Aistimonivammaisilla ihmisillä tarkoitetaan vaikeasti monivammaisia kehitysvammaisia henkilöitä, joilla on vakavia toiminta-, viestintä- ja liikuntarajoitteita sekä vähän kykyä omaan elämänhallintaan.

Aistimonivammainen ihminen on täysin riippuvainen toisten ihmisten hoivasta ja tuesta. Esimerkiksi kuurosokeus haittaa merkittävästi ympäristön havaitsemista sekä tiedonsaantia ja viestintää.

Vuorovaikutuksessa aistimonivammaisen ihmisen kanssa on tärkeää, että

 • kumppanien välillä on toimiva tunneyhteys kokemusten jakamiseksi
 • asioille, tapahtumille ja koko ympäröivälle todellisuudelle luodaan yhdessä yhteisiä merkityksiä
 • yhteinen toiminta tapahtuu parhaiten toimivien aistikanavien kautta, aistimonivammaisen ihmisen hallitsemilla tavoilla ja niin, että hänen on mahdollista osallistua tilanteeseen aktiivisesti
 • kuntoutus kohdistuu kahden ihmisen väliseen vuorovaikutukseen.

Tavoite

Pääjärven kuntayhtymässä (nykyinen Eteva kuntayhtymä) kehitettiin AiMo-työskentelymalli. AiMo-työskentelyn videoanalyysin tavoitteena on vahvistaa työntekijöiden ja lähi-ihmisten kykyä toimia mahdollisimman osaavina kommunikointi- ja vuorovaikutuskumppaneina  aistimonivammaisille lapsille, nuorille ja aikuisille.

AiMo-videoanalyysin avulla lähi-ihmiset voivat tarkastella yksityiskohtaisesti omaa tapaansa olla vuorovaikutuksessa sekä havainnoida aistimonivammaisen kumppaninsa pieniäkin aloitteita ja reaktioita.

Videon havainnoiminen auttaa lähi-ihmisiä huomaamaan aistimonivammaisen ihmisen mahdollisuudet kehittyä ja osallistua ympäristönsä vuorovaikutukseen.

Tausta

AiMo-videoanalyysi pohjautuu teoriataustaltaan ja käytännön sovellustavoiltaan Pohjoismaisen kuurosokeiden henkilöstön koulutuskeskuksen (NUD) käyttämään työskentelytapaan.

Eteva kuntayhtymässä AiMo-kuntoutustyöryhmän kaikki jäsenet ovat vuosien myötä saaneet yhteistyössä NUD:n kanssa vankan teoreettisen ja käytännön videotyöskentelykoulutuksen.

AiMo-asumisyksiköiden henkilöstöstä osa on osallistunut sekä paikallisiin että NUD:n toteuttamiin AiMo-perus- ja jatkokoulutuksiin.

Videoanalyysejä toteutetaan opintopiirin tapaan AiMo-kuntoutustyöryhmän jäsenten ja lähityöntekijöiden / lähi-ihmisten yhteisissä pienryhmissä. Opintopiirien yhteydenpidosta ja videoinnin koordinoinnista vastaa AIMO-kuntoutustyöryhmän kuntoutusohjaaja.

Kohderyhmä

Eteva kuntayhtymässä videointia ja videoanalyysiä käytetään moniammatillisen AIMO-kuntoutustyöryhmän ja AIMO-asumisyksiköiden henkilöstön tai aistimonivammaisen henkilön lähi-ihmisten yhteisenä työvälineenä.

Toteutus

AiMo-videoanalyysissä keskitytään tulkitsemaan vuorovaikutustilanteita, jotka lähi-ihmisten itsensä mielestä toimivat hyvin.

Lähi-ihmiset ja AIMO-kuntoutustyöryhmän jäsenet kokoontuvat tarkastelemaan arjessa videoimiaan vuorovaikutustilanteita yhdessä. Tapaamisessa pohditaan, mistä vuorovaikutuksen toimivuus syntyy ja mitä lähi-ihmiset voisivat tehdä saadakseen tilanteen toimimaan vielä paremmin.

Pohdittavia kysymyksiä voivat olla esimerkiksi:

 • osoittavatko kumppanit vastavuoroista huomaavaisuutta toisilleen?
 • onko vuorovaikutus kestävää?
 • miten asiakas ilmaisee itseään ja millaisia aloitteita hän tekee?
 • miten kumppani huomaa ja reagoi asiakkaan aloitteisiin?
 • kuinka tasapuolista vuorovaikutus on?
 • kuinka kumppanin tulee toimia, että vuorovaikutuksen laatu paranee ja kehitys etenee?

AiMo-videoanalyysi jakaantuu seuraaviin vaiheisiin:

a. Kuvaus

Työntekijä / lähi-ihminen videoi 10 - 15 minuuttia kestävän vuorovaikutustilanteen,

 • joka hänen mielestään onnistuu hyvin
 • jossa hän kokeilee asiakkaan kanssa jotain uutta asiaa tai
 • joka on hänen mielestään hankala, koska hän ei ymmärrä, mitä siinä tapahtuu.
b. Havainnointi

Työntekijät / lähi-ihmiset kokoontuvat AiMo-kuntoutustyöryhmän kanssa yhteiseen tapaamiseen. Videolta havainnoidaan molempien osapuolten toimintaa.

c. Tulkinta ja pohdinta

Yhdessä pohditaan, mitä havaitut asiat tarkoittavat.

d. Toimenpiteet

Tapaamisessa mietitään, miten tilanteesta päästään eteenpäin. Valitaan yhdessä muutama asia, joihin keskitytään ja joita sovelletaan kaikissa toiminnoissa. Asiasta tiedotetaan kaikille lähi-ihmisille.

e. Kokeilu

Toimintatapaa testataan käytännössä. Sovitun jakson aikana toimenpiteitä voidaan muuttaa tarvittaessa.

f. Arviointi

Ryhmä kokoontuu arvioimaan, miten idean toteutus onnistui. Tämä on prosessin tärkein vaihe.

g. Uusia kuvauksia
h. Uusia analyysejä

Koulutus

AIMO-videoanalyysiin kokoontuneet työntekijät / lähi-ihmiset ja AIMO-kuntoutustyöryhmän jäsenet työskentelevät itseohjautuvasti moniammatillisessa tiimissä. AIMO-videoanalyysityöskentelyyn osallistuminen edellyttää kuntoutustyöryhmän jäseniltä AIMO-perus- ja -jatkokoulutusta sekä erikoistumista AIMO-työskentelyyn.

Kirjallisuutta ja lisätietoa

Ruuskanen, S., Paananen, L. & Kalske-Koivu, M. (2005). Rakentuva maailma. Pääjärven kuntayhtymä.

Kuurosokeiden henkilöstön koulutus: Pohjoismainen hyvinvointikeskus NVC (Nordens Välfärdscenter)

Tietosuojaseloste