Ää-nes-tä-mi-nen


Jos o-let saa-nut pos-tit-se
il-moi-tuk-sen ää-ni-oi-keu-des-ta,
voit ää-nes-tää vaa-leis-sa.
Il-moi-tus-kor-tis-ta nä-et
vaa-li-päi-vän
ja
ää-nes-tys-pai-kan.
Sii-nä ker-ro-taan myös
ne pos-ti-toi-mis-tot ja kir-jas-tot,
jois-sa voi ää-nes-tää
en-nen
vaa-li-päi-vää
vii-kon a-jan.
Kun me-net ää-nes-tä-mään,
muis-ta ot-taa mu-kaan
il-moi-tus-kort-ti
ja hen-ki-lö-to-dis-tus.
Näy-tä ne
vaa-li-vir-kai-li-jal-le.
Vir-kai-li-ja
an-taa si-nul-le
ää-nes-tys-li-pun, jon-ka kans-sa
me-net ää-nes-tys-kop-piin.
Ää-nes-tys-ko-pin sei-näl-lä o-vat
eh-dok-kai-den ni-met
ja ää-nes-tys-nu-me-rot.
Mer-kit-se ää-ne-tys-lip-puun eh-dok-kaa-si nu-me-ro
ja tai-ta lip-pu.
Vie lip-pu vir-kai-li-jal-le,
jo-ka lei-maa sen.
Pu-do-ta lo-puk-si lip-pu vaa-liuur-naan.
Ää-nes-tys-nu-me-ro-a
ei tar-vit-se ker-to-a ke-nel-le-kään,
sil-lä se on vaa-li-sa-lai-suus.
Kat-so vi-de-o ää-nes-tä-mi-ses-tä vaa-li-päi-vä-nä.
Kat-so vi-de-o ää-nes-tä-mi-ses-tä en-nak-koon.
Tekijänoikeudet