VIG MLL® - videoavusteinen vuorovaikutuksen ohjaus

Videoavusteinen vuorovaikutuksen ohjaus VIG MLL® perustuu myönteiseen ihmiskäsitykseen, jonka mukaan ihmisellä itsellään uskotaan olevan voimavaroja ja halua selviytyä sekä taitoja ja kykyä ratkaista pulmiaan.

Ohjaus perustuu voimavarakeskeiselle ajattelulle myös ongelmatilanteissa. Ohjaukseen osallistuvan henkilön taidot tehdään näkyväksi hänelle itselleen, jolloin hänen tietoisuutensa omien taitojensa merkityksestä myönteisen ilmapiirin ja hyvän vuorovaikutussuhteen luomisessa lisääntyy.

Ohjauksen tavoite 

Videoavusteisen vuorovaikutuksen ohjauksen tavoitteena on auttaa ja tukea:

 • myönteisen tunneyhteyden rakentumista lapsen ja aikuisen välille
 • lapsen tarpeiden huomioimista ja hyväksyntää sekä niihin vastaamista yksilöllisesti lapsen ikä- ja kehitystason mukaisella tavalla
 • lapsen sosioemotionaalisten taitojen kehitystä
 • aikuisen tietoisuuden vahvistumista omista vuorovaikutustaidoistaan ja niiden hyödyntämistä arjen vuorovaikutuksessa sekä kasvatus-, opetus-, ohjaus- ja kuntoutustilanteissa
 • onnistuneiden vuorovaikutustilanteiden lisääntymistä.

Tausta

VIG MLL® -menetelmän taustalla on 1980-luvulla Hollannissa kehitetty videoavusteinen perheohjaus (VHT, Video Home Training). VHT kehitettiin perhetyön välineeksi, ja menetelmää käytetään nykyään laajalti Hollannin sosiaali-, terveys- ja opetustoimessa. Kodin ja perheen ulkopuolella tapahtuvan ohjauksen nimeksi tuli Video Interaction Guidance (VIG).

Hollannista VHT/VIG -menetelmän käyttö on levinnyt useisiin Euroopan maihin ja Yhdysvaltoihin. Suomessa mallia on alettu kehittää 1990-luvun puolivälissä Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön toimesta ja rekisteröity nimellä VIG MLL®.

Suomessa menetelmää on sovellettu perhekuntoutuksen ohella myös perhetyöntekijöiden ja ryhmänohjaajien ammattitaidon vahvistamiseen.

Kohderyhmä

VIG MLL® -ohjauksen asiakkaana voi olla yksittäinen perhe, lapsi, nuori tai työntekijä, tai heistä koottu ryhmä. Menetelmän avulla autetaan asiakasta kehittämään omia sosiaalisia taitojaan ja ratkaisemaan vuorovaikutussuhteisiin liittyviä haasteita.

Asiakkaan elämään liittyvät kriisitilanteet, vakavat mielenterveysongelmat tai motivaation puute voivat estää työskentelyn aloittamisen.

Toteutus

VIG MLL® -mentelmässä lähdetään aina liikkeelle asiakkaan tarpeista ja tavoitteista, jotka määritellään yhdessä ohjaukseen osallistuvien jäsenten kanssa. Ohjausprosessi sisältää seuraavat vaiheet:

 • menetelmän valitseminen asiakkaan kanssa
 • tavoitteen asettaminen
 • asiakkaan tai perheen videoiminen
 • kuvanauhan analysoiminen ja ohjaajan työnohjaus
 • palautekeskustelu asiakkaan tai perheen kanssa
 • ohjaajan työnohjaus tarvittaessa
 • ohjauksen hyödyn arvioiminen
 • seuranta noin puolen vuoden kuluttua työskentelyn päättymisestä

VIG MLL® on intensiivinen ja lyhytkestoinen työskentelymuoto. Työskentelyn kesto ja tapaamisten määrä riippuvat asetetuista tavoitteista ja asiakkaan resursseista. Prosessin vähimmäistavoitteena on kolme videointi- ja palautekertaa.

Perheohjaus kestää tavallisesti puolesta vuodesta vuoteen, jolloin perheen arkiympäristössä toteutettavia tapaamisia on viikon tai kahden välein. Työntekijän ohjausprosessin kesto ja päättyminen määräytyvät sen mukaan, milloin työntekijän ja asiakkaan yhdessä asettamat tavoitteet on saavutettu. Tavoitteita ja työskentelyn suuntaa arvioidaan jatkuvasti prosessin aikana.

Koulutus

Koulutukseen hyväksytään henkilö, jolla on soveltuva sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai opetusalan ammatillinen tutkinto ja joka toimii näissä tehtävissä. Yhteensä 35 opintoviikon laajuinen koulutuskokonaisuus koostuu orientoivasta koulutuksesta sekä perus-, ohjaaja-, työnohjaaja- ja kouluttajatason koulutuksista. Koulutus sisältää lähiopetusjaksoja, käytännön harjoittelua ja työnohjausta.

Kirjallisuutta ja lisätietoa

Eirola, R. (2003). Lapsiperheiden elämänhallintavalmiudet. Perheohjauksen arviointi. Väitöskirja. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 102. Kuopio: Kuopion yliopisto.

Malin, M. & Viinikainen, A. (2006). Video paljastaa vuorovaikutuksen karikot. Miten olet lapsen kanssa? Videoavusteinen vuorovaikutuksen ohjaus auttaa tiedostamaan omat ja lapsen tavat ja kyvyt viestiä toiselle. Dialogi, 8, 6-7.

Viinikainen, A. (2007). Iloa ja turvaa lapsen elämään – videoavusteinen perhe- ja vuorovaikutuksen ohjaus Varvas-hankkeessa. N. Remsu & M. Törrönen (toim.) Varhainen vastuunotto. Helsinki: MLL Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö.

SPIN Usa

Videoavusteinen vuorovaikutuksen ohjaus - VIG MLL® (MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö)

Tietosuojaseloste