Puhevammaisuuden syyt ja ilmenemismuodot

Puhe- ja kommunikaatiovaikeudet liittyvät yleensä aivojen ja keskushermoston toimintaa heikentäviin sairauksiin ja vammoihin. Ne voivat olla synnynnäisiä tai kehittyä elämän aikana.

Puhe- ja kommunikaatiovaikeudet voivat liittyä

  • kykyyn olla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa sekä
  • kykyyn ymmärtää puhuttua ja kirjoitettua kieltä sekä tuottaa viestejä niiden avulla.

Aivojen kehitykselliset häiriöt vaikuttavat hyvin kokonaisvaltaisesti kommunikaation kehitykseen. Kyky tehdä havaintoja ympäristöstä ja olla kontaktissa toisten ihmisten kanssa, kehittyy lapsen ensimmäisten elinkuukausien aikana varhaisissa vuorovaikutuskokemuksissa.

Puutteellinen kyky käsitellä aistitietoa ja reagoida siihen tarkoituksenmukaisesti voi haitata merkittävästi vuorovaikutusta, mikä edellyttää erityistä tukea lähi-ihmisiltä. Lisätietoa aiheesta, jos vuorovaikutus ei etene tavalliseen tahtiin.

Jos puhevamma kohtaa myöhemmällä iällä, kommunikoinnin vaikeus liittyy ensisijaisesti puhekyvyn ja/tai kielellisten taitojen menettämiseen. Sen sijaan kyky olla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa viestiä eleillä sekä ilmeillä yleensä säilyvät.

Jotkut etenevät sairaudet heikentävät myös kykyä havaita ja reagoida ympäristön tapahtumiin, mikä heijastuu myös vuorovaikutukseen.

Synnynnäiset eli kehitykselliset puhe- ja kommunikaatiovaikeudet

Aivojen kehitykselliset häiriöt ja vauriot voivat aiheuttaa eriasteisia vaikeuksia kommunikoinnin perustassa, kielen kehityksessä sekä puheen tuottamisessa ja ymmärtämisessä.

Autismin kirjon häiriöt ilmenevät ensisijaisesti sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä kyvyssä viestiä ihmisten kanssa. Autismin kirjon henkilön on usein vaikea ottaa katsekontaktia tai  jakaa asioita jaä tunnetiloja toisen ihmisen kanssa.

Autismin kirjon häiriöön voi liittyä puheen kehityksen viivästymistä. Puhe voi olla kaavamaista ja toistavaa eikä sitä käytetä viestintätarkoituksessa. Puhe voi jäädä myös kehittymättä.

Usein autismin kirjon lapsi on herkkä ympäristöstä tuleville ärsykkeille kuten valolle, äänille tai kosketukselle. Sen sijaan kivun aistiminen voi olla heikentynyt.

Tietoa autismin kirjon häiriöistä (Autismiliitto)

Pia analysoi vuorovaikutussuhteitaan autismin kirjon häiriön näkökulmasta Papunetin blogissa.

CP-vammaisuuteen voi liittyä puheentuoton vaikeutta ja kielellistä erityisvaikeutta. Puhe saattaa jäädä kehittymättä tai se voi olla ääntämykseltään epäselvää.

Tahdonalaisten liikkeiden hallinnan lisäksi CP-vammaan liittyy aistien yli- tai aliherkkyyttä sekä vaikeuksia toiminnallisessa näössä kuten näköhahmottamisessa.

Tietoa CP-vammasta (CP-liitto)

Santra pohtii omaa ja muiden vammaisten ihmisten arkea Papunetin blogissa.

Kehitysvammaisuus voi vaikuttaa eri tavoin vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoihin.

Puheen kehitys voi viivästyä ja siihen voi liittyä kielellisiä erityisvaikeuksia: puhe voi olla epäselvää tai sanojen löytäminen ja ymmärtäminen on vaikeaa.

Laaja-alaisissa aivojen kehityksellisissä häiriöissä vaikutukset kommunikaatioon ovat suuremmat, ja vuorovaikutus tarvitsee erityistä tukea. Lisätietoa vaikean kehitysvamman vaikutuksista vuorovaikutukseen.

Tietoa kehitysvammaisuudesta (Kehitysvamma-alan verkkopalvelu Verneri)

Kielellinen erityisvaikeus on perinnöllinen ominaisuus. Se ilmenee puheen ja kielen kehityksen viivästymisenä, mutta pysyviä vaikutuksia vuorovaikutus- ja kommunikointitaitojen kehittymiseen voidaan lieventää varhaisella kuntoutuksella.

Kielelliseen erityisvaikeuteen voi liittyä neuropsykologisia oireita kuten hahmottamis- ja oppimisvaikeuksia, jotka heijastuvat lukemiseen ja kirjoittamiseen kouluiässä. Oppimisvaikeudet heijastuvat myös vieraisiin kieliin ja matematiikkaan.

Tietoa kielellisestä erityisvaikeudesta lapsilla ja nuorilla (Aivoliitto)

Valikoiva puhumattomuus (selektiivinen mutismi) on varhaislapsuudessa kehittyvä sosiaalista vuorovaikutusta haittaava ahdistuneisuushäiriö, joka estää lasta puhumasta tietyissä sosiaalisissa tilanteissa. Tyypillisesti lapsi puhuu sujuvasti esimerkiksi kotona, mutta on puhumaton päiväkodissa tai koulussa.

Nimimerkki Koiraihminen jakaa kokemuksiaan omasta mustismistaan Papunetin blogissa.

Valikoiva puhumattomuus – haasteena lapsen vaikeneminen (Duodecim)

Kun sanat eivät vain tule – tietoa ja tarinoita selektiivisestä mutismista (Selektiivinen mutismi)

Myöhemmällä iällä menetetty puhekyky ja kielelliset taidot

Myöhemmällä iällä menetetty puhekyky ja kielelliset vaikeudet aiheutuvat yleensä aivokudosta ja keskushermostoa tuhoavasta sairaudesta tai vammasta. Vaurion sijainti ja laajuus vaikuttaa ratkaisevasti siihen, millaisia puhe- ja kommunikaatiovaikeudet ovat.

Kommunikaatiovaikeus voi ilmetä lievänä sanojen löytämisen tai äänteiden tuottamisen vaikeutena.

Vakavaan puhevammaan liittyy yleensä puhekyvyn menetys sekä vaikeuksia kielen tuottamisessa ja ymmärtämisessä. Sen sijaan kyky vuorovaikutukseen ja sanattomaan viestintään (eleet, ilmeet, osoittaminen) säilyy ennallaan.

Aivoverenkierron häiriöihin liittyvää kielihäiriötä kutsutaan afasiaksi.

Tietoa afasiasta (Aivoliitto)

Kuvitettu afasia-esite (Aivoliitto)

Tietoa ja kokemuksia aivovaurioista ja niiden kuntoutuksesta (Aivovaurio)

Keskushermoston sairaudet kuten ALS (amytrofinen lateraliskleroosi), MS (multippeli skleroosi) ja Parkinson heikentävät yleensä tahdonalaista lihastoimintaa ja siten puheen sekä äänen tuottoa.

Tietoa ALS-taudista (Lihastautiliitto)

Tietoa MS-taudista (Neuroliitto)

Tietoa Parkinsonin taudista (Parkinson-liitto)

Etenevät muistisairaudet yleistyvät ikääntymisen myötä. Muistisairaus heikentää kielellisten taitojen lisäksi havainto- ja ajattelutoimintoja sekä oman toiminnan ohjausta.

Muistisairaus vaikuttaa vuorovaikutukseen

Tietoa muistisairaudesta (Muistiliitto)