Kommunikationskarta

Bildexempel på kommunikationstavlor.

Här är exempel på Papunets kommunikationskartor som kan skrivas ut.

Med en kommunikationskarta avses en för ett speciellt ämne eller situation använd tavla där orden presenteras med hjälp av bilder, bliss-symboler eller verbalt.

De lämpar sig som medel för kommunikation i situationer där man klarar sig med ett begränsat ordförråd. Kommunikationskartorna föregår ofta kommunikationsmappar.   

Exempel

Ett barn kan ha en kommunikationskarta för en speciell lek eller för ett besök till en nöjespark. För en vuxen kan man göra kommunikationskartor för läkarbesök eller butiksbesök.

Kommunikationstavlans vokabulär är ofta uppbyggd så att berättandet sker med hjälp av nyckelord istället för med hela meningar.

Tilläggsinfo om berättandet med nyckelord eller fraser

Kommunikationskartor lämpar sig för situationer där man kan förutse hurdant ordförråd det behövs. Vokabulären kan samlas in för en specifik aktivitet eller situation: matsituationer, läkarbesök, lekar eller spel.

Till en början kan det vara bra om kartans bilder går att ta bort och att bilderna kan fästas på nytt med ett kardborrband. Då kan samtalspartnern visa modell på hur tavlan kan användas och den talhandikappade personen gör sitt val genom att ta loss av de löstagbara bilderna och räcker dem till partnern.

Ofta försöker man med hjälp av bilderna ta reda på, vad människan vill ha. Bilderna behövs också för att brukaren ska kunna kommentera händelser samt för att uttrycka känslor.

Kommunikationskartor som är gjorda för en specifik aktivitet, lek eller vardagssituation underlättar utveckling av situationen. Den vuxna kan till exempel med hjälp av kommunikationstavlan visa modell för hur en docklek kan se ut. Förutom att visa modell bör den vuxna erbjuda barnet möjlighet att föra leken i den riktning barnet vill. I praktiken sker det genom att hålla tillräckligt långa pauser, så att barnet kan peka på de bilder hon eller han vill

Instruktionskartor och sångkartor strukturerar situationen

Bildkartor och material görs också för andra ändamål än som redskap för diskussion. Aktivitetstavlor med bilder, sång- och ramskartor är exempel på bildmaterial som strukturerar aktiviteter.

Bildmaterial som används för att strukturera olika situationer stöder i första hand förståelsen och att utföra ett steg i taget i en aktivitet. Till exempel kan bildinstruktioner för av- och påklädning hjälpa personen att komma ihåg vilka kläder som ska användas och i vilken ordning.

De fungerar dock inte direkt som redskap för att uttrycka tankar, åsikter, frågor o.dyl. Beroende på ämnet och hur de används kan de göra en person mer delaktig i gemensamma göromål. Man kan till exempel turvis peka på bilder på en sångkarta. Då kan varje deltagare leda och delta i sången utgående från ens egna premisser.

Bokstavstavlan ersätter penna och papper

Handen pekar på bokstaven T på alfabettavlan. Handen pekar på bokstaven E på alfabettavlan.

Med hjälp av bokstavstavlan kan man bokstavera hela ordet eller endast begynnelsebokstäverna.

Bokstavstavlan är ett hjälpmedel för skriftlig kommunikation. Den lämpar sig bäst som alternativ eller komplement för brukare som kan producera ord av bokstäver.

En bokstavstavla kan byggas upp enligt alfabetisk ordning eller enligt hur ofta förekommande ett ljud är. Man kan peka på bokstäverna med handen eller med blicken (ögonpekningsram).

Bokstavstavla och ordkarta som kan skrivas ut (DART)