Linkki Papunetin etusivullepapunet.net-etusivu

Tikoteekin Opas-sarja

Oppaat voi tulostaa pdf-muodossa Papunetin verkkosivuilta. Oppaita voi tilata painettuina yhden kappaleen kutakin ilmaiseksi. Muuten tilausten vähimmäismäärä on 10 kappaletta, jolloin hinta on 10 € (sisältää postituskulut). Lisäkappaleet maksavat 1 €/kpl.

Oppaiden tilauslomake

Opas kommunikoinnin apuvälinepalveluihin

Puhevammaisen henkilön tulee saada tarvitsemansa apuvälinepalvelut ensisijaisesti julkisen palvelujärjestelmän kautta. Kommunikoinnin apuvälinepalvelut kuuluvat terveydenhuoltolain mukaan kunnan järjestämään lääkinnälliseen kuntoutukseen. Oppaassa kerrotaan miten kommunikoinnin apuvälinepalveluita saa ja mitä laadukkaiden palveluiden tulisi sisältää. Sopivan kommunikointikeinon ja oikeiden apuvälineiden löytäminen edellyttää kommunikoinnin arviointia, johon kuuluu mm. apuvälineen kokeilu, yksilöiminen, käytön ohjaus ja seuranta. 

Opas tietoteknisiin apuvälineratkaisuihin

Oppaassa kerrotaan tietoteknisistä apuvälineratkaisuista, joilla tarkoitetaan erilaisia tietokoneita, niiden ohjaimia, ohjelmia ja oheislaitteita. Oppaassa kuvataan myös lyhyesti apuvälineen hankintaprosessia.

Opas kommunikoinnin mahdollisuuksiin

Mitä kommunikointi on ja mitä tulee ottaa huomioon puhevammaisen henkilön kohtaamisessa? Oppaassa esitellään myös erilaisia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja. Opas löytyy suomen- ja ruotsinkielisenä sekä selkokielellä. (Suomenkielistä tai selkokielistä versiota ei saa painettuna.)

Vuorotellen. Opas vuorovaikutukseen ja kielen kehityksen alkuvaiheisiin

Oppaassa kerrotaan lapsen vuorovaikutuksen ja kielen kehityksestä syntymästä noin kahden ja puolen vuoden ikään saakka. Oppaassa kerrotaan myös, miten lasta voi tukea silloin, kun kielen kehitys ei syystä tai toisesta etenekään keskimääräiseen tapaan. Opas on julkaistu myös ruotsin-, englannin- ja venäjänkielisenä sekä koltansaameksi, pohjoissaameksi että inarinsaameksi (huom! saamenkieliset vain pdf-muodossa) .

Viittomat kommunikoinnissa

Oppaaseen on koottu tietoa tukiviittomista sekä esimerkkejä niiden käytöstä erilaisissa elämäntilanteissa. Oppaassa on myös vinkkejä tukiviittomien opetteluun.

Kuvat kommunikoinnissa

Oppaassa kerrotaan, mitä on huomioitava käytettäessä kuvia ilmaisun välineenä tai ymmärtämisen tukena. Siinä esitellään myös lyhyesti kuvallisia kommunikointikansioita ja -laitteita. Opas on päivitetty 2014.

Passi yhteiseen kieleen

Oppaassa kerrotaan mm. yksilöllisen kommunikointipassin suunnittelusta, toteutuksesta ja käyttämisestä.

Opas tietokoneohjelmista kuntoutuksessa ja opetuksessa

Oppaassa kerrotaan, mitä mahdollisuuksia tietokoneohjelmien hyödyntäminen tuo kuntoutukseen, opiskeluun ja vapaa-aikaan. Lisäksi kerrotaan tekijöistä, jotka vaikuttavat ohjelmien valintaan.

Opas puhevammaisten tulkkauspalvelusta

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluiden järjestämisvastuu siirtyi kunnilta Kelalle 01.09.2010. Uudessa päivitetyssä oppaassa kerrotaan puhevammaisten tulkkauspalvelun sisällöstä, hakemisesta ja käyttämisestä.Opasta on saatavilla myös ruotsinkielisenä.

Kohdaten - opas vuorovaikutukseen muistisairaan ihmisen kanssa

Kohdaten-oppaan tarkoituksena on auttaa muistisairasta ihmistä ja hänen läheisiään kohtaamaan toisensa. Oppaassa kerrotaan, miten ikääntyminen ja etenevä muistisairaus vaikuttavat vuorovaikutukseen. Oppaassa on myös ohjeita, miten vuorovaikutusta voi tukea sairauden eri vaiheissa.

Guider på svenska

Guide om möjligheterna med kommunikation
Guide om tolktjänst för talhandikappade
Samspel - guide om växelverkan och tidig språkutveckling

Sivu päivitetty: 10.02.2017