Vammaispoliittiset asiakirjat

Nykyaikaisen vammaispolitiikan tärkeimpiä asiakirjoja ovat Valtioneuvoston selonteko vammaispolitiikasta (2006) ja Euroopan komission vammaisstrategia 2010–2020.

Valtioneuvoston selonteko vammaispolitiikasta annettiin vuonna 2006. Selontekoon on kirjattu suomalaisen vammaispolitiikan keskeiset periaatteet: vammaisten henkilöiden oikeus yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen ja tarpeellisiin palveluihin ja tukitoimiin.

Selonteossa asetetaan tavoitteet vammaispolitiikan kehittämiselle. Tasavertaisen elämisen edellytyksinä korostetaan muun muassa oikeutta tulla kuulluksi ja ymmärretyksi sekä yhteiskunnan esteettömyyttä ja saavutettavuutta.

Euroopan Komissio julkaisi vuoden 2010 lopulla Euroopan vammaisstrategian 2010–2020. Strategiassa esitetään puitteet sekä Euroopan tason toimille että jäsenvaltioiden toiminnalle vammaiset ihmiset osallistavan yhteiskunnan rakentamisessa.

Strategian päätavoitteena on lisätä vammaisten ihmisten toimintamahdollisuuksia, jotta he voisivat täysipainoisesti käyttää perusoikeuksistaan ja osallistua yhteiskunnan toimintaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Strategiassa keskitytään poistamaan esteitä, joita vammaisten ihmisten kohtaavat yhteiskunnassa. Strategian pääkohtia ovat muun muassa esteettömyys, saavutettavuus ja osallistuminen.

Tutustu asiakirjoihin

Tietosuojaseloste