Hankkeet

Perustoimintansa lisäksi Papunet toteuttaa hankkeita erillisellä rahoituksella yhteistyössä ulkopuolisten tahojen kanssa.

Musiikki kuuluu kaikille – musiikkitapahtumiin saavutettavuutta kuvilla ja selkokielellä (2017)

Musiikki kuuluu kaikille -hankkeen tavoitteena on kehittää musiikkitapahtumien tiedollista saavutettavuutta. Hankkeessa tuotetaan tapahtumista materiaalia kommunikoinnin tueksi kuvasymboleilla ja selkokielellä.

Hankkeessa kehitetyt kommunikointimateriaalit parantavat puhe- ja kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten mahdollisuuksia osallistua musiikkitapahtumiin yhdenvertaisena muiden kanssa. Materiaaleista hyötyvät myös läheiset, jotka tukevat vammaisia nuoria ja aikuisia musiikkitapahtumiin osallistumisessa.

Materiaalit suunnitellaan yhdessä kuvia ja selkokieltä kommunikoinnin tukena käyttävien nuorten ja aikuisten kanssa, ja niitä testataan musiikkitapahtumissa yhdessä käyttäjien kanssa.

Musiikki kuuluu kaikille -hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin Musiikkitalon ja Turun Ruisrockin kanssa. Hankkeesta vastaa Kehitysvammaliiton Papunet-verkkopalvelu yhdessä Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekin ja Selkokeskuksen kanssa.

Hanketta rahoittaa Taiteen edistämiskeskus.

Lue lisää hankkeen omalta sivulta.

Somettamalla uutta kohtaamista (2017–2019)

Somettamalla uutta kohtaamista -hankkeessa rohkaistaan tukea tarvitsevia nuoria ja aikuisia sosiaaliseen kanssakäymiseen sosiaalisen median keinoin. Hankkeen tavoitteena on yksinäisyyden vähentäminen, ja sitä kautta hyvinvoinnin lisääminen. Hankkeessa luodaan helppokäyttöinen sosiaalisen median palvelu, jossa voi viestiä muiden käyttäjien kanssa ja harjoitella turvallisesti vuorovaikus- ja sosiaalisia taitoja. Palvelussa voi tutustua uusiin ihmisiin, siellä voi etsiä itselleen ystävää, keskustelu- tai seurustelukumppania tai sopivaa seuraa erilaisiin harrastuksiin. Palvelun avulla voi löytää samassa elämätilanteessa olevia tai samanhenkisiä, samoista asioista kiinnostuneita ihmisiä. Tavoitteena on myös lisätä käyttäjien itsetuntemusta ja itseluottamusta. Palvelu rohkaisee sosiaaliseen kanssakäymiseen muiden käyttäjien kanssa ja luomaan sosiaalisia verkostoja ja aitoja ihmissuhteita, myös verkon ulkopuolella.

Hankkeesta vastaa Kehitysvammaliitto, ja se toteutetaan yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa.

Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA osana Yksinäisyyden vähentämisen teemarahoitusta.

Lue lisää hankkeen omilta sivuilta www.kohdataan.fi.

Selkoilmaisu arjen tukena (2013–2016)

Hankkeessa selvitettiin ja tuotettiin ohjeistus siitä, miten uutta teknologiaa voidaan käyttää selkotiedotuksessa. Hankkeessa myös kehitettiin ja tuotettiin terveyteen, turvallisuuteen ja rahankäyttöön liittyvää selkoaineistoa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Aineistoilla pyrittiin lisäämään selkokieltä tarvitsevien henkilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa omaan elämäänsä antamalla tietoa yhteiskunnasta helposti ymmärrettävällä tavalla, uutta teknologiaa hyödyntäen.

Hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Selkokeskuksen kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat muun muassa Evira, Kuluttajavirasto, Pelastuslaitos, Suun terveydenhoidon ammattiliitto, Aivoliitto, Bovallius-ammattiopisto sekä Suomen Akateemisten naisten Liiton Luetaan yhdessä -verkosto.

Hanketta rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

Lue lisää hankkeen omalta sivulta.

Selkokieli ja kuvakommunikointi Helinä Rautavaaran museon naamio- ja musiikkimatkapajojen toteutuksessa (2013–2014)


Hankkeen tavoitteena oli kehittää Helinä Rautavaaran museon tiedollista saavutettavuutta ja toiminnallisuutta sekä tarjota kansainvälisyyskasvatusta innostavassa ympäristössä. Hankkeessa tuotettiin museon perusnäyttelyyn ja työpajatoimintaan liittyvää materiaalia selkokielellä ja kuvasymboleilla. Materiaalit on suunnattu lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat tukea oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa.

