Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

Assistenten pekar på en bild på kommunikationstavlan och ser på den unga som hon visar bilden för.

I alternativ och kompletterande kommunikation har samtalsparten en avgörande roll i hur samspelet fungerar.

Med alternativ och kompletterande kommunikation menas kommunikation som inte sker med tal utan med

I bild- eller blisskommunikation behövs hjälpmedel som kan vara

Att skriva är ett naturligt sätt att ersätta tal, ifall förlusten av talförmågan inte är förenad med skrivsvårigheter. I det fallet lämpar sig apparater och program som ändrar text till tal som hjälpmedel.

Med bilder och stödtecken kan man också underlätta förståelsen av talat språk. Termen alternativ och kompletterande kommunikation eller dess engelska förkortning AAC (Augmentative and alternative Communication) används ofta.

På samma sätt som i all kommunikation, sker alternativ och kompletterande kommunikation också med gester och kroppsspråk. Dessa ickeverbala uttrycksformer är ibland viktigare i AKK än i annan kommunikation och för vissa personer är det de enda fungerande kommunikationssätten. Tilläggsinfo om hur gester och kroppsspråk används i kommunikation

Språkbad i alternativ och kompletterande kommunikation

All kommunikation inlärs i samspel med andra människor. Ingen lär sig att tala om man inte talar med dem. Ingen lär sig heller att använda teckenspråk eller att kommunicera med bilder ifall hennes dagliga samtalspartners inte använder tecken eller berättar saker med bilder.

Nyckeln till en fungerande alternativ eller kompletterande kommunikation är att personer i omgivningen visar modell. Läs mera om språkbad i alternativ och kompletterande kommunikation.

Valet av alternativa och kompletterande kommunikationssätt görs av en talterapeut via en talterapeutisk bedömning samt under rehabilitering. Tilläggsinfo om kommunikationsrehabilitering.

I kommunikation som sker med bilder, bliss-språk eller genom att skriva behövs det hjälpmedel för kommunikationen. Talterapeuterna ansvarar för bedömningen av hjälpmedelsbehovet och handledandet i användningen.

Den andra människan är oftast det viktigaste ”hjälpmedlet” i alternativ och kompletterande kommunikation

När samtalspartners kommunicerar på olika sätt, kan den skickligare kommunikatören med sin egen verksamhet få till stånd ett lyckat samspel. Den skickligare parten kan anpassa sitt eget budskap samt stöda sin partner på många olika sätt i kommunikationen.

Tilläggsinfo om samspel inte utvecklas i normal takt

Tilläggsinfo om när gemensamt språk saknas

Tilläggsinformation