Kirjoittaminen ja piirtäminen

Kirjoittaminen ja piirtäminen ovat keinoja havainnollistaa, täydentää tai korvata puhetta.

Kirjoittaminen korvaa puheen

Kirjoittaminen soveltuu kommunikoinnin välineeksi puheäänen tai ääntöelimistön toimintahäiriöissä, joihin ei liity kielellisiä vaikeuksia. Markkinoilla on useita kirjoittamiseen perustuvia laitteita ja tietokoneohjelmia, jotka toistavat kirjoitetut viestit puheena (englanniksi text-to-speech).

Laitteet, jotka muuttavat kirjoitetut viestit puheeksi

Kirjaintaulu korvaa kynän ja paperin

käsi osoittaa kirjaintaulusta T-kirjainta käsi osoittaa kirjaintaulusta e-kirjainta

Kirjaintaulu on apuväline kirjoittamalla tapahtuvaan kommunikointiin. Kirjaintaulusta voi aakkostaa koko sanan tai ainoastaan alkukirjaimet.

Kirjaintaulu voidaan toteuttaa aakkosjärjestyksessä tai äänteiden yleisyysjärjestyksessä. Kirjaimia voi osoittaa joko kädellä tai katseella (katsekehikko).

Piirros tai sana keskustelun tukena

Piirros, sanan alkukirjain tai ensimmäinen tavu riittää usein antamaan vihjeen tilanteessa, jossa sanaa ei pysty tuottamaan puhuen.

Sanojen näkeminen kirjoitettuina voi auttaa myös puheen ymmärtämistä samaan tapaan kuin asian havainnollistaminen kuvalla. Erityisesti afasiaan liittyvissä kielihäiriöissä sanojen havainnollistaminen kirjoittamalla on hyvin toimiva keino jäsentää keskustelun kulkua ja tukea ymmärtämistä. Tällaista menetelmää kutsutaan tuetuksi keskusteluksi.

Lisätietoa tuetusta keskustelusta afaattisissa kielihäiriöissä (Aivoliitto)

pyyhittävä kirjoitusalusta, johon piirretty kuvat mökki, kerrostalo, kuusipuu ja rasti

Esimerkki pikapiirtämisestä havainnollistamassa puhuttua viestiä.

Nopea piirrosviestintä ja pikapiirros ovat menetelmiä, joilla puhevammaisen henkilön kumppani voi havainnollistaa ja esittää vastausvaihtoehtoja keskustelun kuluessa. 

Piirtämistä voi käyttää myös kuvakommunikoinnissa silloin, kun tarvittava kuva puuttuu. 

Tuettu kirjoittaminen - kiistanalainen menetelmä

Tuettua kirjoittamista on käytetty yhtenä puhetta korvaavana viestintäkeinona erityisesti autismin kirjoon ja kehitysvammaisuuteen liittyvissä kommunikointivaikeuksissa. Tieteellistä tutkimusnäyttöä tuetun kirjoittamisen luotettavuudesta ei ole, ja sen vuoksi menetelmä on kiistanlainen niin Suomessa kuin maailmalla.

Lue lisää tuetusta kirjoittamisesta ja siihen liittyvistä tutkimuksista.

Lisää aiheesta 

Piirtäminen esteettömän viestinnän keinona (Tikonen 2/2020, Tikoteekin julkaisu)

Tietosuojaseloste