Helinä Rautavaaran museon lisäksi hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Ruskeasuon koulu, Kehitysvammaliiton Tikoteekki ja Selkokeskus sekä Kulttuuria kaikille -palvelu.

Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeessa tuotetut materiaalit on julkaistu Papunetin verkkosivuilla.

Lisätiedot

Graafinen suunnittelija Päivi Honkonen, paivi.honkonen(at)kvl.fi

Lue lisää Helinä Rautavaaran museosta (Helinä Rautavaaran museo)

Kuvasymbolitaulustot ja selkokieliset materiaalit museovierailun tukena (2012–2013)

Hankkeen tavoitteena oli kehittää museoiden tiedollista saavutettavuutta tuottamalla museoiden perusnäyttelyyn liittyviä opastusmateriaaleja selkokielellä ja kuvasymboleilla.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Suomen merimuseon, Suomen Urheilumuseon ja Lapin maakuntamuseon kanssa. Hankkeen yhteistyökumppanina toimii myös Kulttuuria kaikille -palvelu.

Hankkeessa tuotetut aineistot on julkaistu Papunetin verkkosivuilla.

Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen loppuraportti

Lisätiedot

Verkkotoimittaja Maija Ylätupa, maija.ylatupa(at)kvl.fi

Julkishallinnon verkkopalvelujen arviointimallin kehittäminen (2012–2013)

Hankkeen tavoitteena oli luoda toteuttamismalli kansalaisille suunnattujen julkisten verkkosivujen saavutettavuuden arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Hanke antoi julkisten verkkosivujen kehittäjille tietoa ja toteuttamisvälineitä arvioida ja kehittää verkkopalvelujensa saavutettavuutta.

Hankkeen aikana arvioitiin kolmen satunnaisesti valitun kaupungin verkkosivujen saavutettavuutta. Arvioinneissa kiinnitettiin huomiota sivustojen käytettävyyteen, ymmärrettävyyteen, selkokielisyyteen ja monikielisyyteen.

Hanke toteutettiin asiantuntija-arviona ja käyttäjätestauksina. Asiantuntija-arvioinnin mittareina käytettiin mm. W3C:n WCAG 2.0 -standardia ja selkokielisille sivuille kehitettyjä heuristiikkoja. Koska hankkeelle myönnettiin haettua avustusta huomattavasti pienempi avustus, toteutettiin käyttäjätestaukset vain yhden yhteistyötahon, ikäihmisiä edustavan Senioriverkoston, kanssa.

Hanketta rahoitti liikenne- ja viestintäministeriö.

Arviointien tuloksista on tarkempaa tietoa Papunetin saavutettavuussivuilla.

Lisätiedot

Saavutettavuusyksikön johtaja Sami Älli, sami.alli(at)kvl.fi

Saavutettava yhteisöpalvelu (2010)

Saavutettava yhteisöpalvelu -hanke oli jatkoa Helppokäyttöinen yhteisöpalvelu -hankkeelle (2009), jossa tuotettiin esteetön yhteisöllinen verkkopalvelu erityisryhmille.

Hankkeen päämääränä oli edistää viestintävalmiuksia, osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja itsesäätelyä tietoyhteiskunnassa niiden ihmisten parissa, joilla on kehitys- tai puhevamma tai laaja-alainen oppimisen, tarkkaavuuden tai toiminnanohjauksen vaikeus.

Hankkeessa jatkettiin Helppokäyttöinen yhteisöpalvelu -pilottihankkeessa toteutetun palvelun kehittämistä yhteistyössä uusien käyttäjäryhmien kanssa ja kehitettiin kohderyhmille valvottu, helppokäyttöinen, selkokielinen, automaattisen äänituen sekä symboleja sisältävä yhteisöpalvelu. Kehitettävässä yhteisöpalvelussa on mahdollisuus keskustella, lähettää itse kirjoitettuja tai symbolikuvilla kirjoitettuja valmiita lauseita sekä julkaista omia kuvia ja tekstiä muiden käyttäjien luettavaksi. Yhteisöpalvelun kehittäminen kunkin erityisryhmän tarpeita vastaavaksi ja sen käytön opettelu vaatii käyttäjätiedon keruuta ja palvelun kehittämistä yhteistyössä käyttäjien kanssa.

