Tuettu kirjoittaminen

Tuettu kirjoittaminen (fasilitointi, fasilitoitu kommunikointi) on hyvin kiistanalainen menetelmä niin Suomessa kuin maailmalla.

Tuetulla kirjoittamisella (engl. facilitated communication, FC) tarkoitetaan viestintäkeinoa, jossa puhevammainen henkilö kirjoittaa viestit toisen henkilön fyysisellä tuella. Tyypillisesti avustaja kannattelee ja tukee henkilön sormea, kättä, kyynär- tai olkavartta.

Tuettua kirjoittamista on käytetty yhtenä puhetta korvaavana viestintäkeinona erityisesti autismin kirjoon ja kehitysvammaisuuteen liittyvissä kommunikointivaikeuksissa. Tieteellistä tutkimusnäyttöä ei kuitenkaan ole siitä, että menetelmä olisi luotettava puhetta korvaava ilmaisukeino. Menetelmään liittyy tutkimusten mukaan riski, että avustaja voi tiedostamattaan ohjata motorisen liikkeen lisäksi myös itse ilmaisun sisältöä.

Sen vuoksi kansainvälinen AAC-alan järjestö ISAAC (engl. Intenational Society for Augmentative and Alternative Communication) ei suosittele tuetun kirjoittamisen tekniikkaa kommunikointikeinona. Samansuuntaisia kannanottoja ovat antaneet myös muut puhevamma-alan merkittävät järjestöt ja viranomaistahot sekä Suomessa että maailmalla.

Tietosuojaseloste