eller i en kommunikationsmapp, välja dem i en talapparat eller skriva dem i en kommunikationsapparat som grundar sig på skrivande. I kommunikationen kan man också använda datorbaserade kommunikationsprogram.

Hurudant redskap som lämpar sig för var och en beror på brukarens funktionsförmåga och språkliga färdigheter, kommunikationsbehov och -miljö samt redskapets egenskaper. Ordförrådets innehåll och omfång är också beroende av personens kommunikationsbehov och -situation, och dessa är alltid individuella.

Egenskaper och behov som hör samman med person är bl.a.:

 • språkliga färdigheter och kommunikationsmetoder
 • förmåga och färdighet att ta in och behandla information
  • syn-, hörsel- och känselsinne
  • minnesfunktioner (kort- och långtidsminne)
 • behärskning av kroppsrörelser, d.v.s. på vilket sätt personen väljer meddelanden från hjälpmedlet
 • kommunikationspartners och kommunikationens bruksändamål, samt hurudant ordförråd som behövs med tanke på dessa
 • situationer och omgivningar där hjälpmedlet används (vilka krav ställer den fysiska omgivningen)
 • stöd i hjälpmedelsanvändningen

Egenskaper som hör samman med hjälpmedlet är bl.a.

 • möjligheter att klassificera och organisera ordförrådet
 • på vilket sätt meddelanden väljs och eventuella alternativa styrsätt
 • hur meddelanden presenteras, d.v.s. hur de framförs åt samtalspartnern
  • samtalspartnern läser skriftliga meddelanden högt, och tolkar verbalt meddelanden som baserar sig på symboler
  • med hjälp av ett redskap kan meddelanden omskrivas till tal (bandade eller meddelanden upplästa av talsyntes)
 • storlek, vikt
 • hållbarhet med tanke på väder och hantering
 • minneskapacitet

Hjälpmedel och kommunikation

För att människor skall kunna förstå varandra, måste de ha ett gemensamt språk. En kommunikationsmetod, som båda behärskar och förstår.

När en person använder hjälpmedel har motpartens förmåga och vilja att vara närvarande och ge tillräckligt med tid för att producera uttryck, stor betydelse för hur kommunikationen lyckas. Von Tetzchner och Martinsen (1999) beskriver ett exempel om ett barn som för vilket det, p.g.a. att det hade svårt att fokusera blicken, tog en halv timme att berätta att ärmen hänger störande över symbolerna.

När en talhandikappad person har svårt att förstå meddelanden som han hör eller läser, bör partnern också fästa uppmärksamhet på hur begripliga de egna uttrycken är. Verbala uttryck kan stödjas med gester och miner, genom att peka på föremål och bilder eller rita.

Att få en modell för hjälpmedelsanvändningen

När man får exempel på hur man kan använda hjälpmedlet i kommunikationen, samt ordförrådet på ett mångsidigt sätt i olika situationer, uppstår en modell för hjälpmedelsanvändningen. I den normala språkutvecklingen får vi tusen och åter tusen exempel på hur ord och uttryck används i olika situationer. Åtminstone lika många exempel behövs för att belysa hur ordförrådet kan användas i olika situationer, samt hur olika uttryck kan produceras. För att lära sig att använda kommunikationshjälpmedlet och ta det till sig, krävs det att hela omgivningen är delaktig. Först då kan hjälpmedlet erbjuda en möjlighet till jämnställd kommunikation.

Med kommunikationspass mot ett gemensamt språk

För att man skall kunna hitta ett gemensamt språk, också med en ny samtalspartner, bör den talhandikappade personen kunna informera om sina kommunikationsfärdigheter och sitt kommunikationssätt åt denna. Ett personligt kommunikatonspass är ett utmärkt redskap i denna avsikt.

Varifrån kan man hämta kommunikationshjälpmedel?

Hjälpmedel för alternativ och kompletterande kommunikation anskaffas i huvudsak via hälsovårdscentralerna eller centralsjukhusen. Centralsjukhusen står för anskaffningen av ljudproteser och röstförstärkare.

Läs mera om hjälpmedelstjänster.

Hjälpmedel och/eller tolk för talhandikappade

Ibland så räcker det inte endast med hjälpmedel för att lösa problem med den talhandikappade personens kommunikation och behov. Utöver konkreta hjälpmedel kan personen behöva personlig tolkning av meddelanden. För en del lyckas deltagande i diskussion bäst med stöd av en tolk för talhandikappade. Tolkservice för talhandikappade personer är lagstadgad service, vars verkställande socialväsendet ansvarar för.

Läs mera om tolkservice för talhandikappade personer.

Sidan uppdaterad: 14.11.2013