Revidering av funktionshinderlagstiftningen

Då lagstiftningen som gäller personer med funktionsnedsättning revideras, kommer specialomsorgslagen och handikappservicelagen att slås samman och förnyas.

Avsikten är att förslaget till en ny lag om tjänster för personer med funktionsnedsättningar ska ges våren 2018 och att den ska träda i kraft år 2020.

Målet för revideringen av lagarna är att de specialtjänster som personer med funktionsnedsättningar behöver ska stadgas i en ny speciallag. Denna lag kommer likvärdigt att gälla alla typer av funktionsnedsättningar.

Syftet med den nya lagen om tjänster för personer med funktionsnedsättningar är

1) att uppnå jämställdhet, delaktighet och deltagande i samhället för personer med funktionsnedsättningar

2) att förebygga och undanröja hinder som begränsar möjligheterna att uppnå jämställdhet för personer med funktionsnedsättningar

3) att främja självständighet och självbestämmanderätt för personer med funktionsnedsättningar

4) att säkra personer med funktionsnedsättningar tillräcklig service av god kvalitet enligt deras individuella behov.

Mera om ämnet

Revideringen av lagstiftningen som gäller personer med funktionsnedsättning (Handbok för funktionshinderservice, THL)

Utkast till lag om specialtjänster med anledning av funktionsnedsättning