Tecknens uppbyggnad

Tecknen motsvarar orden i det talade språket. Precis som orden kan tecknen delas in i mindre beståndsdelar.

Tecknen är uppbyggda av handform, placering, riktning samt handflatans eller fingrarnas orientering.

Med handform avses fingrarnas ställning vid tecknande. Handformen kan vara den samma för hela tecknet. Tecknet kan också börja och sluta med olika handform.

Tre olika handformer i teckenspråk.

Exempel på olika handformer i det finländska teckenspråket.

Tecknets placering kan antingen vara på mot kroppen eller framför den som tecknar.

Med tecknets rörelseriktningar avses vanligtvis händernas rörelser vid tecknande men ibland också kroppens rörelser. Exempelvis när man tecknar verbtecken kan betydelsen ändra genom att man ändrar rörelsen.

Händernas, huvudets och kroppens rörelser beskrivs med pilar på teckenbilderna. En del av de utritade pilarna kan förstås som sådana, en del fungerar som symboler som har tilldelats en viss betydelse.

Illustration av tecknen träffas och träffas igen.

Betydelsen för tecknet TRÄFFAS ändras genom att rörelsen ändras. Den vänstra bilden betyder ett ofta upprepande möte, den högra en engångsföreteelse.

Med orientering avses handflatans eller fingrarnas riktning vid tecknande. En del tecken skiljer sig från varandra endast på basen av orientering.

Illustration av tecknen: jag skickar åt dig och du skickar åt mig.

SKICKA-tecknets mottagare ändras när handflatans orientering och rörelseriktning ändras, till vänster JAG SKICKAR ÅT DIG, till vänster höger DU SKICKAR ÅT MIG.

Tecken görs inte enbart med händerna

Då man tecknar har minerna samma betydelse som tonfallet i det talade språket. Fastän två teckens grunddelar skulle vara likadana, blir deras betydelser olika om man förstärker dem med olika miner och munrörelser.

Källor

Kuurojen Liitto ry (1998). Suomalaisen viittomakielen perussanakirja. Libris Oy, Helsinki.

Lappi, P. & Malm, A. (2011). Suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli. Kirjassa: Huuhtanen, K. (toim.). Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät Suomessa, 40-46. Kehitysvammaliitto ry, Helsinki.

Takkinen, R. (2002). Käsimuotojen salat. Viittomakielisten lasten käsimuotojen omaksuminen 2-7 vuoden iässä. Deaf Studies in Finland. Kuurojen Liitto ry ja Yliopistopaino, Helsinki.

Mer om ämnet

Finlands Dövas förbund

Tecken på nätet

Tecken på finlandssvenska (Handlaget)

www.dhbs.fi (Döva och hörselskadade barns stödförening rf)