Teemat
A A A

Aistit

Tietoa aistitoiminnoista ja aistitiedon käsittelyn häiriöistä sekä miten ne ilmenevät vuorovaikutustilanteissa. Teemasta löytyy myös ideoita ja materiaaleja häiriöiden huomioimiseen ja kuntouttamiseen arjessa.

Tietoa

Poika leikkii.

Aistit vuorovaikutuksessa

Tietoa aistien tehtävistä, aistihavaintojen muodostumisesta ja aistien kehityksestä sekä aistien yli- ja aliherkkyyksistä ja niiden vaikutuksista vuorovaikutukseen erityisesti vaikeimmin kehitysvammaisen ihmisen kannalta. Kirjallisuutta ja linkkejä aiheesta.

Multisensorinen toiminta

Menetelmä, jossa miellyttävien aistikokemusten avulla saavutetaan suotuisa vireystila mm. oppimiselle, mielikuvitukselle, tunteille, luovuudelle ja vuorovaikutukselle. Apuna käytetään moniaistista ympäristöä, aistihuoneita.

Näkömonivammaisuus ja vuorovaikutus

Tietoa kommunikoinnin kehityksen tukemisesta ja toiminnallisesta näönkäytöstä sekä periaatteita näkömonivammaisen lapsen kanssa toimimisesta arjessa.

Kirjanen sisältää myös käytännön vinkkejä kommunikointipassista aistileikkeihin.

Toiminnallisen näön arviointi kommunikointikuvia valittaessa

Tietoa näkemisestä ja näönvaraisesta havaitsemisesta sekä asioista, jotka vaikuttavat kuvien valintaan.

Toimimalla osallisuuteen -opas

Tietoa kehitysvammaisuuden vaikutuksesta kykyyn ymmärtää ja jäsentää ympäröivää maailmaa. Oppaassa kerrotaan myös osallisuuden ja aistikokemuksien merkityksestä sekä esitellään aisteja aktivoivia materiaaleja.

Lisää aiheesta muualla

Oppaita

Aistien kokeminen, Toimiva arki visuaalisin keinoin ym. oppaat / Nepsy-hanke (Tampereen kaupunki)

Arjen selviytymiskeinot / Nepsy-hanke (Tampereen kaupunki)

Aistisäätely kehittyy (Keskosvanhempien yhdistys)

Arki toimimaan - vinkkejä lapsen myönteiseen tukemiseen (ADHD-liitto)

Sensorinen integraatio - aistitiedon käsittely. Vastauksia opettajille ja vanhemmille. (Sensorisen Integraation Terapian Yhdistys)

Säätöä-menetelmäopas (Teatterimuseo) - Ohjeita aistisäätelyn vaikeuksien huomioimiseen museoiden näyttelytoiminnassa ja yleisötyössä.  

Opinnäytteitä ja artikkeleita

Tilojen esteettömyyskartoitus aistit huomioiden: tarkistuslista avuksesi. (Hannukainen/Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut)

Kokemuksia painoliivin käytöstä motorisesti levottomilla lapsilla. (Kortesoja, Laitinen, Minkkinen/Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut)

Alle kolmevuotiaiden lasten toimintaterapia aistitiedon käsittelyn häiriöihin liittyen. (Markkanen/Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut)

Aistitiedon käsittelyn tukeminen leikkipuistoympäristössä. Opasvihko sensomotorisista hiekkalaatikkoleikeistä. (Savolainen/Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut)

Välineet tuntoaistikokemusten tuottajana: Opasvihko Jyväskylän ammattikorkeakoulun multisensorisesta välineistöstä. (Karvonen, Virtanen/Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut)

Välineitä toiminnallisen näön arviointiin (Tikonen 3/2007, Tikoteekki)

Sivustoja

Laurean Aistien-hanke - kehittää moniaistisia oppimisympäristöjä

Lea-Test Ltd - tietoa näön arvioinnista

Multisensoverkosto -  tietoa multisensorisesta toiminnasta ja toimijoista Suomessa

Poikkeavasti kehittyvien lasten ja nuorten kuntoutus (POKE) (Mahdollisuus Lapselle)

Sensorisen Integraation Terapian Yhdistys  - tietoa aistitiedon käsittelyn häiriöistä ja terapiasta

Terveyskirjasto - määritelmiä aistitiedon käsittelyn häiriöistä

Materiaaleja

Virikemateriaalit

Virikemateriaaleihin on koottu erilaisia aistimateriaaleja ja ideoita niiden vuorovaikutteiseen käyttöön.

Materiaalit on luokiteltu aistien mukaan.

Äänipankki

Ääniä mm. luonnosta, harrastuksista, kodista, ihmisistä ja ympäristöstä.

Kuunteleva kosketus

Mirja Muurimaan Kuunteleva kosketus -opas tutustuttaa kuuntelevan kosketuksen periaatteisiin ja antaa tarkat kuvalliset hoito-ohjeet.

 Harjoituksia

Ensipelejä katseella seuraamiseen

Etsi, tunnista tai seuraa hahmoa ovat tehtäviä, joissa ruudulla liikkuu eläin tai kulkuväline. Tehtäviä voi käyttää katseen käytön sekä silmän ja käden yhteistyön harjoitteluun.

Syy–seurausharjoituksia

PowerPoint-ohjelmalla toteutettuja harjoituksia, joissa mm. rakennetaan kuvia vaihe vaiheelta. Harjoitukset toimivat näönkäytön sekä tietokoneen ohjaintavan harjoituksina, ne myös tukevat syy-seuraussuhteen ymmärtämistä.

Tarkkuuspelejä

Tikanheittoa, ongintaa ym. tarkkaa ajoittamista vaativia pelejä, jotka harjoittavat myös silmän ja käden yhteistyötä.

Äänteiden tunnistamisharjoituksia

Tehtävissä haetaan sanojen alkuäänteitä. Sanan vihjeet esitetään valokuvilla ja piirroskuvilla. Äänteet kuullaan puhuttuina.

Kellonaikojen tunnistamista

Kellonaikojen tunnistamistehtäviä domino-pelin tapaan.

Anna palautetta tästä sivusta