OIVA on työskentelymalli, joka vahvistaa työntekijöiden ja vaikeasti puhevammaisten ihmisten vuorovaikutusta. OIVA-ohjaajan kanssa tapahtuva työskentely perustuu onnistuneiden vuorovaikutustilanteiden tunnistamiseen ja tarkoitukselliseen käyttöön omassa yhteisössä.

Videoiduista vuorovaikutustilanteista etsitään osaavan kumppanuuden elementtejä (LOVIT) eli asioita, jotka vaikuttavat vuorovaikutuksen onnistumiseen.

Elementtien tunnistaminen ja sisäistäminen osaksi vuorovaikutusta selkiyttää työntekijän roolia vuorovaikutuskumppanina ja vahvistaa puhevammaisen ihmisen mahdollisuuksia olla tasavertainen ja aloitteellinen kumppani.

Tavoite

OIVA-työskentelyn tavoitteena on yhteisö, jossa jokainen arjen tilanne nähdään mahdollisuutena tasavertaiseen vuorovaikutukseen. OIVA perustuu osaavan kumppanuuden elementteihin ja niiden tietoiseen hyödyntämiseen kanssakäymisessä puhevammaisen ihmisen kanssa.

Osaavan kumppanin kanssa puhevammainen ihminen kokee, että hänet hyväksytään omana itsenään ja että hänen osallistumisensa vuorovaikutukseen on tärkeää. Hänen halutaan ymmärtävän ja häntä halutaan ymmärtää. Hän voi tehdä aloitteita, hänen aloitteisiinsa vastataan ja hän voi vaikuttaa vuorovaikutuksen tahtiin.

Tausta

Yhteisön jokaisella jäsenellä on mielipiteitä ja kyky ilmaista asioita. Ilmaisutavat sen sijaan voivat vaihdella puhutuista sanoista eleisiin ja olemuskieleen. Olemuskielisen viestinnän tunnistaminen, tulkitseminen ja vahvistaminen edellyttävät harjaantumista.

Puhevammaiseen ihmiseen voi olla vaikea saada kontaktia tai yhteistä kieltä ja rytmiä voi olla vaikea löytää. Hän saattaa myös tehdä vähän vuorovaikutusaloitteita tai työntekijän kiire ja väsymys voivat haitata aloitteiden huomaamista. 

Kohderyhmä

OIVA-vuorovaikutusmalli on tarkoitettu yhteisöille, jotka haluavat kehittää vuorovaikutustapojaan vastaamaan entistä paremmin vaikeasti puhevammaisten ihmisten tarpeita. Yhteisön työntekijät osallistuvat vajaan vuoden kestävään työskentelyyn, jota ohjaa koulutettu OIVA-ohjaaja.

Työskentelyn edellytyksenä on esimiehen ja koko työryhmän sitoutuminen yhteiseen työhön.

Toteutus

OIVA-työskentelyn aikana työntekijät

• videoivat omaa työtään sekä havainnoivat vuorovaikutustilanteita videolta

• tulevat tietoisiksi omasta osaamisestaan ja roolistaan puhevammaisen ihmisen vuorovaikutuskumppanina

• kiinnittävät huomiota onnistuneisiin vuorovaikutustapoihin (LOVIT)

• käyttävät oppimaansa vuorovaikutuksessa puhevammaisten kumppaneidensa kanssa.

Vaiheet

OIVA-työskentelyn lähtökohtana ovat yhteisön ja työntekijöiden itsensä asettamat tavoitteet oman työnsä kehittämiseksi.

Työskentelyn aikana työntekijät ja OIVA-ohjaaja etsivät yhdessä ratkaisuja, miten tavoitteisiin päästään.

OIVA etenee vaiheittain:

  1. Yhteisön OIVA-suunnitelma ja sopimus
  2. Aloitus
  3. OIVA-työskentely
  4. Lopetus
  5. OIVA-kulttuuri ja sen jatkaminen

OIVAn eri muodot

OIVA-vuorovaikutusmalli on työyhteisöille tarkoitettu prosessi. Sen aikana työntekijät havainnoivat ja tarkastelevat vuorovaikutustilanteita omassa yhteisössään ja harjoittelevat osaavaan kumppanuuden elementtejä (LOVIT) vuorovaikutustilanteissa vaikeasti puhevammaisten ihmisten kanssa.

OIVA-videoklinikka on vuorovaikutusmallista kehitetty sovellus, jossa yhden puhevammaisen ihmisen läheiset havainnoivat videoituja vuorovaikutustilanteita. Yhteisessä keskustelussa osallistujat tulevat tietoisiksi vuorovaikutuksen vahvuuksista ja voimavaroista. Näitä oivalluksia he hyödyntävät arjessaan.

Videoklinikkaa ohjaa Tikoteekin kouluttama OIVA-ohjaaja.

OIVA-ohjaajakoulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys- ja opetusalan ammattilaisille, jotka haluavat oppia ohjaamaan OIVA-vuorovaikutusmallia tai videoklinikkaa. Koulutus tuo osallistujalle uusia näkökulmia ja työvälineitä ja vahvistaa hänen ryhmänohjaajan taitojaan.

OIVA-verkosto on yhteistyön, yhteydenpidon ja tiedonvälityksen kanava Tikoteekin OIVA-kouluttajille, OIVA-ohjaajakoulutuksen saaneille työntekijöille ja heidän työnantajilleen.

Tietosuojaseloste