Materiaalia
kommunikoinnin tukemiseen
A A A

Sanasto

A
| B
| C
| D
| E
| F
| G
| H
| I
| J
| K
| L
| M
| N
| O
| P
| Q
| R
| S
| T
| U
| V
| Y
| Ä
Kaksitoiminen kytkin [Manöverkontakt med två funktioner]
Ks. Kytkin
Katseella osoittaminen [Ögonpekning, Eye pointing]
Viestin valintatekniikka.
1. Valitaan viesti katsekehikoista tai kommunikointitaulusta, jolloin avustava henkilö tekee tulkinnan.
2. Valitaan viesti tietokoneen kuvaruudulta, jolloin erikoislaitteisto tekee tulkinnan.
Ks. Katsekehikko, Kommunikointitaulu
Katseella tutkiminen [Visuell utforskning, Visual exploration]
Katseen siirtäminen kohteesta toiseen, esimerkiksi kuvasta toiseen tai kuvan osasta toiseen.
Katsekehikko [Ögonpekningsram, Eye pointing frame]
Keskustelijoiden väliin asetettava kehys, jonka reunoilla olevia merkkejä osoitetaan katseella.
Ks. Katseella osoittaminen
Kehitysvamma, Kehitysvammaisuus [Utvecklingsstörning, Begåvningshandikapp, Intellectual disability, Developmental disability, Cognitive disability, Learning disability]
Kehitysvamma ilmenee henkilön ymmärtämis- ja käsityskyvyn alueella. Kehitysvammaisella henkilöllä on olennaisia vaikeuksia oppimisessa, ymmärtämisessä ja päivittäiseen elämään liittyvissä toimissa. Hän tarvitsee tukea ja ohjausta esim. kommunikoinnissa, sosiaalisissa taidoissa, itsestään huolehtimisessa ja ympäristössä liikkumisessa. Kehitysvamma ilmenee ennen 18 vuoden ikää. Vamma voi johtua perintötekijöistä, sikiöaikaisista tai synnytyksen yhteydessä tapahtuneista häiriöistä tai syntymän jälkeisten infektioiden tai tapaturmien aiheuttamista aivovaurioista.
Ketjutettujen viestien ennustus [Prediktion av sammanlänkade meddelanden]
Kommunikointilaitteessa viestiruudun valinnan jälkeen syttyy merkkivalo kaikkiin tämän viestiruudun kanssa ketjutettuihin viestiruutuihin.
Ks. Ennustus, Ketjutus
Ketjutus [Sammanlänkning av meddelanden]
Valitsemalla kaksi tai useampia viestejä peräkkäin voidaan muodostaa uusia viestejä. Esimerkiksi KOTI + KOIRA = "Meidän koiran nimi on Putte."
Ks. MinSpeak
Kielellinen erityisvaikeus [Speciell störning i språkutvecklingen, Specific Language Impairment = SLI]
Kielellinen erityisvaikeus liittyy lapsen ja nuoren kielenkehitykseen. Kielellinen toimintakyky on ikään nähden puutteellinen vaikka näköön perustuva päättelykyky on normaali. Kielellinen erityisvaikeus ilmenee kielen ja/tai puheen ymmärtämisen ja/tai tuottamisen kehityksen poikkeavuutena tai vahvana viivästymisenä. Sen ilmenemismuodot ja vaikeusaste vaihtelevat lasten kesken ja myös samalla lapsella kielen kehityksen eri vaiheissa. Jos lapsella on kielellinen erityisvaikeus, hänellä on kielen ja sen käytön jonkinasteista vaikeutta vielä aikuisiässäkin.
Ks. Afasia, Dysfasia
Kielellinen tietoisuus [Språklig medvetenhet, Metalinguistics]
Ihmisen kyky tarkastella kieltä ja sen ilmiöitä; metalingvistiset taidot.
Kognitiiviset toiminnot [Kognitiva funktioner]
Ihmisen tiedolliset, tietoon perustuvat, tiedon hankintaan, varastointiin ja käyttöön liittyvät toiminnot.
Kohdistin [Musmarkör, Cursor]
Hiirellä tai vastaavalla toiminnolla tietokoneen näytöllä liikutettava merkki, esimerkiksi nuoli, tai ohjelmassa askelluksen kulkua osoittava korostus.
