Bliss-språkets uppbyggnad

Bliss-språket är uppbyggt av bliss-symboler och hjälptecken med vars hjälp man kan producera oändligt många grammatikaliska uttryck.

Bliss-symboler

Bliss-symbolerna kan vara bildlika, abstrakta eller arbiträra. Genom att kombinera de symboler och hjälptecken bliss-språket har, kan man producera oändligt många nya meddelanden.

Grundsymbolerna används som självständiga begrepp eller som en del av en annan symbol. De sammansatta symbolerna byggs upp av två eller flera delar.

Varje symbols betydelse finns skriven ovanför eller under symbolen. Samtalspartnern tolkar bliss-språkets meddelande genom att läsa innehållet med ord ifall hon inte annars vet vad symbolen betyder.

Om man har tillgång till en kommunikationsapparat eller ett kommunikationsprogram till datorn kan meddelandena läsas upp av apparaten.

De symboler som mest liknar det de avbildar är lättast att lära sig. Hur avbildande bliss-symbolerna är varierar. Många bliss-symboler är avbildande men det finns också flera abstrakta och arbiträra symboler bland dem.

Bliss-symboler på nätet (Bliss Online)

Avbildande bliss-symboler påminner om den sak de föreställer.

Bliss-symbolerna hus, bil, öra, mun

Bliss-symbolerna HUS, BIL, ÖRA, MUN.

Abstrakta bliss-symboler har drag av det symbolen beskriver i sig.

Bliss-symbolerna känsla, skydd, vatten.
 

Bliss-symbolerna KÄNSLA, SKYDD, VATTEN.

De arbiträra symbolerna har inget avbildande eller abstrakt samband med den sak de föreställer. Charles Bliss skapade många arbiträra bliss-symboler. Till bliss-språket hör också internationella, allmänt kända symboler. Exempelvis pilar, matematiska tecken samt utrops- och frågetecknen har samma betydelser inom bliss-språket som i det skrivna språket.

Bliss-symbolerna funktion, natur, gått, nutid, kommande, jag, du, bra.
 

Bliss-symbolerna HANDLING, NATUR, DET FÖRFLUTNA, NUTID, FRAMTIDA, JAG, DU, BRA.

Faktorer som påverkar Bliss-symbolens betydelse

Bliss-symbolerna placeras noggrant inom ett kvadratiskt område och deras delar på ett visst avstånd ifrån varandra. Även små förändringar i förhållandena mellan symbolens olika delar påverkar symbolens betydelse.

Bliss-symbolens betydelse förändras när symbolens storlek, position eller de olika delarnas avstånd förändras. Exempelvis en fyrkantig symbol kan betyda en sluten plats, ett föremål eller fungera som hjälptecken beroende på symbolens storlek och position.

Bliss-symbolerna slutet rum, föremål, föremålets hjälptecken, långt borta, nära, hög, låg.
 

Bliss-symbolerna SLUTEN PLATS, FÖREMÅL, HJÄLPTECKEN FÖR FÖREMÅL, LÅNGT BORTA, NÄRA, HÖG, LÅG.

Att bygga upp Bliss-symboler

Grundsymbolerna är enkla figurer, som används som självständiga symboler eller som delar av andra symboler. De kan inte delas in i betydelsebärande delar.

Bliss-symbolerna land, papper, blomma, hjul, stol.
 

Bliss-symbolerna MARK, PAPPER, BLOMMA, HJUL, STOL.

De sammansatta symbolerna består av två eller flera symboler, som ger en ny betydelse. Symbolerna kan skapas på två olika sätt:

Genom att sätta symbolerna på varandra, exempelvis: vatten + himmel = moln.

Bliss-symbolerna vatten, himmel, moln.
 

Bliss-symbolerna VATTEN, HIMMEL, MOLN.

Genom att placera symbolerna efter varandra, exempelvis: pappa + förälder = farfar, hus + medicin = sjukhus, rum + upp + ner = hiss.

Bliss-symbolerna morfar, sjukhus, hiss.
 

Bliss-symbolerna FARFAR, SJUKHUS, HISS.

Klassificering av bliss-symboler

För att göra det lättare att hitta och gruppera in symbolerna är de märkta med olika bakgrundsfärg enligt ordklass. Bakgrundsfärger som godkänts i Norden är uppräknade nedan. Dessa färger används numera i pastelltoner.

  • Gul: substantiviska symboler.
  • Röd: symboler som anger handling.
  • Grön: beskrivande symboler.
  • Blå: människor, personliga pronomen.
  • Vitkonjunktioner, pronomen, frågeord.
  • Grå: småord, så som negationer, utropsord och hjälptecken.

Siffer- och bokstavsserier finns vanligtvis runt blisstavlans kant. Siffrorna och bokstäverna kan användas som sådana i kommunikationen eller till att koda, ifall personen med talhandikapp inte kan peka. Med kodning avses att man pekar ut en symbol i rutsystemet med hjälp av en kombination av ett nummer och en bokstav.

Att bilda meningar

Enskilda bliss-symboler kan användas på samma sätt som bilder i bildkommunikation. En egentlig bliss-mening kan bildas på flera olika sätt. Charles Bliss utvecklade, för internationellt bruk, en grammatik för bliss-språket som följer vissa regler, d.v.s. bliss-syntax. Enligt den är meningsuppbyggnaden alltid konstant och symbolerna presenteras i grundform.

Det finska språket skiljer sig från många andra språk, speciellt vad gäller ändelser. I Finland har man utöver bliss-syntaxen, använt bliss-symbolerna på ett sätt som närmar sig det finska språket bättre. Bliss-språkets användningssätt beror på brukarnas språkliga färdigheter, andra kommunikationsmetoder som används samt situationen för övrigt.

Litteratur

Huuhtanen, K. (2011). Bliss-kielellä kommunikointi. Kirjassa K. Huuhtanen (toim.) Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät Suomessa, 73-83. Kehitysvammaliitto ry, Helsinki.

McNaughton, S. (1985). Communicating with blissymbolics. Bliss-symbolics Communication Institute, Ontario.

Mer om ämnet

Bliss-symboler på nätet (Bliss Online)