Viiden portaan videoanalyysi

Ohjauksen tavoite

Viiden portaan videoanalyysi on tarkoitettu yhteisöille, joissa erilainen vuorovaikutus on haaste. Ohjauksen avulla yhteisön jäsenet oppivat analysoimaan omaa vuorovaikutustapaansa, löytämään vahvuuksia ja edelleen kehittämään vuorovaikutustaitojaan.

Tavoitteena on, että videoinnista tulee työväline, jonka avulla yhteisö voi jatkossakin kehittää vuorovaikutusta ja omaa toimintaansa.

Tausta

Viiden portaan videoanalyysi pohjautuu Sirkku Hildénin ja Hannele Merikosken tekemään tutkimukseen päivähoidon henkilökunnan vuorovaikutustaidoista. Tutkimuksessa käytettyä videoanalyysimallia on edelleen kehitetty Espoon Kahvakeskuksessa, joka on nykyään osa Avainsäätiötä. Avainsäätiö tarjoaa Viiden portaan videoanalyysiä konsultaatiopalvelunaan yhteisöille, joissa vuorovaikutus on haaste.

Kohderyhmä

Viiden portaan videoanalyysi soveltuu sellaisille työyhteisöille, jotka haluavat kehittää omaa työtään. Videokonsultaation avulla on ohjattu päivähoidon ja koulun henkilökuntaa, varhaiskuntoutustyöryhmän jäseniä sekä perheitä. Sekä työryhmät että perheet ovat kokeneet saavansa tukea työhönsä ja toimintaansa arjessa.

Toteutus

Viiden portaan videoanalyysiprosessi kestää puolesta vuodesta puoleentoista vuoteen. Ohjaustapaamisia on kaksi, minkä lisäksi yhteisön on halutessaan mahdollista saada lisätyönohjausta. Työskentelyssä on erotettavissa viisi eri vaihetta:

1. Videointi

Yhteisön jäsenistä koottu työryhmä videoi omaa toimintaansa mahdollisimman monipuolisesti arjen eri tilanteissa. Video lähetetään ohjaajan analysoitavaksi.

2. Videon analysointi

Ohjaaja analysoi videon seuraavista näkökulmista:

 • Fyysinen ympäristö (muun muassa asennot)
  • miten hyvin tilanteen ohjaaja sekä tilanteessa käytettävät puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointivälineet ovat kaikkien ryhmän jäsenten nähtävissä
  • miten huonekalut ja ryhmän jäsenet ovat sijoittuneet kussakin tilanteessa.
 • Sisältö
  • miten hyvin toiminta vastaa ryhmän jäsenten kehitystasoa
  • ovatko ryhmän jäsenet motivoituneita toimintaan
  • onko toiminta sisällöltään riittävän selkeää, tuttua ja omaksuttavaa
 • Vuorovaikutuksen laatu
  • saako yksittäinen ryhmän jäsen tilanteen ohjaajalta liikaa, liian vähän tai ei ollenkaan huomiota sekä
  • ovatko vuorovaikutuksen rytmi ja käytetyt keinot sopivat kussakin tilanteessa

3. Työryhmätyöskentely

Videon lähettänyt työryhmä kokoontuu puheterapeutin ohjaamaan tapaamiseen. Videot analysoidaan fyysisen ympäristön, sisällön ja vuorovaikutuksen laadun kannalta. Tapaamisessa pyritään löytämään yhdessä erilaisia käytännön ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää arjen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

4. Uudelleen videointi

Työryhmä videoi uudelleen arjen toimintoja. Videot toimitetaan Avain-säätiöön, jossa ne analysoidaan kuten toisessa vaiheessa.

5. Seuranta

Työryhmä käy yhdessä Avain-säätiön ohjaajan kanssa läpi mahdollisia muutoksia, joiden pohjalta suunnitellaan tarvittavat jatkotoimenpiteet.

Koulutus

Viiden portaan videoanalyysi on Avain-säätiön tarjoama konsultaatiopalvelu. Ohjauksesta vastaa puheterapeutti, työnohjaaja Hannele Merikoski.

Kirjallisuutta ja lisätietoa 

Hildén, S. & Merikoski, H. (2006). "Se on nyt mun vuoro!": aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin perustana päiväkodin ryhmätuokioissa. (Pro gradu -työ)

Avainsäätiö

Tietosuojaseloste