Tulkkauspalvelun hakeminen Kelasta

Kelan myöntämää tulkkauspalvelua voi hakea joko puhevammainen henkilö itse tai hänen edustajansa (lähiomainen tai muu nimetty edustaja).

Tulkkauspalveluhakemukset käsitellään ja päätökset tehdään keskitetysti Kelan Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksessa (VATU-keskus).

Keskus myös ohjaa ja neuvoo tulkkauspalveluun liittyvissä kysymyksissä. Keskukseen tulee ilmoittaa muutokset tulkkauspalvelun tarpeessa ja yhteystiedoissa.

Hakumenettely

Oikeutta tulkkauspalveluun haetaan yleensä kerran. Hakemuksen voi jättää mihin aikaan vuodesta tahansa.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan Kelan asiakasprofiililomake ja asiantuntijalausunto tulkkauspalvelun tarpeesta. Asiakasprofiililomakkeeseen täytetään tieto hakijan kommunikointikeinoista ja kuvaus siitä, millaista tulkkausta hän tarvitsee.

Asiantuntijalausunnossa tulee ilmetä tulkkauspalvelun tarve, vamman laatu ja muut tulkkauspalvelun tarpeen kannalta keskeiset asiat. Asiantuntijalausunto voi olla esimerkiksi puheterapeutin, lääkärin tai sosiaalityöntekijän kirjoittama.

Haku- ja asiakastietolomakkeita sekä ohjeet saa kaikista Kelan toimistoista, palvelupisteistä ja Kelan nettisivuilta. Asiakastietolomakkeen täyttöohje on saatavilla myös kuvilla tuettuna.

Lisätunnit, opiskelutulkkaus ja ulkomaanmatkalla tarvittava tulkkaus on haettava erikseen.

Muutoksenhaku

Jos hakija on tyytymätön Kelan päätökseen tulkkauspalvelusta, hän voi hakea muutosta 37 päivän sisällä päätöksen postituspäivästä. Muutoksenhaku on tehtävä kirjallisena.

Muutoksenhaun seurauksena Kela tarkistaa ja oikaisee päätöksen, mikäli siinä on tapahtunut virhe. Jos Kelalla ei ole oikeutta päätöksen muuttamiseen hakijan haluamalla tavalla, valitus lähetetään muutoksenhakulautakuntaan. Muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voi edelleen valittaa vakuutusoikeuteen. Vakuutusoikeuden päätöksestä ei voi valittaa.

Kaikki muutoksenhakupäätökset toimitetaan hakijalle kirjallisina postitse.

Tietosuojaseloste