Palveluohjaus ja palvelusuunnitelma

Henkilökohtaista palveluohjausta voi hakea henkilö, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. 

Palvelusuunnitelma laaditaan kunnan sosiaalitoimessa palveluohjaajan ja vammaisen henkilön sekä hänen läheistensä yhteistyönä.

Suunnitelmaan kirjataan kaikki ne terveydenhuollon ja sosiaalitoimen järjestämät palvelut, joita vammainen henkilö tarvitsee.

Suunnitelma tarkistetaan tarvittaessa, esimerkiksi kun elämäntilanne muuttuu.

Palvelusuunnitelma pähkinänkuoressa

Vammaisen ihmisen palvelusuunnitelman laatimisesta vastaa hänen kotikuntansa sosiaalitoimi. Palvelusuunnitelma kattaa kunnallisen terveydenhuollon, kunnan sosiaalihuollon sekä Kelan tuottamat palvelut.

  • Kunnallinen terveydenhuolto järjestää lääkinnällistä kuntoutusta ja muita terveyden- ja sairaanhoitoon liittyviä palveluita. Lääkinnälliseen kuntoutukseen sisältyvät muun muassa puheterapia ja apuvälinepalvelut.
  • Kunnan sosiaalitoimi järjestää sosiaalista toimintakykyä ylläpitävät ja edistävät palvelut sekä vammaispalvelut kuten henkilökohtaisen avun.
  • Kela järjestää vaikeavammaisten ihmisten kuntoutuksen sekä puhevammaisten tulkkauspalvelun.

Kommunikoinnin esteettömyys palvelusuunnitelmaa laadittaessa

Palvelusuunnitelman laadinnassa on huomioitava vammaisen henkilön oma näkemys sekä mielipiteet ja toiveet. Puhevammaisen henkilön palvelusuunnitelman laadinnassa tulee huomioida toimiva kommunikointikeino sekä käyttää tarvittaessa tulkkia ja/tai kuvallista materiaalia.

Palvelusuunnittelun tueksi on saatavilla myös kuvallista materiaalia.

Kuvalliset materiaalit palvelusuunnitteluun

Materiaalit on tuotettu Asiakaslähtöisen palvelusuunnittelun kehittäminen – kuvat palvelusuunnittelussa -pilotissa. Pilotti toteutettiin Vammaispalveluhankkeen Etevan osahankkeessa.

Työkalupakki vammaisen lapsen näkemysten selvittämiseen (Vammaispalvelujen käsikirja)

Työkalupakkiin kootut materiaalit ja välineet havainnollistavat käsiteltäviä asioita. Materiaaleja voi käyttää myös aikuisasiakkaiden kanssa.


Näkökulmia

Miten kuulla puhevammaista lasta tai nuorta (Tikonen-julkaisu, Tikoteekki)

Tietosuojaseloste