Nyckelordsmapp

Fingret visar på bilden butik i nyckelordsmappen.

Papunets mapp för vuxna är utvecklad för kommunikation med nyckelord.

Kommunikation med enskilda ord

Med nyckelord avser man ord som är centrala för det som förmedlas. Nyckelordsmappar är uppbyggda för att kunna uttrycka sig på detta sätt.

Då kommunikationen sker med nyckelord, blir det samtalspartners uppgift att ställa förtydligande frågor samt att beakta personens ickeverbala kommunikation: gester, miner o.s.v.

Till exempel nyckelorden BUTIK – GÅ kan beroende av situationen och på personens miner och gester tolkas som påståendet ” jag måste gå till butiken.” eller som frågan ”går du till butiken?”

Meddelandet kan också inledas med nyckelordet BUTIK. Då vet samtalspartnern att butiken är det ämnet som diskuteras.

Där ämnet är klart kan brukaren precisera sitt meddelande med andra symboler samt med miner och gester. Om detta inte sker måste samtalspartnern ställa förtydligande frågor. Förtydligande frågor kan till exempel vara: ”Du sade butik. Menar du att vi skall gå till butiken?”.

Det vad brukaren menar med nyckelordet är alltid beroende av på många faktorer såsom ålder och utvecklingsnivå samt på situationen. Det väsentliga är att samtalspartnern tar dessa i beaktande.

Nyckelordsmappen lämpar sig inte för meningsbyggnad.

För vem är nyckelordsmappen menad?

Att uttrycka sig med nyckelord hör till den vanliga språkutvecklingen. En del av barnen som kommunicerar med bilder, är i sin språk- och kommunikationsutveckling just i detta stadie och då är användningen av en nyckelordsmapp helt naturligt.

Det finns skäl att byta till en nyckelordsmapp då kommunikationskartor och lösa bilder inte längre räcker till för kommunikationens behov och man behöver en större vokabulär.  De behövs i det skede när omfattande mappar med tusentals bilder och meningsbyggnad ännu är för svårt.

Att kommunicera med nyckelord lämpar sig också för vuxna som förlorat sin talförmåga på grund av sjukdom eller skada. För många är det naturligare att uttrycka sig med nyckelord än att göra det genom att bygga en mening med bilder. När samtalspartnern får en antydan om vad det handlar om har hon eller han lättare att ställa preciserande frågor.

Papunets kommunikationsmappar som går att redigera är planerade för kommunikation med nyckelord.

Vi kommunicerar alla med nyckelord

Att uttrycka sig med hjälp av nyckelord hör både till den vanliga språkutvecklingen och till talspråket då man vill uttrycka saker kort. I många situationer använder man sig naturligt av en förenklad och fåordig kommunikation

Till den tidiga kommunikationsutvecklingen hör att barnet kommunicerar med nyckelord. När barnet menar: ”Titta pappa, där är en jättefin bil!” säger hon eller han oftast bara ”bil” och med glad min pekar på en förbikörande bil.

När barn använder sig av nyckelord är det alltså ett stadie av den språkliga utvecklingen som inte går att bortse ifrån. I detta stadie är det ändå skäl för föräldrar och andra vuxna att använda sig av flerordsmeningar. Utan vuxenmodell kan inte barnets språk utvecklas och bli mångsidigare.

 

Bild av kommunikationsmappens framsida.

Med vissa barn kan man parallellt med nyckelordsmappen använda sig av en mer omfattande mapp för att stöda barnets språkutveckling. När barnet visar på enstaka bilder i nyckelordsmappen använder sig den vuxna av den omfattande mappen då hon eller han svarar.

Denna kombination följer den normala språkutvecklingen. Barnet kommunicerar med de medel hon eller han har till förfogande. Men den vuxna erbjuder hela tiden en modell på vart man är på väg, det vill säga mot ett precisare och mångsidigare språk.

Att kommunicera med nyckelord är oprecist, men samtidigt ofta mer flytande och snabbare än att bygga hela meningar med bilder eller tal. Vi använder alla dagligen nyckelord i vår kommunikation. Situationen och kulturen bestämmer om vi vill använda ett långt och precist uttryck eller ett kort och snabbt meddelande.

Ett exempel på talspråk
Föräldern meddelar barnet att maten är klar. Från köket hörs ”kom och äta”! I finsk kultur är det få föräldrar som i denna situation skulle säga: ” Kan ni vänligen komma och äta, maten är färdig!”

I modersmålsundervisningen poängterar man andra saker än i vardagskommunikationen. Målet med modersmålsundervisningen är att få ett så exakt talat och skrivet språk som möjligt. I modersmålsundervisningen är det viktigt med satsdelarnas interna förhållande samt ordföljd.

Det är bra för brukaren samt samtalspartnern att veta när man behöver en snabb och effektiv vardagskommunikation (talspråk) och när man övar sig att uttrycka sig grammatikaliskt rätt.

Som sakkunnig talterapeut Kaisa Laine, Kehitysvammaliitto / Tikoteekki