Materiaalia
kommunikoinnin tukemiseen
A A A

Sanasto

A
| B
| C
| D
| E
| F
| G
| H
| I
| J
| K
| L
| M
| N
| O
| P
| Q
| R
| S
| T
| U
| V
| Y
| Ä
Valikko [Meny, Menu]
Valittavissa olevien viestien tai toimintojen ryhmä.
Valo-ohjain [Ljuspekare, Light pointer]
Kommunikointilaitteen ohjain. Lamppu, jonka suuntaaminen viestiruudussa olevaan valoherkkään alueeseen aktivoi kommunikointilaitteen viestin tai toiminnon.
Ks. Ohjain
Varhaiskuntoutus [Habilitering, Early intervention]
Toimintatavat, joiden avulla pyritään ehkäisemään lasten ennustettavissa olevia kehityshäiriöitä, sekä ennaltaehkäisevät tai sairauden varhaisvaiheen aikaiset toimenpiteet, joilla pyritään ehkäisemään esimerkiksi työkyvyn menettämistä.
Varhaisviittomat
Virheellinen termi. Varhainen viittominen tarkoittaa varhaiskuntoutuksessa tai muuten varhaisessa kehitysvaiheessa käytettyjä tukiviittomia.
Ks. Tukiviittominen
Viesti [Meddelande, Message]
Kommunikointilaitteissa ja -ohjelmissa asia, jonka puhevammainen henkilö välittää kommunikointikumppanille. Viesti voidaan tallentaa laitteeseen ennalta tai se voidaan tuottaa esimerkiksi kirjoittamalla tai yhdistelemällä useita ennalta nauhoitettuja viestejä.
Ks. Kommunikointilaite, Kommunikointiohjelma
Viestiruutu [Meddelandeknapp, Ruta för meddelande, Message key]
Kommunikointilaitteessa tai -ohjelmassa oleva painonappi tai ympäristöstä selkeästi erottuva alue, johon on liitetty viesti. Viestiruudun valinta saa aikaan viestin tulostumisen äänenä, puheena tai graafisena merkkinä kuvaruudulle tai paperille.
Ks. Kommunikointilaite, Kommunikointiohjelma
Viitottu puhe [Tecknat tal, Manually coded spoken language]
Kommunikointimenetelmä, jossa puhutaan ääneen tai muodostetaan huulilla sanoja puhutun kielen sanajärjestyksen ja lauserakenteen mukaisesti ja samanaikaisesti tuotetaan viittomia sanojen "päälle".
Ks. Tukiviittominen, Viittomakieli
Viittoma [Tecken, Manual sign]
Viittomakielen yksikkö, joka vastaa yleensä puhutun kielen sanaa.
Ks. Viittomakieli
Viittomakieli [Teckenspråk, Sign language]
Kuurojen yhteisössä käytettävä luonnollinen kieli, joka on käsien ja vartalon liikkeistä sekä ilmeistä koostuvien merkkien (viittomien) järjestelmä.
Viittomakuva [Teckenbild, Picture of sign]
Piirretty kuva tai valokuva, jonka avulla pyritään havainnollistamaan, kuinka viittoma tuotetaan. Liike kuvataan erilaisilla nuolimerkinnöillä tai muilla graafisilla kuvioilla.
Ks. Viittoma
Viivästynyt kielen kehitys [Försenad språkutveckling, Specific delay in language development]
Kielen kehityksen viivästyminen ikänormeihin verrattuna. Jos lapsen kielen kehitys määritellään viivästyneeksi, hänen oletetaan ottavan ikätoverinsa kiinni kielellisissä taidoissa kouluikään mennessä.
Vrt. Kielellinen erityisvaikeus
Visuaalinen [Visuell, Visual]
Näköön liittyvä, näkö-
Visuaalinen askellus [Visuell avsökning, Visual scanning]
Askellusmuoto. Käyttäjä liikuttaa tai seuraa valikossa kulkevaa merkkivaloa, -korostusta tai -kehystä ja tekee valinnan merkin ollessa halutussa kohdassa.
Vrt. Auditiivinen askellus
Visuaalinen palaute [Visuell återkoppling, Visual feedback]
Erillinen näköön perustuva merkki tehdystä toiminnosta.
1. Kommunikointilaitteessa esimerkiksi viestiruudun nurkkaan syttyvä pieni valo.
2. Tietokoneessa esimerkiksi liikkuva hahmo tietokoneen näytöllä.
Ks. Auditiivinen palaute, Taktiilinen palaute
Vuorovaikutus [Växelverkan, Interaction]
Kahden tai useamman ihmisen välistä vastavuoroista toimintaa, jossa vaikutetaan toisiin tietoisesti tai tiedostamatta. Tietoinen vuorovaikutus on kommunikointia.
Ks. Kommunikointi