Materiaalia
kommunikoinnin tukemiseen
A A A

Sanasto

A
| B
| C
| D
| E
| F
| G
| H
| I
| J
| K
| L
| M
| N
| O
| P
| Q
| R
| S
| T
| U
| V
| Y
| Ä
Painike [Manöverkontakt, Switch]
Apuvälineen tai laitteen ohjaimena käytettävä yksitoiminen kytkin. Painikkeen painaminen käynnistää kohdelaitteessa valitun toiminnon esim. tulostaa puhelaitteeseen äänitetyn viestin tai liikuttaa paristokäyttöistä lelua.
Ks. Kytkin
Pallohiiri [Rullboll, Roller mouse]
Tietokoneen ohjain, jonka yläpinnalla tai sivulla olevaa palloa liikuttamalla ohjataan tietokoneen näytön kohdistinta.
Ks. Hiiri
PCS [, Picture Communication Symbols]
Graafinen, piirroskuviin perustuva kaupallinen merkkijärjestelmä. (© Mayer-Johnsson Inc.)
PECS [PECS-metoden, Picture Exchange Communication System]
Vuorovaikutuksellisen kommunikaation opettamisen menetelmä, joka perustuu käyttäytymisanalyyttiseen lähestymistapaan.
Peliohjain [Joystick, Joystick]
Apuvälineen ohjain. Peliohjaimella tarkoitetaan joko tavallisen hiiren korvaavaa erikoisohjainta tai tietokonepelien pelaamiseen tarkoitettua ohjainta. Ohjaussauvaa liikuttamalla voidaan ohjata tietokoneen näytön kohdistinta ja valita viesti tai toiminto manuaalisen askelluksen avulla. Peliohjaimen toiminnot voidaan siirtää myös viidelle painikkeelle.
Ks. Ohjain
Pikapiirros [Snabbteckning, Quick drawing]
Kommunikointitilanteessa piirretty viestiä välittävä kuva.
Piktogrammit [Pictogram, Pictograms]
Graafinen, mustavalkoisiin piirroskuviin perustuva kaupallinen merkkijärjestelmä. (© Subhas C. Maharaj, SIH Läromedel)
Pragmatiikka [Pragmatik, Pragmatics]
Kielitieteen haara, joka tarkastelee kielen käyttöä eri tilanteissa.
Premackin sanapalikat [Premacks ordklossar]
David Premackin Yhdysvalloissa 1970-luvulla kehittämä kosketeltavien merkkien järjestelmä. Ei tiettävästi käytössä Suomessa.
Prosodia [Prosodi, Prosodic]
Puheäänen voiman, korkeuden, sävelkulun, rytmin, keston ja painon vaihtelu.
Puhelaite [Samtalsapparat, Voice output communication aid, VOCA]
Kommunikoinnin tekninen apuväline, joka tulostaa viestit digitaalisena äänenä tai synteettisenä puheena.
Ks. Kommunikoinnin apuväline, Kommunikointilaite
Puhesynteesi [Talsyntes, Speech synthesis]
Tekstin muuntaminen puheeksi laitteella tai ohjelmalla puheäänen sääntöjen ja foneettisten sääntöjen avulla.
Vrt. Digitaalinen puhe
Puhesyntetisaattori [Talsyntetisator, Speech synthesizer]
Laite tai ohjelma, joka muuntaa kirjoitetun tekstin puheeksi. Puhesyntetisaattorin tuottamaa puhetta kutsutaan synteettiseksi puheeksi.
Ks. Puhesynteesi
Puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi [Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, Augmentative and Alternative Communication, AAC]
Yleisnimitys puhekyvyttömän tai vaikeasti puhehäiriöisen ihmisen ja hänen yhteisönsä käyttämälle viestinnälle, jonka tavallisimpia keinoja ovat viittomat ja graafiset merkkijärjestelmät (kuva- ja kirjoituskommunikointi). Suomessa puhetta tukevasta ja korvaavasta kommunikoinnista käytetään yleisesti myös vierasperäistä lyhennettä AAC.
Ks. Avusteinen kommunikointi
Puhevamma, Puhevammaisuus [Talhandikapp, Speech disability]
Yleisnimitys, jolla viitataan vaikeaan kommunikoinnin häiriöön. Puhevammaisella ihmisellä tarkoitetaan kuulevaa ihmistä, joka ei tule arjen kommunikointitilanteissa toimeen puheen avulla. Hänen on vaikea tuottaa tai ymmärtää puhetta. Usein puhevammaan liittyy myös lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksia.
Ks. Puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi
Vrt. Puhehäiriö
Puhevammaisten tulkkauspalvelu [Tolktjänst för talhandikappade, Interpreting services for the speech-impaired]
Puhevammaisten tulkkauspalvelu on tarkoitettu puhevammaisille henkilöille, on joiden vammansa vuoksi vaikea suoriutua päivittäisistä kommunikointitilanteista. Tulkkauspalvelua voi käyttää työssä käymiseen, opiskeluun, asioimiseen, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen ja virkistäytymiseen. Puhevammaisella henkilöllä on oikeus saada tulkkauspalvelua vähintään 180 tuntia vuodessa. Tulkkauspalveluiden järjestämisestä vastaa Kela.
Ks. Puhevammaisten tulkki, Tulkkaus, Etätulkkaus
Päähiiri [Huvudmus, Headmouse]
Tietokoneen ohjain, jonka avulla ohjataan tietokoneen näytön kohdistinta pään liikkeellä. Käyttäjällä on päähän asetettu tunnistin, jonka liikkeen tietokoneeseen kytketty vastaanotin pystyy tunnistamaan.
Ks. Hiiri