Hjälpmedel för lek och omgivningskontroll

Kontakt, kontaktsladd och mjukisdjur.

Kontakt, leksakssladd och batteridriven leksak.

Lek och gemensamma aktiviteter är sätt att lära sig färdigheter för kommunikation och samspel. Genom aktivitet ökas uppfattningen om omgivningen såväl som förståelsen för de egna möjligheterna att påverka omgivningen. På denna sida presenteras olika hjälpmedel som hjälper vid självständig aktivitet och lek.

Leksaker med kontakter

För barnet är leken ett naturligt sätt att lära sig nya saker om sig själv och sin omgivning samt att öva samspels- kommunkationsfärdigheter. Gemensamma lekar med andra barn lägger grunden för samhörighet och delaktighet i samhället.

Genom lek och handlingar får barnet en uppfattning om sambandet mellan sakers och händelsers orsak och verkan, om de egna förmågorna och färdigheterna, samt om möjligheterna att påverka omgivningen.

Alla batteridrivna leksaker kan anpassas till att styras med kontakter. Mellan plus-polen (+) och batteriet i batterifacket, placerar man en kopplingssladd (leksakssladd), i vars ända man kopplar en styranordning som passar barnet, exempelvis en kontakt. Läs mer om kontakter.

Kontakt och två mjukisdjur.

Talapparat, som på samma gång fungerar som styranordning till två leksaker.

Eldrivna apparaters användning med kontakter

Fjärrkontroll och två eluttagsmottagare.

Till vänster en eluttagsmottagare som fungerar med infraröd strålning och dess sändare; till höger en direktstartningsapparat.

En eldriven apparat kan anpassas till att fungera med externa kontakter genom att man använder en direkstartningsapparat. Utöver direktstartningsapparater finns det eluttagsmottagare som fungerar med infraröd strålning på marknaden, och som startar och stänger av apparaten med fjärrstyrning via en extern kontakt.

Direktstartningsapparat och lampa.

Lampan tänds med hjälp av en tum-kontakt kopplad till en direktstartningsapparat.

Vy över ett kommunikationsprograms styranordningar för omgivningskontroll

Kommandon för omgivningskontroll kan väljas från kommunikationsprogrammet.

Med omgivningskontroll menar man ett omfattande, ofta i lägenheten installerat system med vars hjälp man kan styra motoriserade dörr- och fönstermekanismer samt hemelektronik.

Tilläggsinformation

Comp-Aid Oy

Kajo Apuvälineet Oy

Näköpiste Polar Print Oy

Tunstall Nordic