Koordinaatteja ja strategioita yliopisto-opintoihin

Piirroshahmo, joka lukee kirjaa, sekä kysymysmerkki.

Tämä syksy on suurten muutosten aikaa elämässäni. Pitää ottaa haltuun konteksteja, suhteita ja tietoa. Itselläni ennakointi ja suurten linjojen tajuaminen ovat suuressa roolissa. No, onneksi minulla on jo nuoruusvuosiltani kokemusta yliopistomaailmasta niin, että kaikki ei ole ihan uutta. Oppiaine teologia tosin on uusi aluevaltaus. En tiedä, miten opinnot lähtevät sujumaan, mutta esittelen seuraavassa koordinaatteja ja strategioita, joilla lähden suunnistamaan uusissa haasteissa. Toivon, että näistä on hyötyä ja apua muillekin opintoja aloitteleville autismin kirjon henkilöille.

1. Vuorovaikutus ryhmässä

Kaikki sosiaalinen toiminta perustuu kokemukseni mukaan erilaisiin ryhmiin. Ja ryhmässä olo on aina vuorovaikutusta. Löysin tällaisen sivuston aiheesta ja tästä on ollut minulle paljon hyötyä, koska otan asiat haltuun faktojen ja tiedon kautta: 
http://www.jyu.fi/viesti/verkkotuotanto/ryhmaviesti/osallistujat/yksilo/vuorovaikutustaidot.

Sivustolla eritellään vuorovaikutustaitoja seuraavasti:

- kuuntelemisen ja havainnoinnin taidot
- argumentointitaidot
- taito osoittaa tukea
- taito ottaa ja pitää puheenvuoroja
- taito jatkaa toisen puheenvuorosta
- taito ylläpitää keskustelua

Jo näitä taitoja harjoittelemalla ja harjoittamalla voi päästä pitkälle ryhmässä ja vuorovaikutuksessa onnistumisessa!

2. Ryhmä – asiatehtävät ja suhdetehtävät

’’Perustehtävästä riippumatta ryhmät tasapainoilevat asiatehtävien ja suhdetehtävien välillä. Asiatehtävät sisältävät mm. perustehtävästä ja työn suorittamisesta huolehtimisen. Suhdetehtäviin kuuluu mm. tuen antaminen ja koheesiosta huolehtiminen.’’

http://www.jyu.fi/viesti/verkkotuotanto/ryhmaviesti/vuorovaikutus/toiminta.html

3. Roolit ryhmässä – viralliset ja epäviralliset

’’Ryhmässä voi olla virallisia ja epävirallisia rooleja. Viralliset roolit ovat ennalta määrättyjä tai niistä voidaan sopia yhdessä, esimerkiksi kokoukselle voidaan valita puheenjohtaja. Epäviralliset roolit ilmenevät ryhmän jäsenen toistuvana käyttäytymisenä. Ne muodostuvat ja kehittyvät ryhmän vuorovaikutuksessa. Ryhmän perustehtävä ja jäsenten väliset suhteet vaikuttavat siihen, millaisia rooleja ryhmässä syntyy.’’

http://www.jyu.fi/viesti/verkkotuotanto/ryhmaviesti/prosessi/roolit.html

4. Autistinen tapa oppia

Itse olen autistina päätynyt seuraavanlaiseen oppimisen "kaavaan":
Kontaktin asiaan/ihmiseen luominen vuorovaikutuksella – aspektien havainnointi – systeemin hahmottaminen – kun systeemi on hahmotettu tarkentuu fokus toimintaan tai tietoon – fokuksen kautta saatavan tiedon priorisointi – soveltaminen käytäntöön – palautteen saaminen ja tämän oppimissysteemin kehittyminen sen mukaan.

5. Suurten tietomäärien hallinta

Meillä teologiassa on tenteissä suuria määriä tietoa hallittavana – jopa yli 1000 sivua per tentti. Oletan, että tiedon omaksumista auttaa struktuurin laatiminen. Esimerkiksi itse lähden siitä, että teologisessa tiedossa on tärkeä fokusoida  ilmiön/kirkkokunnan historiaan, oppiin, johtamiskäytäntöihin, käytäntöihin, ekumeniaan ja suhteeseen yhteiskuntaan. Olen päättänyt lukea noin 100 sivua per päivä ja tehdä tällä struktuurilla tiedosta muistiinpanot.

No näillä koordinaateilla ja strategioilla aion lähteä liikkeelle teologian maisterin opinnoissani – katsotaan miten käy ja mitä uutta oppii opintojen aikana.


Pia

Kuva: Papunetin kuvapankki, ARASAAC

Kommentit

Tuli mieleen ajatus, että selkokielessä - kommunikaatiorajoitteisten kanssa - ja akateemisessa kommunikaatiossa on paljon yhteistä - pyritään selkeyteen ajatusten määrittelyssä sekä perusteluissa. Ääripäät lähestyvät toisiaan!

Tämän vuoksi katson, että yliopistopohdintani voisivat hyödyttää myös selkokielen käyttäjiä!

Pia

Kommentointi on suljettu