När det saknas ett gemensamt språk

Att producera och förstå talat språk kan försvåras av många olika tal- och kommunikationssvårigheter. På den här sidan finns det samlad information om hur personer i omgivningen kan göra för att underlätta kommunikationen då det gäller språkliga kommunikationssvårigheter.

Ett talhandikapp kan också innebära svårigheter att ta kontakt med andra och att samspela. Då är det viktigt att stöda dessa förmågor. Mer om ämnet på sidan, om samspelet inte utvecklas i normal takt.

Samtalspartnerns roll i talad kommunikation

Tecknad bild av en samtalssituation med en talhandikappad person och en talande person.

Samtalspartnern kan göra kommunikationen smidigare.

Visualisera budskapet som berättare

  • Åskådliggör ditt tal med hjälp av gester, genom att visa, rita eller skriva de centrala orden på papper.
  • Tala långsammare vid behov och använd enkla uttryck och korta, tydliga satser. 
  • Använd samma uttrycksform som din samtalspartner.
  • Fråga din samtalspartner om hen förstått budskapet.

Som budskapets mottagare, koncentrera dig, tolka och hjälp

  • Koncentrera dig, lyssna. Minska ditt eget tal och håll pauser i dialogen. En lagom lång paus uppstår när du tyst räknar till fem.
  • Behåll ögonkontakt med din samtalspartner när du förväntar dig ett svar. Observera samtalspartnerns gester, miner och andra ickeverbala signaler och svara på dem.
  • Upprepa, hur du uppfattade saken och försäkra dig om att det var det hen menade.
  • Ställ följdfrågor
  • Övertolka din samtalspartners gester och berätta med ord hur du tolkar dem.

Följdfrågor

Ställ en följdfråga som en öppen fråga. Öppna frågor uppmuntrar personens egna tankar och idéer.

Öppen fråga: ”Hur var semestern?”

Sluten fråga: ”Var det roligt på semestern?”

Övertolkning av ickeverbal kommunikation

Uppmärksamma din samtalspartners gester och rörelser; tolka dem och upprepa din tolkning för samtalspartnern samtidigt som du själv använder gester.

”Du gäspar, är du trött?”

Visualisera det genom att sluta ögonen och luta huvudet mot axeln.

Att använda samma uttrycksform

Använd dig av samma uttrycksform som din samtalspartner. Det kan vara gester, miner, att visa med handen osv. När du använder dig av samma uttrycksform vet din samtalspartner att ni har ett gemensamt språk.

Det är viktigt att ha ett gemensamt språk, för att få en meningsfull kommunikation. Du kan själv prova vilken betydelse ett gemensamt språk har för meningsfull kommunikation.

Prata med din kamrat ett främmande eller ”eget” påhittat språk under en minuts tid. Snart märker du att du inte mera har lust att fortsätta. Varför? För att din kompis inte svarar eller pratar samma språk som du.

Som sakkunnig talterapeut Kaisa Laine, Kehitysvammaliitto / Tikoteekki

Tilläggsinformation:

Kent-Walsh, J., Mcnaughton, D. (2005): Communication Partner Instruction in AAC: Present Practices and Future Directions (Informa Healthcare)

Mer om ämnet

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)

Lättläst

Om samspelet inte utvecklas i normal takt