Personlig assistans

Personlig assistans är enligt handikapplagen en tjänst för en svårt handikappad person, som på grund av sitt handikapp regelbundet behöver en annan människas hjälp i det vanliga livet. Kommunens socialväsende ansvarar för att ordna den personliga assistansen.

Innehållet och sättet den personliga assistansen utförs på definieras av personen själv. Det kan handla om hjälp i dagliga sysslor, i arbete och i studier, i hobbyverksamhet, i samhälleligt deltagande samt i upprätthållande av socialt samspel såväl i hemmet som utanför hemmet.

Informationen om behov av personlig assistans dokumenteras i serviceplanen. Ett handikappad eller ett barn eller ungdom som behöver särskilt stöd har rätt att få det även i den grundläggande utbildningen. Kommunens utbildningsverk ansvarar då för anordnandet av hjälpen. 

En talhandikappad människa har rätt till personlig assistans samt tolktjänst.

Mer om ämnet

Handbok om handikappservice (Institutet för Hälsa och Välfärd)