Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta

Eu-maiden lippuja.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta on merkittävä edistysaskel kohti parempaa sähköisten palveluiden saavutettavuutta.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tuli voimaan huhtikuussa 2019. Laki määrää, että julkisen sektorin verkkosivujen ja mobiilipalvelujen tulee olla saavutettavia. Lakia sovelletaan myös vesi-, ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimiviin julkisiin yrityksiin, sekä finanssialan toimijoihin. Laki tulee koskemaan myös järjestöjä, jotka saavat yli puolet rahoituksestaan julkisilta tahoilta.

Lain vaatimusten noudattamista valvoo suomessa Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lain vaatimukset ja siihen liittyvää ohjeistusta tullaan julkistamaan saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla.

Lainsäädäntö perustuu Euroopan unionin direktiiviin julkisen sektorin verkkopalveluiden saavutettavuudesta. Kyseinen direktiivi tuli voimaan vuonna 2016.

Lainsäädännön tavoitteena on varmistaa, että kaikki käyttäjät voivat vammoistaan ja toimintarajoitteistaan riippumatta käyttää julkisia verkko- ja mobiilipalveluja.

Laki määrittelee vähimmäistason saavutettavuudelle

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta määrittelee vähimmäistason verkkopalvelujen saavutettavuudelle. Lain pohjana toimii World Wide Web Consortiumin laatima Verkkosisällön saavutettavuusohjeistus WCAG 2.1 (taso AA).

WCAG 2.1 sisältää joukon saavutettavuutta mittaavia teknisiä onnistumiskriteerejä. Saavutettavien verkkosivustojen tulee läpäistä nämä kaikki onnistumiskriteerit.

Jokainen EU:n jäsenvaltio voi halutessaan tiukentaa saavutettavuusvaatimuksia ja tehdä direktiiviin lisäyksiä toteuttaessaan sen vaatimukset osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Saavutettavuusdirektiivi on merkittävä edistysaskel kohti parempaa sähköisten palveluiden saavutettavuutta.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta luo julkisen sektorin toimijoille uusia velvoitteita. Monet niistä ovat parantaneet verkkopalveluidensa saavutettavuutta jo ennen lain voimaan tuloa.

Lain soveltamisen aikataulu

23.9.2018 – Tämän jälkeen julkaistut asiakirjat (esim. pdf, word) on tehtävä saavutettavaksi.

Tätä aiemmin julkaistuissa asiakirjoissa oleva sisältö on tarjottava saavutettavassa muodossa, mikäli niissä oleva sisältö on palvelun käytön kannalta olennaista.

23.9.2019 – Uusien julkisen sektorin verkkosivujen on oltava saavutettavia

Kaikkien julkisen sektorin verkkosivujen, jotka on julkaistu ja otettu käyttöön 23.9.2018 tai myöhemmin, tulee täyttää saavutettavuusdirektiivissä määritellyt kriteerit 23.9.2019 mennessä.

23.9.2020 – Kaikkien julkisten verkkosivujen on oltava saavutettavia

Kaikkien julkisen sektorin verkkosivujen, jotka on julkaistu ja otettu käyttöön 22.9.2018 tai sitä ennen, tulee täyttää saavutettavuusdirektiivissä määritellyt kriteerit 23.9.2020 mennessä.

23.6.2021 – Kaikkien julkisten mobiilisovellusten on oltava saavutettavia

Kaikkien julkisen sektorin mobiilisovellusten tulee täyttää saavutettavuusdirektiivissä määritellyt kriteerit 23.6.2021 mennessä.

23.6.2021 – Ekstranetit ja intranetit

Kaikkien julkisen sektorin ekstranetien ja intranetien, jotka on otettu käyttöön 23.9.2019 tai myöhemmin, tulee täyttää saavutettavuusdirektiivissä määritellyt kriteerit 23.6.2021 mennessä.


Ekstranetien ja intranetien, jotka on otettu käyttöön 22.9.2019 tai sitä ennen, tulee täyttää saavutettavuusdirektiivissä määritellyt kriteerit vasta siinä vaiheessa, kun ne uudistetaan perusteellisesti.

Lisää aiheesta

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 Finlexin sivuilla

Aluehallintoviraston sivu lainsäädännöstä

WCAG 2.1 -saavutettavuusohjeet (englanniksi)