Funktionshinderpolitiska dokument

De viktigaste dokumenten inom modern funktionshinderpolitik är Statsrådets redogörelse om handikappolitiken (2006) och Europeiska kommissionens handikappstrategi 2010–2020.

Statsrådets redogörelse om handikappolitiken utgavs år 2006. I redogörelsen anges de centrala punkter för den finländska handikappolitiken: rätt till likabehandling för personer med funktionsnedsättningar, delaktighet och nödvändiga tjänster och stödåtgärder.

Redogörelsen har en målsättning för utvecklingen av handikappolitiken.  Som förutsättningar för ett jämlikt liv poängteras bland annat rätten att bli hörd och förstådd, samt tillgänglighet och nåbarhet i samhället.

Europeiska kommissionen publicerade i slutet av år 2010 Europas handikappstrategi 2010–2020. I strategin framställs ramar för åtgärder som behövs, både på europeisk nivå och på statsnivå, för att bygga upp ett samhälle som inkluderar personer med funktionsnedsättningar.

Strategins huvudsakliga mål är att möjliggöra för personer med funktionsnedsättningar, att till fullo kunna utnyttja sina grundläggande rättigheter och delta i samhällelig verksamhet på samma villkor som andra.

I strategin läggs fokus på att avlägsna hinder som personer med funktionsnedsättningar möter i samhället. De viktigaste punkterna i strategin är bland annat tillgänglighet, nåbarhet och delaktighet.

Bekanta dig med dokumenten

Statsrådets redogörelse om handikappolitiken 2006 (SHM)

EU:s handikappstrategi 2010–2020