Skriva och rita

Att skriva och rita är medel för att visualisera, komplettera eller ersätta tal.

Då skrift ersätter tal

Att skriva lämpar sig som ett kommunikationssätt för personer som har funktionsstörningar i talorganen och då det inte finns språkliga svårigheter med i bilden. På marknaden finns flera apparater och datorprogram som grundar sig på skrift och upprepar den skrivna texten som tal (på engelska text-to-speech).

Apparater som ändrar skrivna meddelanden till tal

En ritad bild eller ett skrivet ord som hjälpmedel

En ritning, ordets begynnelsebokstav eller först stavelsen räcker ofta som hjälp i en situation då man inte kan producera ordet med ljud. Att se orden nerskrivna hjälper också förståelsen av tal på samma sätt som då man visar en bild.

Snabb ritad kommunikation och att snabbt skissa upp en situation är metoder med vars hjälp den talhandikappade personens partner kan gestalta och framställa svarsalternativ under samtalets gång.

Teckningar kan också användas i bildkommunikation då den behövliga bilden saknas.

Facilitering

Faciliterad kommunikation innebär att skriva med hjälp av en annan person, genom att den andra personen håller i den talhandikappades hand. Bevis på att tekniken fungerar som kommunikationsmedel eller uttryckssätt som ersätter tal finns inte. På grund av detta kan inte den internationella AAK föreningen ISAAC (eng. International Society fo Augmentive and Alternative Communication) rekommendera att yrkesmänniskor använder denna form av kommunikation.

ISAAC ståndpunkt om facilitering (2014)

Finsk forskning

Saloviita T., Leppänen M., Ojalammi U. (2014). Authorship in Facilitated Communication: An Analysis of 11 Cases. Research article in Augmentative and Alternative Communication, 2014; Early Online: 1–13. © 2014 International Society for Augmentative and Alternative Communication

Tilläggsinformation