Haa-veet


O-let-ko si-nä jos-kus
haa-veil-lut?
O-let-ko jos-kus
toi-vo-nut, et-tä o-li-sit jos-sain muu-al-la?
Toi-vo-nut,
et-tä voi-sit läh-te-ä mat-kal-le?
A-a-mul-la
jo-ku voi haa-veil-la,
et-tä
sai-si nuk-ku-a
tun-nin pi-dem-pään.
Jo-ku toi-nen voi haa-veil-la
o-pis-ke-lu-pai-kas-ta
tai
työ-pai-kas-ta.
Mo-ni haa-vei-lee
maa-il-mas-ta,
jos-sa ei o-li-si
so-taa.
Tai et-tä
kai-kil-la ih-mi-sil-lä
o-li-si
ruo-kaa
ja puh-das-ta vet-tä.
Haa-vei-lu
tuo it-sel-le hy-vän mie-len.
Sa-mal-la o-pit tie-tä-mään,
mi-kä juu-ri si-nul-le
on tär-ke-ää.
Mis-tä si-nä
haa-vei-let?
Voit ko-keil-la haa-vei-lu-a e-si-mer-kik-si
Tekijänoikeudet