Hankkeen aikana tutkittiin myös mahdollisuutta luoda moderointijärjestelmä, jonka avulla kohderyhmiin kuuluvia käyttäjiä opastetaan hallitsemaan laajemmin internetin toimintaperiaatteita ja käytäntöjä.

Yhteisöpalvelu sai myöhemmin nimen Kaveripiiri. Tutustu Kaveripiiriin.

Hanketta rahoitti Liikenne- ja viestintäministeriö.

Saavutettava yhteisöpalvelu -hankkeen loppuraportti

Lisätiedot

Saavutettavuusyksikön johtaja Sami Älli, sami.alli(at)kvl.fi
Kouluttaja Niina Sillanpää, niina.sillanpaa(at)kvl.fi

Helppokäyttöinen yhteisöpalvelu (2009)

Helppokäyttöinen yhteisöpalvelu -hankkeen tarkoituksena oli luoda mahdollisuus ja valmiudet yhteisöllisen verkkoympäristön käyttöön henkilöille, jotka tarvitsevat erityistä tukea oppimisessa, ymmärtämisessä, kommunikoinnissa tai toiminnanohjauksessa. Hankkeessa tuotettiin esteetön yhteisöllinen verkkopalvelu, jonka käyttöliittymä ja ohjeistus on toteutettu selkokielellä. Palvelu suunniteltiin ja sen käytöstä kerättiin tietoa yhdessä loppukäyttäjien kanssa.

Hankkeen yhteydessä tutkittiin myös mahdollisuuksia toteuttaa helppokäyttöinen yhteisöpohjainen valvontajärjestelmä, jossa käyttäjät itse valvovat verkkopalvelun sisältöä.

Yhteisöpalvelu sai myöhemmin nimen Kaveripiiri. Tutustu Kaveripiiriin.

Hankkeen rahoitti Liikenne- ja viestintäministeriö.

Helppokäyttöinen yhteisöpalvelu -hankkeen loppuraportti


Lisätiedot


Saavutettavuusyksikön johtaja Sami Älli, sami.alli(at)kvl.fi
Kouluttaja Niina Sillanpää, niina.sillanpaa(at)kvl.fi

Selkohaku (2008–2009)

Selkohaku – Erityisryhmille soveltuvan suomenkielisen tiedonhakupalvelun toteuttaminen -hankkeen päämääränä oli parantaa erityisryhmien tietoyhteiskuntavalmiuksia ja -taitoja kehittämällä tehokas tiedonhaun väline. Päätavoitteina olivat tiedon kerääminen erityisryhmien hakukäyttäytymisestä ja kerätyn tiedon soveltaminen helppokäyttöisen hakukäyttöliittymän toteuttamisessa.

Projektin kohderyhmänä olivat lukutaitoiset puhe- ja kehitysvammaiset ihmiset, joilla oli riittävät tietotekniset taidot. Projektin tuloksia voi helposti hyödyntää tulevaisuudessa myös monet muut tiedonhakijat, mm. erilaiset oppijat, ikäihmiset ja maahanmuuttajat. Näissä ryhmissä on selkokielen käyttäjiä tai he hyötyvät selkokielestä. Tästä johtuu projektin työnimi Selkohaku.

Ensimmäisen projektivuoden aikana kartoitettiin taustatietoa aikaisempaa tutkimusmateriaalia vertailemalla ja kerättiin käyttäjätietoa projektin kohderyhmien tiedonhaun tavoista seuraamalla kohderyhmien edustajien toimintaa olemassa olevissa hakupalveluissa, esimerkiksi Googlessa. Toisen projektivuoden aikana kerättyä tutkimusaineistoa analysoitiin ja sen perusteella tehtiin erilaisia käyttöliittymäprototyyppejä. Prototyyppien käytettävyyttä arvioitiin asiantuntija-arvioilla ja käyttäjäryhmien edustajien toimesta suoritetuin käyttäjätestein.

Projektissa kehitettiin helppokäyttöinen tiedonhaun käyttöliittymä. Projektin tuotoksia ja havaintoja on hyödynnetty www.selko.fi-sivustolla suomenkielisen internetin selkosivustojen sisällöt kattavassa haussa.

