Kommunikationsprogram

Vy av ordlistan i ett kommunikationsprogram samt meddelanderaden.

Ett kommunikationsprogram kan vara ett alternativ eller komplement till tal både vid när- och distanskommunikation.

Med ett kommunikationsprogram kan man bygga ett omfattande kommunikationsordförråd för en person som har ett mångsidigt kommunikationsbehov.

Vokabulären kan visualiseras med bilder, bliss-symboler eller med skrivna meningar. En talsyntes läser upp meddelandena. I programmen ingår också ett program för tangentbord.

Ett kommunikationsprogram används ofta i närkommunikation men de flesta programmen kan även användas vid distanskommunikation.

Ett kommunikationsprogram installeras ofta i en dator eller på en pekplatta. En del program fungerar också i smarttelefoner.

Kommunikationsprogram för pc

Kommunikationsprogram för pekplattor

Kommunikationsprogram i smarttelefoner

Beroende på hur mångsidigt och stort kommunikationsprogrammets är påverkar det också kraven på brukaren. Valet av kommunikationshjälpmedlet baserar sig alltid på en kommunikationsbedömning av en talterapeut och vid behov av en mångprofessionell bedömning av funktionsförmågan.

Att ta i bruk och använda ett kommunikationsprogram som hjälpmedel förutsätter att

  1. personen kommunicerar med bilder, bliss-symboler eller med att skriva och lär sig hitta bland vokabulären i programmet
  2. personen lär sig att hitta i kommunikationsprogrammet med hjälp av mus, med ögonpekning, med skanning eller med en pekskärm.
  3. personen har en utsedd stödperson i näromgivningen som ser till att hjälpmedlet är funktionsdugligt och som vid behov för det på service.

Kommunikation med bilder eller symboler via ett kommunikationsprogram.

Då man bläddrar i vokabulären kan man använda sig av röstskanning vilket att man kan hör vilka ord som finns i ordförrådet före man gör sitt val. Röstskanning lämpar sig särskilt för personer med nedsatt syn, minne eller förståelse av skrift. Information om val av uttryckssätt och pekning

De valda bilderna eller symbolerna flyttas till programmets meddelandefält och de läses upp. Talsyntesprogrammet läser upp meddelandena i den form som de enskilda bilderna och symbolerna är programmerade som. Orden sägs alltså i grundform ”jag vara studerande”.

Undantaget är Speaking Dynamically Pro 6.0 programmet till vilken man kan skaffa den i Finland utvecklade TAIKE-tavlan. TAIKE omvandlar meddelandena till rätt grammatikalisk form och därför hör man meddelandena som ”jag är en studerande”.

På videon ser vi hur TAIKE-tavlan kan användas (på finska).

Många kommunikationsprogram möjliggör också distanskommunikation. En del har e-post funktion och en del har också sms-funktion. E-post eller sms skickade från kommunikationsprogrammet förmedlas till mottagaren som symbolmeddelande eller som text beroende på egenskaperna i mottagarens program.

Information om program

Information om program för PC (Windows)

Information om program för Android, iPad- och Windows- tabletter

Information om kommunikationsprogram för smarttelefoner

Anskaffning av program

Anskaffningen och innehållet i ett personligt kommunikationsprogram baserar sig på en kommunikations och hjälpmedelsbedömning. Hjälpmedelsbedömningen och anskaffningen av hjälpmedlen sker ofta via specialsjukvårdens hjälpmedelsenhet.

Till hjälpmedelsbedömningen hör utprovning av programmet och uppbyggandet av en personlig vokabulär. Bedömningsperiodens längd varierar. Oftast tar det flera månader eftersom man behöver lära sig kommunikationsprogrammet och också öva sig att styra själva apparaten (dator, pekplatta, smarttelefon).

Under hjälpmedelsprövningen kommer man också överens om vem eller vilka av den talhandikappades närstående personer som ska fungera som stöd för brukaren och de får handledning i hur uppgiften ska skötas. Det behövs till exempel hjälp med att öppna datorn programmera styrsätt och till att installera och uppdatera program. De instrueras också i hur man lägger till ord i vokabulären.

Större uppdateringar av vokabulären sker fortsättningsvis också hos den ansvarige hjälpmedelsenheten.

Kommunikationsprogrammet kan inte vara det enda redskapet

Förutom ett kommunikationsprogram behöver personen också alltid en kommunikationsmapp eller –tavla eftersom

  • apparaten inte går att använda i en fuktig eller kall omgivning
  • apparaten kan vara ur bruk eftersom den är på service eller för att kommunikations- och talsyntesprogrammen uppdateras.

Information om kommunikationskartor

Information om kommunikationsmappar