Tietoa
puhevammaisuudesta
A A A

Tulkkauspalvelu

Mitä tulkkauspalvelu on?

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu edistää tulkkausta tarvitsevan kuulonäkövammaisen, kuulovammaisen ja puhevammaisen henkilön mahdollisuuksia osallistua, välittää tietoa sekä olla kanssakäymisissä toisten ihmisten kanssa. 

Tulkkaustilanteessa tulkki 

  • tulkitsee vammaisen henkilön ilmaisut ja muotoilee ne puhekielelle sekä
  • tarvittaessa mukauttaa vammaiselle henkilölle osoitetut viestit esimerkiksi selkokielelle, viittomille tai kuvatuelle.

"Tulkkauspalvelun käyttämisellä on mielestäni ennen kaikkea elämänlaatua kohentava vaikutus", kertoo Jere Äppelvist.

Henkilö voi tarvita tulkkausta työssä, asioimisessa, yhteiskunnallisessa osallistumisesa tai harrastamisessa ja virkistäytymisessä.

Esimerkkejä tulkkaustilanteista (Honkalampisäätiö)

Lue lisää tulkkauspalvelun sisällöstä

Tulkkauspalvelu on lakisääteinen palvelu

Oikeus lakisääteiseen tulkkauspalveluun on henkilöllä, joka kykenee ilmaisemaan omaa tahtoaa tulkkauksen avulla ja jolla on käytössään toimiva kommunikointikeino (esimerkiksi kuvat, viittomat, blisskieli).

Tulkkauspalvelun järjestämisestä vastaa Kela silloin, kun henkilö ei saa riittävää ja sopivaa tulkkausta muun lain nojalla. Esimerkiksi perusopetuslaki velvoittaa kunnan opetustoimen järjestämään tulkkauspalvelun peruskoululaiselle, sen sijaan peruskoulun jälkeisiin opintoihin liittyvä opiskelutulkkaus on Kelan järjestämisvastuulla. 

Teemu käytti tulkkipalvelua esikoulussa.

Sanni-Kaisa Hariselle tulkilla oli tärkeä rooli opiskelun onnistumisessa.

Potilaslaki, asiakaslaki ja hallintolaki ohjaavat myös eri viranomaisia tulkkauspalvelun järjestämiseen tilanteissa, joissa henkilöstö ei hallitse asiakkaan käyttämää kieltä tai asiakas ei aisti- tai puhevamman vuoksi tulisi muutoin ymmärretyksi. Säännösten mukaan esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut eivät kuitenkaan ole velvollisia tulkkauspalvelun järjestämiseen vaan palvelu on järjestettävä mahdollisuuksien mukaan. 

Lisätietoa tulkkauspalvelujen järjestämisvastuista eri lakeihin perustuen (THL Vammaispalvelujen käsikirja)

Kelan tulkkauspalvelu

Kela vastaa tulkkauspalvelun järjestämisestä silloin, kun henkilö ei saa riittävää ja sopivaa tulkkausta muun lain nojalla.

Kelan kustantamaa tulkkauspalvelua voi saada vähintään 180 tuntia vuodessa. Lisätunnit ovat harkinnanvaraisia. Ulkomaanmatkalle tulkkauspalvelua saa yleensä enintään kahdeksi viikoksi.

Vuonna 2015 toteutetun tutkimuksen mukaan vain noin puolet puhevammaisista ihmisistä hyödyntää heille myönnetyn tulkkauspalvelun. Lisätietoa aiheesta Tikonen-julkaisussa (2/2016).

Kela on uudistamassa etätulkkauspalvelua viittomakielisille. (Kela) Puhevammaisille ihmisille suunnattu etätulkkauspalvelu ei ole toistaiseksi käytössä.

Tulkkauspalvelun hakeminen Kelasta

Kela / Vammaisten tulkkauspalvelut (tieto myös tukiviitottuna)

Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista (Finlex)

Anna palautetta tästä sivusta