Kommunikoinnin apuväline [Kommunikationshjälpmedel, Communication aid]
Apuväline, joka mahdollistaa viestimisen tai helpottaa sitä. Perinteisiä kommunikoinnin apuvälineitä ovat esimerkiksi kommunikointitaulut ja -kansiot. Teknisiä kommunikoinnin apuvälineitä ovat esimerkiksi kommunikointilaitteet ja tietokoneet.
Ks. Kommunikointikansio, Kommunikointilaite, Kommunikointitaulu
Kommunikointi [Kommunikation, Communication]
Viestintä. Tietoista vuorovaikutusta molempien ymmärtämin keinoin jaettujen merkkien avulla. Kommunikointi kehittyy vuorovaikutuksessa.
Ks. Vuorovaikutus
Kommunikointikansio [Kommunikationspärm, Communication book]
Kansiomuotoinen kommunikointitaulu.
Ks. Kommunikointitaulu
Kommunikointikuvasto [Kommunikationskatalog, Symbol set]
Merkkikokoelma, esimerkiksi kaupalliset tuotteet kuten PCS tai piktogrammit.
Ks. PCS, Piktogrammit
Kommunikointilaite [Kommunikationsapparat, Communication device]
Kommunikoinnin tekninen apuväline, joka tulostaa viestit digitaalisena äänenä, synteettisenä puheena ja/tai graafisena merkkinä näytölle ja/tai paperille.
Ks. Kommunikoinnin apuväline
Vrt. Puhelaite
Kommunikointiohjelma [Kommunikationsprogram, Communication program]
Tietokoneessa toimiva, yksilöllisesti rakennettu kommunikointisovellus, johon on usein liitetty puhesynteesiohjelma. Kommunikointiohjelma tulostaa viestit digitaalisena äänenä, synteettisenä puheena tai graafisena merkkinä näytölle tai paperille.
Ks. Kommunikoinnin apuväline, Puhesynteesi
Kommunikointipassi [Kommunikationspass]
Kommunikointipassin avulla välitetään tiiviissä muodossa henkilökohtaista tietoa puhevammaisen ihmisen vuorovaikutuksesta ja kommunikointitavoista. Sen tarkoituksena on helpottaa puhevammaisen ihmisen viestintää uusien ihmisten kanssa. Kommunikointipassi voi olla kortti, vihkonen, video, CD tai muu tiedosto.
Kommunikointitaulu [Kommunikationstavla, Communication board]
Manuaalinen kommunikoinnin apuväline, joka sisältää henkilökohtaisia kommunikointimerkkejä tai viestejä, esim. kuvia, sanoja tai lauseita. Haluttu merkki tai viesti voidaan valita osoittamalla tai avustajan avustuksella.
Ks. Kommunikoinnin apuväline
Kosketeltava merkki [Handgriplig symbol, Tangible sign, Tangible symbol]
Kommunikointiin käytettävät merkit, jotka voidaan erottaa toisistaan muodon ja mahdollisesti myös pintamateriaalin ja/tai värin mukaan. Merkit voivat olla esineitä, esineen osia, pienoisesineitä tai tunnusteltavia pintoja.
Ks. Tunnusteltava merkki
Kosketuslevy [Styrplatta, Touch plate]
Apuvälineen ohjain. Ennakkoon ohjelmoitavista alueista muodostuva pinta, jota koskettamalla tieto välittyy esimerkiksi tietokoneeseen tai kommunikointilaitteeseen.
Ks. Ohjain
Kosketusnäyttö [Pekskärm, Touch screen]
Tietokoneen ohjain, jolla tehdään valinnat koskettamalla tietokoneen näyttöä sormella, otsatikulla tms. Kosketusnäyttö on joko tietokoneen eteen asennettu ulkoinen laite tai tietokoneen näytön sisäinen ominaisuus.
Ks. Ohjain
Kosketusviive [Fördröjning av anslag, Touch delay]
1. Valinnan kesto. Esimerkiksi kuinka pitkään viestiruutua on painettava, jotta siihen tallennettu viesti tulostuu.
2. Kahden perättäisen valinnan välisen ajan kesto. Esimerkiksi kuinka pitkä aika on odotettava ennen kuin saman viestin voi tulostaa uudelleen.
