Materiaalia
kommunikoinnin tukemiseen
A A A

Sanasto

A
| B
| C
| D
| E
| F
| G
| H
| I
| J
| K
| L
| M
| N
| O
| P
| Q
| R
| S
| T
| U
| V
| Y
| Ä
Aakkostaulu [Alfabetstavla, Alphabet board]
Ruudukko, jossa kirjaimet voivat olla esimerkiksi aakkosjärjestyksessä, QWERTY-järjestyksessä tai siten, että yleisimmät kirjaimet ovat ruudukossa ylhäällä vasemmalla.
Ks. QWERTY-järjestys
ADHD [ADHD, ADHD]
Tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö, jota pidetään neuropsykiatrisena ja neurobiologisena oireyhtymänä, eli käyttäytymishäiriöiden katsotaan johtuvan neurologisista ja biologisista syistä.
Afasia [Afasi, Aphasia]
Kielihäiriö, jossa jo hallittuja kielellisiä taitoja on menetetty aivojen sairauden tai vamman seurauksena. Afasian ilmenemismuodot ja vaikeusaste voivat vaihdella suurista ymmärtämisvaikeuksista ja täydellisestä puhekyvyttömyydestä lieviin sananlöytämisvaikeuksiin.
Agnosia [Agnosi, Agnosia]
Havaitsemisen häiriö, esineiden, kuvien tai äänien tunnistamisen vaikeus, esimerkiksi kuulo- (auditiivinen), näkö- (visuaalinen) ja tunto- (taktiilinen) agnosia.
Alueaskellus [Avsökning enligt grupper, Group scanning]
Askellustapa. Käyttäjän valittavissa ovat aluksi esimerkiksi viestiruutujen ryhmät, kuten valikon vasemmassa yläkulmassa olevat viestiruudut. Käyttäjä etenee valintojen kautta yhä suppeampaan viestiruutujen määrään päätyen lopulta haluttuun viestiin.
Ks. Avustettu askellus, Lineaarinen askellus, Rivi-sarakeaskellus / Sarake-riviaskellus
Alustalomake [Överlägg, Overlay]
Kosketuslevyn päälle asetettava pinta, johon on merkitty kosketuslevyyn ohjelmoidut alueet. Puhekielessä käytetään usein termejä pinta tai leiska.
Ks. Kosketuslevy
Anartria [Anartri]
Puhemotoriikkaa säätelevän hermoston vauriosta johtuva puhekyvyttömyys
Apraksia [Apraxi, Apraxia]
Aivoperäinen vaikeus suorittaa tahdonalaisia liikkeitä tai liikesarjoja.
Ks. Dyspraksia
Artikulaatio [Artikulation]
Ääntäminen
Askellus [Avsökning, Scanning]
Käyttäjä liikuttaa tai seuraa näytöllä tai valikossa kulkevaa merkkivaloa, -korostusta ja/tai ääntä ja tekee valinnan halutun viestin tai toiminnon kohdalla.
Ks. Askelluksen ohjaustapa, Askellusmuoto, Askellustapa
Aspergerin oireyhtymä [Aspergers syndrom, Asperger syndrome]
Neurologinen oireyhtymä, jossa tyypillisiä ovat vuorovaikutuksen ongelmat, erityiset mielenkiinnon kohteet, kapea-alaiset erityislahjakkuudet sekä usein taitamattomuus arkielämästä selviytymisessä. Kuuluu autismin kirjoon.
Ks. Autismin kirjo, Autismispektri
Audiovisuaalinen [Audiovisuell, Audiovisual]
Kuuloon ja näköön perustuva.
Auditiivinen [Auditiv, Auditory]
Kuuloon liittyvä, kuulo-
Auditiivinen askellus [Auditiv avsökning, Auditory scanning]
Askellusmuoto. Käyttäjä liikuttaa tai seuraa valikossa kulkevaa ääntä ja tekee valinnan halutun viestin tai toiminnon kohdalla.
Vrt. Visuaalinen askellus
Auditiivinen palaute [Auditiv återkoppling, Auditory feedback]
Erillinen merkkiääni tehdystä toiminnosta.
1. Kommunikointilaitteessa esimerkiksi äänimerkki (piippaus) tai viestiruudun naksahdus viestiä valittaessa.
2. Tietokoneessa esimerkiksi äänitehoste, puhetta tai musiikkia.
Vrt. Taktiilinen palaute, Visuaalinen palaute
Autismi [Autism, Autism]
Lapsen neurobiologisen kehityksen häiriö, joka ilmenee sosiaalisuuden ja kommunikoinnin ongelmina, erityisinä käyttäytymispiirteinä ja aistimusten poikkeavuutena.
Ks. Autismin kirjo, Autismispektri
Autismin kirjo, Autismispektri [Autism spektrum, Autism spectrum]
Niiden oireyhtymien ja tilojen kokonaisuus, joihin liittyy autistista käyttäytymistä.
Ks. Aspergerin oireyhtymä, Autismi
Automaattinen askellus [Automatisk avsökning, Automatic scanning]
Askelluksen ohjaustapa. Käyttäjä seuraa valikossa kulkevaa merkkivaloa, -korostusta ja/tai ääntä ja tekee valinnan halutun viestin tai toiminnon kohdalla. Askelluksen kulku on ennalta määritelty eikä käyttäjä voi vaikuttaa siihen askelluksen aikana.
Vrt. Avustettu askellus, Manuaalinen askellus
Avusteinen kommunikointi [Hjälpmedelsberoende kommunikation, Aided communication]
Puhetta tukevaa tai korvaavaa kommunikointia, jossa käytetään jonkinlaista kommunikoinnin apuvälinettä.
Vrt. Ei-avusteinen kommunikointi