Vad är ett talhandikapp?

I Finland finns det ungefär 65 000 personer med olika grad av tal- och kommunikationssvårigheter. Ungefär 30 000 av dessa personer behöver hjälpmedel som ersätter eller kompletterar talet.

Med en talhandikappad person avses en person som kan höra men som i vardagliga kommunikationssituationer inte klarar sig med det talade språket. Han eller hon har svårigheter att producera eller förstå tal. Talhandikappet är också ofta förknippat med läs- och skrivsvårigheter.

Video om talhandikapp och rätt till kommunikation.

Tal- och kommunikationssvårigheter kan bero på att tal- eller röstorganen inte fungerar eller på svårigheter att producera eller förstå språkliga uttryck. Språkliga svårigheter påverkar både talet och förmågan att läsa och skriva.

Kommunikationen och samspelet människor emellan kan också märkbart försämras av avvikelser i hjärnans utveckling. Förmågan att förnimma omgivningen och reagera på andra människors kommunikation kan vara begränsad.

Video med Verne som har försenad talutveckling (på finska). 

Kommunikationssvårigheter av olika grad kan vara medfödda och till exempel höra till en CP-skada, en utvecklingsstörning, olika autismspektrumtillstånd eller språkliga avvikelser i barnets utveckling.

Man kan också förlora tal- och språkförmågan på grund av en fortskridande neurologisk sjukdom eller en förvärvad skada. Störningar i hjärnans blodcirkulation, hjärnskador, MS och ALS samt demenssjukdomar är exempel på sådana.

Video med Marja som förlorade talförmågan då hon insjuknade i ALS (på finska). 

Orsaker till talhandikapp och hurdana uttryck de kan ta sig

En talhandikappad persons kommunikations- och funktionsförmåga kan förbättras betydligt med hjälp av

Rätten till kommunikation en mänsklig rättighet.