Kuulovamma, Kuulovammaisuus [Hörselskada, Hearing disability]
Kuulokyvyn huonontuminen voi johtua häiriöstä äänen johtumisessa sisäkorvaan tai vauriosta sisäkorvassa, kuulohermossa, aivoihin johtavissa radoissa tai kuuloaivokuorella. Kuulovamma voi olla synnynnäinen tai syntymän jälkeen tullut. Kuulovian aste vaihtelee lievästä erittäin vaikeaan huonokuuloisuuteen ja kuurouteen, ja se ilmaistaan tavallisesti kuulokynnyksen dB-määränä, mutta myös sosiaalisena tai psykologisena haittana. Kuulonmenetys pyritään korvaamaan ulkoisella kuulokojeella tai sisäkorvaistutteella. Kuuro henkilö käyttää kommunikoinnissaan tavallisesti viittomakieltä, huonokuuloinen henkilö puolestaan puhuttua kieltä.
Kuvanlukija [Skanner, Bildläsare, Scanner]
Ks. Skanneri
Kuvanvaihtomenetelmä [PECS-metoden, Picture Exchange Communication System, PECS]
Ks. PECS
Kuvapankki [Bildbank, Picture gallery]
Tietokanta, johon on koottu kuvamateriaalia. Esimerkiksi internetin kuvapankeista voi ladata kuvia omalle koneelle ja käyttää esimerkiksi kuntoutus- ja opetustyössä.
Kytkin [Manöverkontakt, Switch]
Apuvälineen tai laitteen ohjain, joka käynnistää valitun toiminnon kohdelaitteessa. Kytkin liitetään laitteeseen joko suoraan tai kytkinsovittimen kautta. Kytkin voi olla yksi-, kaksi- tai monitoiminen riippuen siitä, kuinka monta eri toimintoa sillä voi ohjata. Erilaisilla kehon liikkeillä käytettäviä kytkimiä ovat esimerkiksi painikkeet, kallistus-, liike-, lihas- tai imu-puhalluskytkimet.
Ks. Ohjain, Painike, Kytkinsovitin
Kytkinsovitin [Omkopplingsdosa, Switch interface]
Tietokoneeseen liitettävä oheislaite, jota tarvitaan, kun tietokonetta halutaan ohjata kytkimillä. Kytkinsovittimella voidaan korvata joko näppäimistön tai hiiren toimintoja. Näppäimistön toimintoja korvaavia kytkinsovittimia on kahdenlaisia, osaan on ohjelmoitu valmiiksi näppäinkäskyt, osaan voidaan itse määritellä näppäinkäskyt tai niiden yhdistelmät. Hiiren toimintoja korvaavat kytkinsovittimet ovat valmiiksi ohjelmoituja.
Ks. Kytkin, Näppäimistö, Hiiri
Kämmentietokone [Handdator, Palmtop computer]
Pienikokoinen, helposti mukana kuljetettava tietokone. Koneen käyttöjärjestelmä rajoittaa opetus- ja kuntoutusohjelmien käyttöä.
Käyttäjä [Användare, Brukare, User]
Vanha termi, nykyään käytetään ilmaisua: "ihminen, joka käyttää" esimerkiksi kommunikoinnin apuvälinettä.
Käyttäjäkohtaiset asetukset [Personliga inställningar, Personal settings]
Yksilölliset asetukset, jotka voidaan tallentaa laitteeseen ennalta ja ottaa käyttöön tarvittaessa.
Käyttöjärjestelmä [Operativsystem, Operating system]
Ohjelmisto, joka ohjaa tietokoneen toimintaa ja jota tarvitaan muiden ohjelmien käyttöön. Tavallisimpia käyttöjärjestelmiä ovat Windows, Linux, DOS ja Mac OS -järjestelmät.
Käyttöliittymä [Användargränssnitt, User interface]
Rajapinta käyttäjän ja järjestelmän välillä. Välineet ja toiminnot, joilla ohjataan ohjelmaa tai järjestelmää.