HYP – uppmärksam samvaro i samspel

Uppmärksam samvaro HYP (förkortning från finskans Huomioivaa Yhdessäoloa Päivittäin) är ett sätt att vara i samspel med personer som är i ett stort behov av stöd. HYP grundar sig på verksamhetsmodellen HOP (Hanging Out Program. Interaction for People at Risk of Isolation, 2008) som den australiensiska talterapeuten Sheridan Forster skapat. Modellen för uppmärksam samvaro kan användas b.la. i grupphem, daghemsenheter och skolor.

På dessa sidor finns samlat introduktionsmaterial, med vars hjälp arbetsgemenskaper kan ta modellen för uppmärksam samvaro i bruk. HYP-materialet har producerats av Tikoteket på Kehitysvammaliitto, som också anordnar korta introduktionsutbildningar som stöd för inledande av HYP-modellen.

Dagliga gemensamma stunder

Grundtanken i HYP-modellen är att alla människor behöver få samspel med andra och att lyckade erfarenheter av samvaro sporrar alla parter till att öka samvaron ytterligare.

En person som är i behov av särskilt stöd i samspel har samspelsbehov och sätt som är mycket individuella och ibland svårtolkade. Det finns en risk att de inte märks eller förstås och att personen därmed blir utan samspel. Verksamhetsmodellen som Forster skapat handleder arbetstagare att reservera 10 minuter dagligen till trevligt umgänge med en person som är i behov av stöd i samspelet.

Vilka färdigheter behöver samtalspartnern med en person som är i behov av stöd i samspelet?

  • Du kan kasta dig in i samspelet.
  • Du vill umgås och vara tillsammans med personen.
  • Du kan observera hurdan samvaro som är meningsfull för personen.
  • Du kan sluta använda sådana funktions- och samspelssätt som inte fungerar och i stället prova på nya.
  • Du kan fundera på samspelssituationer och på betydelsen av ditt eget samspelssätt samt anteckna dina observationer.

Hur tar man HYP i bruk i arbetsgemenskapen

Initiativtagaren av uppmärksam samvaro kan vara vem som helst av gemenskapens arbetstagare. I inledningsfasen hålls två möten med en veckas mellanrum. Under mötena sätter man sig in i HYP-modellens grundtankar samt kommer överens med vem eller vilka man börjar förverkliga HYP-modellen med.

Läs mer om hur HYP-verksamheten inleds

Hur sker HYP i praktiken

Det centrala i uppmärksam samvaro är att arbetstagaren förbinder sig till dagliga stunder med en person som är i behov av stöd i samspel. I praktiken är HYP-stunden en 10 minuters stund, då arbetstagarens koncentration är hundraprocentigt hos sin partner. I HYP-stunden ska man inte lära ut, utan målet är att hitta glädje i samvaron med sin partner.

De dagliga HYP-stunderna upprepas under en bestämd tid, varefter verksamhetens effekt och förverkligande utvärderas. En HYP-period kan vara 20 dagar och dessa perioder kan upprepas med en person så länge som gemenskapen anser det behövligt. HYP kan också bli ett bestående sätt att vara tillsammans och vars effekt utvärderas på sammanfattningsmöten regelbundet.

Läs närmare beskrivning om förverkligandet av HYP-stunder och sammanfattningsmöten.

Erfarenheter av HYP-verksamhetsmodellen

”Dagarna har fått innehåll och aktivitet och han har fått uppmärksamhet och har blivit sedd. Man får lättare och oftare ögonkontakt och han koncentrerar sig bättre en förut. Förutom HYP-stunderna verkar det som om han också är aktivare i andra situationer. Han har flera gånger frågat med gester om man kunde göra mera saker som under HYP-stunden.” (arbetstagare på grupphem)

”Hon har fått erfarenhet om att vuxna är närvarande och där för henne. Eleven litar alldeles klart på den vuxna under HYP-stunden: Hon tar mera kontakt, hålls mera på plats och frågar själv efter pauser. Det har hjälpt henne att det inte funnits andra stimuli i situationen än samspel.” (speciallärare)

Vi har märkt att han klarar av beröring och kan vara lugn under samspelssituationer. Han är intresserad av samvaro med andra och det utmanande beteendet har minskat. Han har börjat komma mera till oss också utanför HYP-stunderna och har börjat se oss i ögonen mer än förut.” (skolgångsbiträde)

”Vårt samspel har förstärkts och blivit tätare under HYP-perioden. Hon tar mera initiativ och initiativen är mera målmedvetna än förut. Hon är allmänt sett nöjdare och mer tillitsfull. För mig själv har HYP-stunderna varit värdefulla.” (mamma)

”Mitt eget samspelssätt har ändrats. Jag är nu öppnare för brukarens färdigheter. Förut var jag ledande i situationer, nu märker jag brukarens initiativ och följer dem. Jag anpassar mig också till samma nivå under samspelssituationer med honom.” (arbetstagare på grupphem)

”Vi har lugnat oss i samspel under HYP-stunder med henne. Den egna sinnesstämningen i situationen är viktig och har ändrats. Vi har den attityden i situationen att samspelet kan lyckas. Allra bäst har HYP-stunden lyckats då arbetstagaren inte har haft några förväntningar, utan varit närvarande i stunden med attityden ”Det här blir en bra stund”. Och låtit situationen fortskrida av sig själv.” (skolgångsbiträde)

”Det behövs mer än material på nätet. Det är viktigt att någon kommer och föreslår en HYP-period. När gemenskapen förstått idén under prövotiden, kan man fortsätta HYP.” (förman på grupphem)

”Vi fastnar lätt i våra egna rutiner. Vi behövde en utomstående för att puffa oss mot det nya.” (handledare för eftermiddagsgrupp i skola)

HYP-modellen kan också användas när man jobbar med familjer. Då krävs det av initiativtagaren en särskild känslighet i att lyssna och uppmärksamma familjens situation och föräldrarnas tankar. (HYP inledare)

Källor

Text: specialsakkunnig Kaisa Martikainen / Tikoteket på Kehitysvammaliitto (på finska)

HYP-bilderna: Kirsi Alastalo

Hanging Out Program - HOP (Sheridanforster.org.au)

Sheridan Forster: HOP - Hanging Out Program. Interaction for People at risk of Isolation (2008)