Perehdytysmateriaali Voimauttavaan vuorovaikutukseen

kaksi ihmistä pitävät toisiaan kädestä ja katsovat toisiaan silmiin.

Voimauttava vuorovaikutus (Intensive Interaction) on käytännönläheinen tapa olla vuorovaikutuksessa varhaisten taitojen varassa viestivien ihmisten kanssa.

Voimauttava vuorovaikutus vahvistaa kommunikoinnin perustaa, jonka varaan muu kehitys ja oppiminen rakentuvat. Se parantaa elämänlaatua ja tuo iloa vuorovaikutuksen molemmille osapuolille.

Yleisimmin toimintatapaa käytetään niiden kehitysvammaisten ja/tai autismin kirjon lasten ja aikuisten kanssa, joilla on vaikeuksia olla kanssakäymisissä tai kommunikoida toisten ihmisten kanssa vastavuoroisesti. Mallin on todettu vahvistavan vuorovaikutusta myös sellaisten henkilöiden kanssa, joilla on pitkälle edennyt muistisairaus.

Näille sivuille on koottu perehdytysmateriaali voimauttavan vuorovaikutuksen toteuttamisen tueksi. Perehdytysmateriaali sisältää tietoa Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteista ja periaatteista sekä ohjeita vuorovaikutustilanteisiin. Perehdytysmateriaaliin sisältyy myös videoita sekä tulostettavaa materiaalia.

Videoita Voimauttavasta vuorovaikutuksesta

Lisätietoa ja lähteet

Factsheet Intensive Interaction (British Institute of Learning Disabilities)

Luentomateriaalit koulutuksesta Intensive Interaction Co-ordinator course (2014–2015) (Intensive Interaction Institute)

Intensive Interaction Information Pack for parents, carers and support staff (Intensive Interaction Institute)

Koulutusta voimauttavaan vuorovaikutukseen (Kehitysvammaliiton Tikoteekki)

Moroza-James, Sara (2014) Oppiminen yhdessä olemalla – Miten voimauttava vuorovaikutus voi auttaa lastasi oppimaan luonnollisella tavalla

Nind, M. & Hewett, D. (2011). Voimauttava vuorovaikutus. Opas toimintatavan käyttöön. Helsinki: Kehitysvammaliitto ry. (Opike)

Väänänen, Pauliina (2016) (Pro gradu) "Onhan tää jokaisen ihmisen perustarve." Voimauttava vuorovaikutus lähi-ihmisen ohjauksen viitekehyksenä.

 

Asiantuntijana Intensive Interaction Co-ordinator Kaisa Martikainen, Kehitysvammaliiton Tikoteekki

Tietosuojaseloste