Internationella konventioner

På bilden ses människohänder i olika hudfärger ovanpå varandra.

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är det viktigaste människorättsdokumentet. Det godkändes av FN:s generalförsamling 10.12.1948. 

Deklarationen om de mänskliga rättigheterna utgör grunden för alla internationella mänskliga rättigheter och har godkänts av nästan alla stater. Många internationella avtal och staters lagstiftning om grundläggande rättigheter baserar sig på deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

I deklarationen om de mänskliga rättigheterna garanteras alla människors lika värde och lika rättigheter. I dokumentet förbjuds all diskriminering av människors egenskaper, såsom kön eller ras.

I deklarationen om de mänskliga rättigheterna fastställs att var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser (artikel 19).

Att trygga de mänskliga rättigheterna är en uppgift för staterna. De stater som har antagit konventionerna om mänskliga rättigheter har förbundit sig att garantera de i avtalen nämnda rättigheterna för sina medborgare.

Avtalets förverkligande övervakas av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Erkännandet av de mänskliga rättigheterna i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna har inte lett till förverkligande av jämlikhet och icke-diskriminering för alla människor. Därför har man inom FN också utarbetat människorättsdokument gällande speciella frågor.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning betonar jämlikhet och icke-diskriminering för personer med funktionsnedsättning och förbjuder all diskriminering på grund av funktionsnedsättning.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning gäller stater, som har godkänt konventionen. Enligt avtalet ska Finland genomföra särskilda åtgärder och anpassningar för att personer med funktionsnedsättning ska vara jämbördiga alla andra och inte bli utsatta för diskriminering.

Enligt avtalet åtnjuter personer med funktionsnedsättning rättskapacitet på samma villkor som andra. De kan alltså själva bestämma om sina rättigheter och skyldigheter.

Personer med funktionsnedsättning har rätt till yttrandefrihet och att uttrycka sin åsikt genom valfria kommunikationsmetoder. Yttrandefriheten innefattar också rätten att söka, få och ta emot uppgifter och idéer i förståelig form.

I avtalet betonas tillgången till information. Enligt avtalet vill man säkerställa att personer med funktionsnedsättning likvärdigt får tillgång till information, kommunikation, elektroniska tjänster och informations- och kommunikationsteknik.

Enligt avtalet ska staterna underlätta användning av teckenspråk, punktskrift, kommunikation som stöder och ersätter tal och andra tillgängliga medel för kommunikation som används av personer med funktionsnedsättning.

Därtill ska staterna uppmana och uppmuntra webbaserade tjänsteproducenter och medier att erbjuda information och tjänster i en form som är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Förverkligandet av konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning övervakas av FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD).

Att konventionen och de mänskliga rättigheterna för personer med funktionshinder förverkligas övervakas därtill av den nationella institutionen för mänskliga rättigheter, som består av Människorättscentret, Riksdagens justitieombudsmans kansli och Människorättsdelegationen.  Under Människorättsdelegationen fungerar Kommittén för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning (VIOK).

Europakonventionen

Också i Europa har man ingått egna avtal om mänskliga rättigheter och utarbetat dokument gällande rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

De flesta europeiska länderna har godkänt den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Länderna har således förbundit sig att säkerställa rättigheterna enligt den i sin lagstiftning och i sin rättspraxis.

Europakonventionen garanterar vars och ens rätt till yttrandefrihet (artikel 10) och fastställer att de friheter och rättigheter som anges i konventionen ska säkerställas för alla utan någon åtskillnad (artikel 14).

Förverkligandet av konventionen övervakas av Europeiska människorättsdomstolen.

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

I Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna definieras de grundläggande rättigheterna för EU-medborgare och andra som bor på unionens område. Rättighetsstadgan blev juridiskt bindande då Lissabonfördraget trädde i kraft år 2009.

I stadgan förbjuds all diskriminering på grund av funktionshinder (artikel 21).

I stadgan fastställs vars och ens rätt till yttrandefrihet. Yttrandefriheten innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter utan någon myndighets inblandning (artikel 11).

I artikel 26 stadgas integrering av personer med funktionshinder i samhället.

EU erkänner och respekterar rätten för personer med funktionsnedsättningar att få ta del av åtgärder som främjar ett självständigt liv, social och yrkesmässig integrering, och deltagande i samhällslivet.

Förverkligandet av rättighetsstadgan övervakas av Europeiska människorättsdomstolen.

Mera om ämnet

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna 

Personer med funktionsnedsättningar ska behandlas på samma sätt som andra människor  (SHM)

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess fakultativa protokoll (Finlands FN-förbund)

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – Lättläst version (Regeringskansliet, Stockholm Sverige)

Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (ECHR)

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

Europeiska kommissionens handikappstrategi (20102020)