Linkki Papunetin etusivullepapunet.net-etusivu

Tikonen-arkisto

19-02-07 14:40

Viittomakielen ohjaaja - kommunikaation taitaja

Viittomakielen ohjaajat valmistuvat 120 opintoviikon laajuisesta Viittomakielisen ohjauksen perustutkinnosta, joka on humanistisen ja kasvatusalan toisen asteen tutkinto.

Koulutusta järjestävät Pohjois-Savon opisto Kuopiossa, Rovala-Opisto Rovaniemellä ja Turun kristillinen opisto. Opinnot koostuvat yhteisistä opinnoista (20 ov), ammatillisista opinnoista (90 ov) ja vapaasti valittavista opinnoista (10 ov). Tutkinto sisältää 20 opintoviikkoa viittomakieltä, työssäoppimisen osuus on myös 20 opintoviikkoa. Vuonna 2001 alkaneesta ammatillisesta koulutuksesta on valmistunut vajaa 100 viittomakielen ohjaajaa.

Erilaiset kommunikointitavat ovat viittomakielen ohjaajien erikoisosaamista. Asiakkaan tarpeen mukaan viittomakielen ohjaajat käyttävät kommunikoidessaan suomalaista viittomakieltä, viitottua puhetta, tukiviittomia, taktiilia viittomista, sormiaakkosviestintää, selkeää puhetta ja kirjoittamista sekä erilaisia puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä. Viittomakielen ohjaajat huomioivat työssään eri asiakasryhmien erityispiirteet ja toimivat työssään asiakasta ja hänen omatoimisuuttaan tukien sekä kunnioittaen asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja yksilöllisyyttä.

Viittomakielen ohjaajan työtehtäviä ovat eri-ikäisten asiakkaiden ohjaaminen ja avustaminen elämän eri tilanteissa. Erikoisosaamisensa vuoksi viittomakielen ohjaajat voivat toimia niin ohjaajina kuin avustajinakin sekä ryhmille että henkilökohtaisesti mm. dysfaattisten, sisäkorvaistutteen saaneiden, autististen, kehitysvammaisten, kuurojen, huonokuuloisten, kuuroutuneiden, kuurosokeiden, sokeiden ja heikkonäköisten henkilöiden parissa.
Viittomakielen ohjaajien työpaikkoja ovat päiväkodit, koulut, vanhusten palvelutalot, erilaiset hoitokodit ja toimintakeskukset. Ohjaajat voivat työllistyä myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä erilaisille leireille ja kursseille. Osa ohjaajista toimii freelancerluonteisesti esimerkiksi oppaina kuurosokeiden asiakkaiden harrastustoiminnassa, ostoksilla tai sosiaalisessa kanssakäymisessä. Valmistuneet viittomakielen ohjaajat ovat työllistyneet hyvin.

Viittomakielen ohjaaja Virve Tahvanainen kertoo työstään:

”Valmistuin viittomakielen ohjaajaksi keväällä 2005. Viittomakielen ohjaajakoulutus antaa hyvät mahdollisuudet työllistyä moniin erilaisiin paikkoihin. Ohjaajan työhön kuuluu kaikenlainen ohjaaminen ja avustaminen eri-ikäisten ihmisten parissa, jotka käyttävät viittomakieltä, viittomia tai muita puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä.

Itse olen töissä Kilonpuiston koulussa autististen lasten koulunkäyntiavustajana. Koulussa on yleispuolen lisäksi kuusi autismiluokkaa. Työhöni kuuluu avustaa lapsia koulupäivän aikana sekä lasten aamu- ja iltapäivätoiminnassa. En toimi kenenkään lapsen henkilökohtaisena avustajana, vaan me kaikki avustajat avustamme ja ohjaamme lähes kaikkia lapsia.

Kommunikaatiossa avustaminen on yksi keskeinen osa työtäni, sillä autistisilla lapsilla on usein vaikeuksia juuri kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen liittyvissä asioissa. Käytän lasten kanssa hyvin monipuolisesti erilaisia kommunikaatiokeinoja; kuvia, viittomia, piirtämistä, selkeää puhetta sekä tuetun kirjoittamisen harjoittelutekniikkaa eli fasilitointia. Tärkein asia lasten kanssa kommunikoinnissa on se, että ymmärrän , mitä lapsi haluaa minulle kertoa ja että myös lapsi ymmärtää, mitä haluan hänelle sanoa.  Tärkeää on myös se, että lapsi oppii oma-aloitteisesti ilmaisemaan mitä haluaa.

Monet autistiset lapset tarvitsevat erittäin paljon tukea, avustusta ja ohjausta kommunikoinnissa. Minun tehtävänäni on puheterapeutin ja opettajan ohjeiden mukaisesti sekä yhdessä heidän kanssaan tukea ja auttaa lasta kommunikoimaan. Monille, etenkin pienille lapsille, täytyy myös ikään kuin opettaa kuinka kommunikoidaan. Niin opetus- kuin muissakin tilanteissa en toimi tulkkina, vaan roolini on avustajan rooli. Tehtäväni mahdollistaa lapsen osallistumisen opetukseen ja kertomaan omia ajatuksiaan. Lisäksi autan ja ohjaan lapsia myös monissa arkipäiväisissä asioissa.

Teen paljon yhteistyötä eri ammattiryhmien kanssa (mm. opettajat, puhe-, toiminta- ja musiikkiterapeutit sekä lastentarhanopettajat). Lasten avustamisen lisäksi työhöni kuuluu yhdessä muiden ammattiryhmien kanssa myös erilaisten oppimateriaalien sekä opiskelua tukevien materiaalien tekemistä ja mukauttamista kullekin lapselle sopivaksi. Valmistan yhdessä puheterapeuttien ja opettajien kanssa myös erilaisia kommunikaatiomateriaaleja lapsille.
Mielestäni työ autististen lasten parissa on ollut hyvin mielenkiintoista ja monipuolista!”

Pohjois-Savon opistossa toimii Viittomakielisen ohjauksen perustutkinnon näyttöjen kehittäminen VONKE –projekti, jonka yhtenä tehtävänä on viittomakielen ohjaajista ja heidän koulutuksestaan tiedottaminen.

Tikonen 1/2007: projektityöntekijä Merja Puustinen, Vonke-projekti


Takaisin

Sivu päivitetty: 13.06.2011