Tecken som stöd i kommunikation

En person tecknar en saga.

I sagan om de tre små grisarna används tecken som stöd (på finska).

I tecken som stöd till talet används teckenspråkets tecken som alternativ eller komplement till talet.

Användandet av tecken som stöd lämpar sig som ett tidigt kommunikationsmedel för personer med tal- och språksvårigheter av olika grader.

Tecken som stöd borde alltid användas om det finns symptom på att talutvecklingen är försenad i barndomen. Om barnet har stora svårigheter med sin tal- och språkutveckling kan tecknandet även bli ett bestående språkligt kommunikationssätt.

Att tillägna sig tecken som stöd som kommunikationssätt sker med hjälp av att personer i barnets omgivning visar modell på samma sätt som för barn som tillägnar sig tal eller något annat kommunikationssätt.

En tecknande omgivning (språkbad) är centralt för främjandet av teckenkommunikation. Med en tecknande språkmiljö menas personens dagliga kommunikationspartners, till exempel barnets föräldrar och daghemmets personal.

För att försäkra sig om en tecknande språkmiljö har barnets familj rätt till hemundervisning i tecken.

Språkbad vid inlärning av tecken

Olika skeden i teckeninlärning

Tecken på nätet

Varför tecken?

Ett tidigt tecknande möjliggör kommunikation och samspel med andra människor även då talet inte fungerar som kommunikationssätt. Tecknen möjliggör också begreppsanvändning och främjar således den språkliga utvecklingen.

Tecken som grundar sig på medvetna rörelser stöder också utvecklingen av medvetna rörelser som behövs vid talproduktion samt en allmän utveckling av motoriken.

För vem lämpar sig tecken som stöd?

Tecken som stöd lämpar sig för personer som kan observera och tolka handrörelser och själv kan röra sina händer. Att använda sina händer förutsätter att man kan kontrollera sin överkropp samt övre extremiteterna.

Vad är tecken som stöd?

Blomma.Regn.

Tecknen för orden BLOMMA och REGN. Pilarna beskriver tecknets rörelse.

Tecken som stöd är enskilda grundtecken från teckenspråket. Tecken som stöd skiljer sig dock från teckenspråkets uppbyggnad.

Eftersom man med tecken som stöd försöker främja talets utveckling sker tecknandet alltid enligt det talade språkets grammatik.

Med tecken som stöd uttrycker man ofta meddelandets centrala ord, så kallade nyckelord. 

Hur tecknet är uppbyggt

Ett tillfälligt eller bestående kommunikationssätt

Användningen av tecken som stöd främjar talhandikappade, hörande barn och ofta också vuxna människors tal-produktion och utveckling. Om talet utvecklas minskar teckenanvändningen. För en del är tal- och språkutvecklingen så avvikande att tecknen blir ett bestående kommunikationssätt.

Förmågan att uttrycka och förstå meddelanden lägger grunden för kommunikationsfärdigheter och utvecklingen av sociala färdigheter.

När barnets tal är försenat borde barnets dagliga kommunikationspartners d.v.s. familjen och dagvårdspersonal använda tecken parallellt med sitt tal. Man borde teckna de betydelsebärande orden i meningen, nyckelorden för att underlätta förståelsen av det talade budskapet. 

Man borde fortsätta teckna med barnet ända tills barnet talar mer än hon tecknar.

Tilläggsinformation