Kommunikationspass

två pikto-symboler

Ett kommunikationspass är ett verktyg som gör det lättare för en person med kommunikationssvårigheter att bl.a. berätta om sig själv, om hur hen kommunicerar och vad hen är intresserad av. Passet hjälper omgivningen stödja personen i kommunikation och samspel, speciellt i möten med nya människor. 

Kommunikationspasset är ett sätt att försäkra att informationen om individuella kommunikationssätt överförs till nya personer, på till exempel daghemmet, skolan eller olika fritidsaktiviteter. Informationen i kommunikationspasset kommer även till stor nytta när behovsägaren flyttar hemifrån eller till ett annat ställe.

Passet ökar delaktigheten och självbestämmandet i beslut som har med personen själv att göra. Med hjälp av kommunikationspasset kan personen berätta om saker som är viktiga att beakta till exempel vid planering av en serviceplan. 

Ett kommunikationspass är alltid personligt och innehåller personuppgifter. Passets ägare bestämmer vem som har tillgång till passet.

Läs mera om datasäkerhet och integritetsskydd.

Hur kan ett pass se ut?

Passet kan vara ett utskrivbart visitkort eller ett häfte med flera sidor. Det kan också vara i digital form på telefon eller på en surfplatta eller i form av ett videoklipp där personens kommunikationssätt visas.

Information om alla olika sätt som personen kommunicerar på samlas i kommunikationspasset. Det är även bra att det framkommer hurudant stöd personen behöver i olika situationer samt hur samtalspartnern kan underlätta förståelsen av olika samtalsämnen.

Då kommunikationspasset görs i digital form kan personen i fråga beskriva sig själv mångsidigt med hjälp av video- och ljudklipp, utöver skriven text, bilder och fotografier. Personer som huvudsakligen kommunicerar med gester och kroppsspråk har särskilt stor nytta av ett pass i digital form, eftersom det kan vara svårt att beskriva den typen av samspel och kommunikation med enbart ord.  

Läs mera om ett digitalt kommunikationspass.

Passets innehåll

Kommunikationspasset kan exempelvis göras med följande kategorier. Skriv alltid texten i ”jag-form” och utgående ifrån behovsägaren själv, t.ex. ”jag heter, jag bor, jag tycker om, när du pratar med mig är det viktigt att du..” osv.

 1. Jag: Kommunikationspassets ägare presenterar sig själv.

 2. Viktig information: Hur ser kommunikationen ut? Hur kan du som samtalspartner ge stöd i kommunikationen?

 3. Så här kommunicerar jag: Kort beskrivning av de huvudsakliga kommunikationsmetoderna.

 4. Så här kan du kommunicera med mig: Hur kan samtalspartnern uttrycka sig och kommunicera för att göra samspelet så tillgängligt som möjligt.

 5. Viktiga saker, personer eller platser: Saker, personer och platser som personen tycker om och är viktiga för hen.

 6. Saker som jag inte tycker om

 7. Mina styrkor: Saker som behovsägaren kan, är bra på eller som hen övar på.

 8. Så här kan du ge mig stöd

Redigerbara mallar

Med ett utprintat kommunikationspass kan behovsägaren berätta om sig själv och sina sätt att kommunicera med bilder och text. Det är även bra att det framkommer hurudant stöd personen behöver i olika situationer samt hur samtalspartnern kan underlätta förståelsen av olika samtalsämnen.

Ett utprintat kommunikationspass kan se ut på olika sätt, det kan vara en sida eller flera sidor stort.

Här finns några exempel och färdiga mallar på olika typer av kommunikationspass.

Kommunikationspass med en sida

en bild av ett kommunikationspass med en sida

Kommunikationspass med en sida. Källa: Kehitysvammaliiton Tikoteekki.

På ett pass med en sida finns kort information om personen i fråga. Under rubriken ”Mer information om mig” kan man exempelvis nämna om personen även har ett digitalt kommunikationspass.

Följande pass med en sida är en del av ett digitalt kommunikationspass, som är gjort i PowerPoint.

Andra färdiga mallar

På DART Kommunikations- och dataresurscenters sida hittar du även några färdiga mallar på kommunikationspass.

DART Kommunikations- och dataresurscenter

Källor

Materialets planering och förverkligande: Katja Burakoff, Tikoteket på Kehitysvammaliitto (på finska)

Översättning till svenska: Annika Nyman, Folkhälsan/AKK

Tilläggsinformation

Hur gör jag ett kommunikationspass (YouTube-video på finska: Kehitysvammapoliklinikka, Helsinki)

Information om digitala kommunikationspass utvecklade av PAMIS i Skottland (Pamis, sida på engelska)