Saavutettavuusdirektiivi (Directive on Web Accessibility)

Eu-maiden lippuja.

Saavutettavuusdirektiivi on merkittävä edistysaskel kohti parempaa sähköisten palveluiden saavutettavuutta.

Euroopan unionin direktiivi julkisen sektorin verkkopalveluiden saavutettavuudesta tuli voimaan vuonna 2016. Direktiivi määrää, että julkisen sektorin verkkosivujen ja mobiilipalvelujen tulee olla saavutettavia. EU-jäsenvaltiota on kannustettu laajentamaan lainsäädännön soveltamista myös esimerkiksi sähköyhtiöihin, liikenne- ja postipalveluihin, pankkeihin ja vakuutusyhtiöihin.

Saavutettavuusdirektiivin tavoitteena on varmistaa, että kaikki käyttäjät voivat vammoistaan ja toimintarajoitteistaan riippumatta käyttää julkisia verkko- ja mobiilipalveluja.

Direktiivi määrittelee vähimmäistason saavutettavuudelle

Saavutettavuusdirektiivi määrittelee vähimmäistason verkkopalvelujen saavutettavuudelle. Direktiivin pohjana toimii World Wide Web Consortiumin laatima Verkkosisällön saavutettavuusohjeistus WCAG 2.1 (taso AA), ja tulevaisuudessa WCAG 2.1.

WCAG 2.1 sisältää joukon saavutettavuutta mittaavia teknisiä onnistumiskriteerejä. Saavutettavien verkkosivustojen tulee läpäistä nämä kaikki onnistumiskriteerit.

Jokainen EU:n jäsenvaltio voi halutessaan tiukentaa saavutettavuusvaatimuksia ja tehdä direktiiviin lisäyksiä toteuttaessaan sen vaatimukset osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Saavutettavuusdirektiivi on merkittävä edistysaskel kohti parempaa sähköisten palveluiden saavutettavuutta.

Direktiivi luo julkisen sektorin toimijoille uusia velvoitteita. Monet niistä ovat parantaneet verkkopalveluidensa saavutettavuutta jo ennen direktiivin voimaan tuloa.

Saavutettavuusdirektiivin soveltamisen aikataulu

23.9.2018 – Tämän jälkeen julkaistut asiakirjat (esim. pdf, word) on tehtävä saavutettavaksi
23.9.2019 – Uusien julkisen sektorin verkkosivujen on oltava saavutettavia

Kaikkien julkisen sektorin verkkosivujen, jotka on julkaistu ja otettu käyttöön 23.9.2018 tai myöhemmin, tulee täyttää saavutettavuusdirektiivissä määritellyt kriteerit 23.9.2019 mennessä.

23.9.2020 – Kaikkien julkisten verkkosivujen on oltava saavutettavia

Kaikkien julkisen sektorin verkkosivujen, jotka on julkaistu ja otettu käyttöön 22.9.2018 tai sitä ennen, tulee täyttää saavutettavuusdirektiivissä määritellyt kriteerit 23.9.2020 mennessä.

23.6.2021 – Kaikkien julkisten mobiilisovellusten on oltava saavutettavia

Kaikkien julkisen sektorin mobiilisovellusten tulee täyttää saavutettavuusdirektiivissä määritellyt kriteerit 23.6.2021 mennessä.

23.6.2021 – Ekstranetit ja intranetit

Kaikkien julkisen sektorin ekstranetien ja intranetien, jotka on otettu käyttöön 23.9.2019 tai myöhemmin, tulee täyttää saavutettavuusdirektiivissä määritellyt kriteerit 23.6.2021 mennessä.


Ekstranetien ja intranetien, jotka on otettu käyttöön 22.9.2019 tai sitä ennen, tulee täyttää saavutettavuusdirektiivissä määritellyt kriteerit vasta siinä vaiheessa, kun ne uudistetaan perusteellisesti.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta

Direktiivin vaatimukset toteuttaa Suomessa Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Laki laajentaa soveltamisalaa direktiivissä ehdotetun mukaisesti vesi-, ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimiviin julkisiin yrityksiin, sekä finanssialan toimijoihin. Laki tulee koskemaan myös järjestöjä, jotka saavat yli puolet rahoituksestaan julkisilta tahoilta.

Lain vaatimusten noudattamista valvoo suomessa Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lain vaatimukset ja siihen liittyvää ohjeistusta tullaan julkistamaan saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla.

Lisää aiheesta

Aluehallintoviraston sivu saavutettavuusdirektiivin toteutuksesta

WCAG 2.1 -saavutettavuusohjeet (englanniksi)