Att använda samtalsmatta i samtal

 Två kvinnor vid en samtalsmatta. Den ena ger en bild åt den andra.

Metoden Talking Mats® (samtalsmatta) har utvecklats för att stödja personer att uttrycka sina åsikter och vara delaktiga i samtal.

Metoden Talking Mats® har utvecklats och är registrerad av Stirling universitetet i Skottland.

I metoden åskådliggör man med hjälp av bilder det som behandlas. Bilderna strukturerar diskussionen. I stället för bildkort kan man även använda ordkort. Samtalmattan är inte en metod som ersätter tal utan ett hjälpmedel för intervju- och samtalssituationer.

Metoden kan användas med talhandikappade barn och vuxna i olika ålder. Den kan även användas med personer som kan tala men som behöver stöd för tanken och minnet.

Metoden Talking Mats® förutsätter att

 • den som intervjuar lär sig metoden
 • den som blir intervjuad förstår och lär sig  hur hon uttrycker sina åsikter med hjälp av bildkorten.

Metoden kan utnyttjas bl.a

 • för att diskutera frågor som rör personens eget liv
 • för att stöda personens egen beslutanderätt
 • för att planera händelser i framtiden
 • för att uppställa mål och bedöma resultat
 • för att ge respons
 • för att planera kommunikationspass
 • för att delta i möten
 • för att informera och presentera nytt
 • för att fördjupa vänskapsrelationer.

Talking Mats® samtalsmattan kan även användas vid olika slags intervjuer och gallupar. På samma sätt som en läs- och skrivkunnig person uttrycker sin åsikt genom att kryssa för alternativ på en skriftlig blankett kan en talhandikappad person tala om vad han eller hon tycker och känner genom att använda bildkort och placera dem på mattan under en visuell skala.

Tillbehör i Talking Mats® metoden

Vid användningen av Talking Mats® metoden behövs bildkort som anknyter till det aktuella ämnet, tomma kort för att lägga till och komplettera det aktuella ämnet och en matta på vilken korten placeras. Korten är av tre slag:

 • kort som handlar om det som diskuteras
 • kort som symboliserar delar av det som diskuteras
 • kort som symboliserar åsikten (enligt en skala).

Vy över samtalsmatta där bilderna är placerade enligt grupperingen bra, neutral, dålig.

På mattan ser vi en skala som beskriver åsikten, ämnesområdet och enskilda saker som anknyter till ämnesområdet.

Kort som symboliserar åsikten placeras på exempelvis en tregradig skala; ”god”, ”inte god eller dålig”/”ingen åsikt om saken”, ”dålig”. Denna skala placeras på mattans övre kant. På mattans nedre kant placeras ett kort som symboliserar hela ämnesområdet för diskussionen. Under diskussionen går man igenom bildkorten ett i sänder och den intervjuade placerar dem under skalan enligt hur personen upplever det som diskuteras.

Kvinnan visar för sin samtalspartner svarsalternativen: bra, neutral, dålig. Den intervjuade placerar bilden på alternativet bra på samtalsmattan.

Bildkort som anknyter till ämnesområdet placeras vid korten som uttrycker åsikten.

Färdigheter hos den som blir intervjuad

Den intervjuade bör kunna se och känna igen bilderna och veta vad bilderna betyder. Man kan välja t.ex. fotografier, ritade bilder, PCS-, WLS- eller Picto-bilder. Den intervjuade måste också förstå åtminstone två och helst tre eller flera ord av den ställda frågan samt pålitligt kunna visa och styrka sitt svar.

Att uttrycka åsikten sker genom att lägga bilderna på skalan som finns på mattan eller genom att på annat sätt visa var kortet ska placeras (med blicken, handen eller med hjälp).

För att styrka svaren krävs en förmåga att svara ja och nej. Ja-nej-svar behövs särskilt i slutskedet av intervjun, när man försäkrar sig om kunden är nöjd med bildkortens placering eller om personen vill ändra på något.

Metodutbildning för professionella

Talking Mats® -metoden kan anpassas till många olika användningsändamål. Med hjälp av den kan man framskrida från breda ämnesområden till allt mer begränsade ämnen samt till att specifisera åsikter.

Man kan få utbildning i metoden som ger en möjligheter att använda den mångsidigt.

Info om Samtalsmattautbildning (Tikoteekki)

Talking Mats® -forskning

Metodens användning och användbarhet har forskats i Talkning Mats –centret i Skottland. Man har också forskat i metodens anpassningsmöjligheter bland annat då mål i rehabilitering sätts samt med personer som har afasi, demens och utvecklingsstörning.

Info om Talking Mats -forskning (Talking Mats) (engelsk)

Talking Mats® - applikationer för pekplatta

För metoden finns applikationer för pekplatta; iOS samt Androidmaskiner.

Info om Talking Mats -applikationer för pekplatta (Talking Mats) (engelsk)

Källor

Talking Mats® (engelsk)

Kehitysvammaliitto / Tikoteekki