Till Papunets första sidanpapunet.net-första sidan

Tillgänglig kommunikation

Tillgänglighet är viktig för alla människor, inte bara för människor med olika slag av funktionsnedsättning. Tillgänglighet betyder bättre kvalitet för alla, men i synnerhet för människor med funktionsnedsättning, äldre människor, invandrare och exempelvis för människor med läs- och skrivsvårigheter är tillgänglighet en förutsättning för att de ska kunna delta i funktioner i samhället.

Tillgänglighet är en omfattande helhet, som innebär alla medborgares flexibla deltagande i samhällets olika funktioner, arbetsliv, studier, fritidsintressen och kultur. Tillgänglighet innebär också funktionellt boende, tillgång till service och hjälpmedel, förståelse av information, attitydförändringar och möjligheter att delta i beslutsfattande som gäller en själv. Tillgänglighet ger funktionshindrade människor möjligheter att själva uträtta ärenden och ökar deras självständighet och likvärdighet. I ett tillgängligt samhälle kan alla verka på lika villkor. Ju tillgängligare ett samhälle är, desto mindre är man beroende av speciallösningar exempelvis för människor med funktionsnedsättning.

Med tillgänglighet har man traditionellt sett avsett en miljö som är byggd på ett funktionellt sätt, men tillgänglighetsbegreppet har utvidgats till att gälla all samhällelig verksamhet, allt från lätthanterliga produkter och tjänster till lättillgänglig service och information ur alla användares perspektiv. Vid sidan av tillgänglighet talar man också om åtkomlighet. Det traditionella tillgänglighetsbegreppet har fokuserat på handikappgrupper. Numera omfattar begreppet tillgänglighet alla medborgare, trots att specialbehov hos funktionshindrade människor är centrala utgångspunkter vid planeringen av tillgängliga miljöer.

Tillgänglighet kan vara fysisk, psykisk, social eller ekonomisk. Attityderna inverkar även på tillgängligheten och attitydförändringar är också en viktig del i utvecklingen och främjandet av tillgänglighet. Exempelvis fördomar mot funktionshindrade människor är fortfarande ett hinder för ett flexibelt liv i vardagen för dem.

Läs om åtkomlighet i Ruisrock

Tillgänglig kommunikation

Med tillgänglig och åtkomlig kommunikation avses att tillgången till och förmedlingen av informationen säkerställs med hjälp av varierande information och kommunikation. Alla människor, även människor med talhandikapp har rätt till tillgänglig kommunikation och tillgång till information via sina egna kommunikationsmetoder.

Tillgänglig kommunikation grundar sig således inte enbart på talat eller skrivet standardspråk, man kan även kommunicera med hjälp av exempelvis lättläst språk, tecken eller bilder och grafiska symboler. Tillgänglig kommunikation kan också förutsätta särskilt kommunikationsmaterial eller hjälpmedel för kommunikation, användning av tolktjänst och kommunikationsmiljöer som fysiskt och attitydmässigt är tillgängliga.

Tillgänglig information

Kunskapsmässig tillgänglighet underlättar förståelsen. Tillgänglig information och kommunikation betyder inte enbart teknik utan även ett klart innehåll i informationen så att informationen når alla användare – även personer med funktionsnedsättning, äldre personer och exempelvis invandrare. Med tillgänglig information avses att förståelsen underlättas med hjälp av såväl tekniska lösningar som med hjälp av innehållet i informationen.

I såväl tryckta som elektroniska medier måste man fästa avseende vid tillgänglig information. I tryckta medier kan exempelvis tydliga och tillräckligt stora bokstäver och tillräckliga kontraster mellan bakgrunden och texten vara nog för att få en klar layout och uppnå åtkomlighet. När det är fråga om nätinformation ska tekniken genomföras så att man följer internationella anvisningar för tillgänglighet (WAI, Web Accessibility Initiative anvisningar) som stödjer åtkomligheten. I produktionen av innehållet är det viktigt att använda ett klart språk och att även producera material på lättläst språk för de användare som inte klarar av standardspråk.

En teknisk och innehållsmässig tillgänglighet innebär i praktiken kommunikation via flera kanaler; traditionell information i tryck, telefonservice, innehåll på nätet som man förutom att läsa också kan lyssna till, material på lättläst språk och teckenspråk som kompletterar och stödjer varandra och garanterar att alla användare kan ta del av informationen. Varje samhällsmedlem har rätt till nödvändig information med hjälp av sin egen kommunikationsmetod.

Tillgängligt informationssamhälle

Under de senaste åren har tillgänglighet vad gäller kommunikationen, informationen och informationssamhället blivit centrala mål både i europeiska och finländska strategier för informationssamhället och handikappolitiken.

Läs mer om tillgängligt informationssamhälle

Läs mer om handikappolitik

Källa

Eduskunnan esteettömyys- ja saavutettavuusselvitys/Rapport om riksdagens fysiska och förmedlingsmässiga tillgänglighet (www.eduskunta.fi) (pdf)

Sidan uppdaterad: 14.02.2012