Kommunikointikansio

Kommunikointikansion sivu.

Kuvassa on ALKU-kommunikointikansio. Kuva: Tikoteekki

Kommunikointikansio soveltuu parhaiten kommunikoinnin apuvälineeksi henkilölle, joka tarvitsee yksittäisiä kuvia tai kommunikointitaulua laajemmat viestintämahdollisuudet. 

Kansiot eroavat ominaisuuksiltaan. Ne voidaan ryhmitellä sen mukaan, miten ilmaisu tapahtuu ja millaisen kerronnan ne mahdollistavat. Kansiotyyppejä ovat:

Kommunikointikansiot hankitaan pääsääntöisesti lääkinnällisenä kuntoutuksena julkisen terveydenhuollon toimesta. Hankintaa edeltää aina apuvälinetarpeen arviointi ja käytön kokeilu. Lisätietoa apuvälinepalveluista.

Miten kansioilla kerronta tapahtuu?

Kerronta voi tapahtua yksittäisillä avainsanoilla tai lauseenomaisesti.

Kerronnassa tarvittavat ilmaisut (kuvat tai sanat) osoitetaan kansiosta yleensä suoraan. Jos käytössä on irtokuvakansio, kuvat irrotetaan yksi kerrallaan kansiosta ja ojennetaan kommunikointikumppanille tai kiinnitetään ns. lausenauhaan.

Kansion käyttö voi tapahtua myös avustettuna, jolloin avustaja auttaa paitsi kansion sivujen selaamisessa tarvittaessa myös viestivaihtoehtojen lukemisessa ääneen.

Lue lisää viestin valinnasta ja osoittamisesta.

Video Sannasta, joko kommunikoi kansion ja tulkin avulla.

Sanaston esittämistavat

Kuviin tai bliss-symboleihin perustuvissa kansioissa sanastot esitetään valokuvilla, piirroskuvilla tai bliss-symboleilla. Näitä kansioita käyttävät pääasiassa henkilöt, jotka eivät pysty puhumaan, kirjoittamaan tai ymmärtämään kirjoitettujen sanojen merkityksiä.

Kuvallisen sanaston avulla ilmaisu on aina rajoitetumpaa kuin blisskielellä ilmaisu. Blisskieli on oma kielijärjestelmänsä, joka mahdollistaa tarkan lausetasoisen ilmaisun samoin kuin mikä tahansa puhuttu tai kirjoitettu kieli.

Sanaston määrälla on merkitystä

Suppeilla kansioilla tarkoitetaan yleensä kansioita, joissa sanastoa on maksimissaan joitakin satoja. Useimmat irtokuvakansiot ja avainsanoilla rakennetut kansiot ovat sanastoltaan melko suppeita tai ainakin suppeampia kuin niin sanotuissa laajoissa kansioissa.

Laajoissa kansioissa sanastoa onkin huomattavasti enemmän eli yleensä pari tuhatta tai useampi tuhat laskutavasta riippuen. Nykyään puhutaan sanastoltaan laajoista kansioista nimellä laaja tai dynaaminen kansio. Laajat kansiot antavat mahdollisuuksia tarkempaan ja monipuolisempaan ilmaisuun sekä lauseiden rakentamiseen ja jopa kieliopin käyttöön.

Suppea sanasto houkuttelee usein lähi-ihmisiä, koska vähäinen sanasto on helppo oppia ja sieltä on helpompi löytää etsimänsä.

Sanaston suppeus voi olla myös ongelmallista. Kansiosta ei löydy tarvittavaa sanastoa, ja se suuntaa kommunikointia vain tiettyihin asioihin.

Jos sanastoa on vain pukeutumiseen, ruokailuun, vessakäyntiin, aamupiiriin ja yhteen leikkiin, on kommentointi muista asioista mahdotonta. Kansio ei ainakaan tarjoa sanastoa keskusteluun muista aiheista.

Kansiossa tulee olla tarvittavat asiat

Kansiot valitaan ja valmistetaan yksilöllisesti huomioiden käyttäjän kommunikointitarpeet ja toimintakyky. Sanasto koostuu niistä ilmauksista, joita henkilö tarvitsee erilaisissa kommunikointitilanteissaan.

Sanaston rakentamisessa tulee olla riittävästi tietoa henkilöstä ja hänen elämänpiiristään, kommunikointitarpeistaan ja -kumppaneistaan sekä kommunikointitilanteista.

Sanaston rakentamisessa auttaa, jos miettii, mitä missäkin tilanteessa yleensä puhutaan. Vastaavanlaisia aiheita ja sanastoja tulisi löytyä myös kansiosta. Kansiossa tulee olla henkilölle tärkeät asiat, kuten läheisten ihmisten valokuvat, paikat sekä muut henkilöä kiinnostavat asiat.

Joskus kansiossa voi olla laajastikin sanastoa, mutta henkilölle tärkeät asiat puuttuvat. Esimerkiksi lintuharrastaja ei voi keskustella linnuista, jos sanastossa ei ole linnustoa sekä niiden pesimäpaikkoja tai elinympäristöä.

Kansiotyypin valinnassa ja rakentamisessa huomioidaan aina myös lähi-ihmisten valmiudet kansion käyttöön. Lähi-ihmiset saavat kansion käytön ohjausta puheterapeutilta. Puheterapeutti voi suositella heille myös sosiaalitoimen kustantamaa kommunikaatio-opetusta ja -ohjausta.

Kuka rakentaa kommunikointikansion?

Kommunikoinnin apuvälineet hankitaan pääsääntöisesti osana kommunikoinnin arviointia ja apuvälinepalvelua julkisen terveydenhuollon kautta.

Sanastoltaan ja rakenteeltaan laajojen kansioiden suunnittelu edellyttää aina puheterapeutin erikoisosaamista.

Pienimuotoisia sanastoja kansiotyyppisesti voi tehdä myös omin voimin. Papunetin sivuilla on muokattavia kansioita. Ne on suunniteltu kommunikointiin avainsanoilla.

Lisää aiheesta 

Kansioihin liittyvää tietoa ja materiaalia kootusti:

Kommunikointikansiot-teema
Tietosuojaseloste