Projekti toteutettiin yhteistyössä HIITin (Helsinki Institute for Information Technology), Helsingin kauppakorkeakoulun CKIR:n (Center for Knowledge and Innovation Research), BitLips oy:n, Espoon Eestinmetsän koulun, Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys Enter ry:n, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön Diakoniaopiston kanssa, toimintakeskus Cäpsän ja Vallilan työkeskus Valtterin kanssa.


Projektin rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

Selkohaku-hankkeen loppuraportti

Lisätiedot

papunet(at)kvl.fi

Planeetta X (2005–2006)

Planeetta X – osallistavaa pelisuunnittelua kehitysvammaisten nuorten kanssa -hankkeen tavoitteena oli kehittää ja tutkia osallistavan käyttäjälähtöisen ja -keskeisen suunnittelun mallia kehitysvammaisille nuorille suunnattujen internet-pelien toteutuksessa.

Projektissa toteutettiin internetissä toimiva 13–15-vuotiaille kehitysvammaisille nuorille suunnattu vuorovaikutteinen ja viihteellinen Planeetta X -peliympäristö.  Peliympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa sovellettiin ja kehitettiin osallistavan käyttäjäkeskeisen suunnittelun mallia.

Projekti toteutettiin yhteistyössä Espoon Eestinmetsän koulun oppilaiden ja opettajan kanssa.

Projektin rahoituksesta vastasi Nokia.

Planeetta X -peliympäristö on käytettävissä Papunetin pelisivuilla.

Planeetta X -hankkeen loppuraportti

Lisätiedot

papunet(at)kvl.fi

Rullattava kuvakertomus (2004–2006)

Projektin tavoitteena oli edistää erityistä tukea tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia käyttää kuvallisen kerronnan keinoa harrastuksissaan ja muussa omaehtoisessa itsensä kehittämisessä.

Projekti toteutettiin useassa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa luotiin tekninen sovellus, jolla voidaan rakentaa sisällöltään erilaisia rullattavia kuvakertomuksia internettiin sekä rullattava kuvakertomus Miten karhu menetti häntänsä Papunet-sivustoon. Kertomus toteutettiin sekä yleis- että selkokielisenä. Toisessa vaiheessa painettiin Miten karhu menetti häntänsä -kertomus kankaalle. Kankaalle painettu kuvakertomus soveltuu käytettäväksi kerronnan välineenä esimerkiksi erilaisissa opetus- ja harrastusryhmissä. Kolmannessa vaiheessa Miten karhu menetti häntänsä -kertomus käännettiin ruotsiksi ja englanniksi.

Ensimmäinen vaihe toteutettiin yhteistyössä Kehitysvammaliiton Tutkimusyksikkö Kotun ja ulkopuolisen työryhmän kanssa. Rahoituksesta vastasi Opetusministeriö. Seuraavat vaiheet toteutettiin yhdessä työryhmän kanssa. Kankaalle painetun kertomuksen rahoitti Suomen Kulttuurirahasto, käännöksiä tuki muun muassa Föreningen Konstsamfundet rf.

Miten karhu menetti häntänsä -tarinat kaikilla kolmella kielellä.

Rullattava kuvakertomus -projektin loppuraportti

Lisätiedot

papunet(at)kvl.fi

Symbered (2005–2006)

Yhteispohjoismaisen Symbered-projektin tavoitteena oli kehittää helppokäyttöinen työkalu symbolipohjaisten web-dokumenttien tuottamiseen. Työkalun avulla tuotetaan web-dokumentteja eri symbolijärjestelmiä käyttäville puhevammaisille ihmisille.

Työkalun pilottiversio kehitettiin Papunetissa.

Projektista vastasi ruotsalainen DART (Kommunikations- och dataresurscenter för funktionshindrade) yhteistyössä pohjoismaisen asiantuntija ryhmän kanssa.


Rahoituksesta vastasi NUH (Nordiska Utvecklingscentret för Handikapphjälpmedel).

Lisätiedot

papunet(at)kvl.fi

EU-projektit

Yksikkö on ollut mukana myös useissa Kehitysvammaliitton EU-hankkeissa:

  • Pathways to Inclusion (P2i) (Kehitysvammaliitto) (2009–2012)
  • Web 2.0 for People with Intellectual Disabilities (W2ID) (Kehitysvammaliitto) (2011–2012)
  • European Thematic Network on Assistive Information and Communication Technologies (ETNA) (Kehitysvammaliitto) (2011–).
Tietosuojaseloste