Puhelaite

kolme erilaista puhelaitetta

Puhelaitteessa on ennakolta nauhoitettuja viestejä tiettyä kommunikointitilannetta varten.   

Puhelaite toimii apuvälineenä kommunikointitilanteissa, joissa voi käyttää ennalta äänitettyjä viestejä.

Puhelaitteita käytetään osana monimuotoista kommunikointia, johon voi kuulua luonnollisten eleiden lisäksi viittomia, puheen tapailua tai asioiden osoittamista esineistä ja kuvista.

Puhuttu viesti kiinnittää toisen henkilön huomion monissa tilanteissa tehokkaammin kuin viestin osoittaminen esimerkiksi kommunikointitaulusta. Ääni tavoittaa myös viestin vastaanottajan, joka ei ole suoraan katsekontaktissa vaan esimerkiksi viereisessä huoneessa.

Viestin vastaanottajan kannalta puhelaitteella tuotettu viesti on helpompi ymmärtää kuin viesti, joka osoitetaan kuvista. Puhevammainen lapsi voi olla mukana leikeissä ja viestiä puhelaitteen avulla eikä leikkikavereiden tarvitse osata tulkita kuvia.

Puhelaite onkin hyvä väline, kun halutaan vahvistaa lapsen osallistumista yhteiseen toimintaan. On erittäin tärkeää, että lapsi saa kokemuksen siitä, että hän kuuluu joukkoon ja voi olla mukana kaikessa, missä muutkin.

Viestin lähettäjälle puhelaite mahdollistaa small talk -tyyppisen pikaviestinnän. Laitteeseen voi nauhoittaa ihmettelyä ja ihastelua sekä lyhyitä vastauksia ja kysymyksiä. Eli kaikkia niitä pieniä lausahduksia, jotka ovat tyypillisiä sosiaalisessa kanssakäymisessä.

Spontaania kerrontaa tai omia ajatuksia puhelaitteella on vaikeampi tuottaa, koska viestien määrä laitteessa on usein rajallinen ja viestit on äänitetty etukäteen.

Laajemmat sanastot voi koota tarvittaessa kommunikointiohjelmaan. Lisätietoa kommunikointiohjelmista.

Esimerkki puhelaitteen käytöstä yhtenä osa monimuotoista kommunikointia

Päiväkoti-ikäinen lapsi kommunikoi pääasiassa viittomilla sekä luonnollisilla eleillä, ilmeillä ja ääntelyllä. Vanhempien kanssa lapsi kommunikoi pääasiassa viittomalla. Päiväkodin ulkoilutilanteissa luontevin tapa on esittää tilanneviestit käyttämällä eleitä, ilmeitä ja ääntelyä sekä osoittamalla asioita suoraan ympäristöstä.

Lapsella on myös puhelaite sekä kommunikointikansio. Viikonlopun kuulumisistaan lapsi kertoo päiväkodin aamupiirissä puhelaitteen avulla. Hän osallistuu myös päiväkodin leikkitilanteisiin puhelaitteen tuella. Sen avulla lapsi saa oman vuoronsa yhteisessä leikissä ja pääsee leikkiin mukaan.

Kommunikointikansiota lapsi käyttää päiväkodissa avustajan ja kotona omien vanhempien kanssa niissä tilanteissa, joissa asioiden läpikäyminen edellyttää havainnollistavien tukikuvien käyttöä. Kansio on apuna myös tilanteissa, joissa asiaan liittyvää viittomaa ei muisteta ja siirrytään etsimään sitä kuvista.

Muistilista viestien nauhoittamiseen

Puhelaitteen viestit äänittää aina toinen henkilö, siksi seuraavat asiat on tärkeää muistaa.

1. Puheäänen ja puhetavan olisi hyvä vastata laitteen käyttäjän ikää, sukupuolta ja tyyliä.

2. Viesti edustaa puhelaitteen käyttäjän puhetta. Siksi asiat kerrotaan minä-muodossa. Viestin sisällöstä sovitaan käyttäjän kanssa yhdessä, jos se suinkin on mahdollista. Jos se ei ole mahdollista, viestit äänitetään kuitenkin aina yhdessä.

3. Mieti tarkkaan, missä tilanteessa ja missä tarkoituksessa viestejä käytetään. Käytetäänkö puhelaitetta puhelimen välityksellä vai tapahtuuko keskustelu kasvotusten?  Jos viestintä tapahtuu kasvotusten, mieti, mitkä viestit on tehokkainta viestiä sanallisesti ja mitkä eleillä.

4. Opettele puhelaitteen äänitys niin hyvin, että äänittäminen onnistuu helposti ja osaat äänittää uusia viestejä arjen touhujen lomassa. Viestit ovat laitteen käyttäjän puhetta, eli niiden tulee vaihtua tilanteiden mukaan.

5. Muista laittaa laite pois päältä, kun laitetta ei käytetä. Näin patterit säilyvät pidempään toimintakunnossa.

Lisätietoa puhelaitemalleista saa jälleenmyyjiltä:

Haltija

Kajo Apuvälineet

Tietosuojaseloste