Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 käännösehdotuksen kommentit

29.8.2019

Johdanto

WCAG 2.1 -käännös annettiin kommentoitavaksi 28.6.2019, ja kommentointikierros päättyi 16.8.2019. Kommentteja tuli yhteensä 10 eri henkilöltä. Kommentteja annettiin käännösehdotuksen kaikista osista: johdannosta, kriteereistä, sanastosta ja liitteistä. Alla on lueteltu kaikki kommentit ja kerrottu kommentin seurauksena tehdyt toimenpiteet.

Moni kommentoija toivoi, että asiat ilmaistaisiin käännöksessä selkeämmin ja ymmärrettävämmin. Toive on tärkeä, ja siihen on pyritty vastaamaan siltä osin kuin se on alkuperäisen englanninkielisen tekstin puolesta mahdollista. Käännöstyössä ei kuitenkaan ole voitu muokata, poistaa tai lisätä mitään asiasisältöjä, vaan suomenkielisen käännöksen täytyy vastata alkuperäistä WCAG 2.1 -versiota. Kriteeristön sisällön selitykselle, selvennykselle ja esimerkeille on kuitenkin selvästi tarvetta, ja työ niiden parissa jatkuu varmasti tulevaisuudessa.

Kiitämme lämpimästi kaikkia, jotka ovat osallistuneet käännöksen tekemiseen ja kommentointiin.

https://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-fi/

Kommentit

WCAG 2.1:n suomenkielistä käännösehdotusta kommentoi yhteensä kymmenen (10) eri henkilöä. Jokaisen kommentin kohdalla on kerrottu kommentoijan nimi sekä hänen edustamansa organisaatio.

Kommentteja antoivat seuraavat henkilöt:

Nimi

Organisaatio

Tunniste

Jarmo Lehtovaara

Jyväskylän yliopiston it-palvelut

JL

Heikki Ylipaavalniemi

Exove Ltd

HY

Merja Laamanen

Jyväskylän yliopiston digipalvelut

ML

Johanna Koskela

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

JK

Veikko Savijoki

Digitalist Group Plc

VS

Vesa Lehtinen

Valu Digital Oy

VL

Outi Salonlahti

Kulttuuria kaikille -palvelu

OS

Raila Äijö

Kela

Petteri Alinikula

Avaava Digital

PA

Miia Kirsi

Celia

MK

Lukujen 0-1, 5, 7 sekä liitteiden A ja B kommentit

nro

Kommentti

Toimenpiteet

Jarmo Lehtovaara (Jyväskylän yliopiston it-palvelut)

1

tiivistelmän viimeinen kappale, lause: ” Vaikka WCAG 2.0 -ohjeet säilyvät W3C:n suosituksena, suosittaa WCAG 2.1:n käyttämistä, jotta saavutettavuustavoitteiden sovellettavuus tulevaisuudessa voitaisiin maksimoida.” Pitänee olla: ”Vaikka WCAG 2.0 -ohjeet säilyvät W3C:n suosituksena, W3C suosittaa WCAG 2.1:n käyttämistä, jotta saavutettavuustavoitteiden sovellettavuus tulevaisuudessa voitaisiin maksimoida”

Lisätään puuttuva sana “W3C”, jolloin käy ilmi, kuka suosittaa.

Heikki Ylipaavalniemi (Exove Ltd)

2

Vaikka WCAG 2.0 -ohjeet säilyvät W3C:n suosituksena, suosittaa WCAG 2.1:n käyttämistä, jotta saavutettavuustavoitteiden sovellettavuus tulevaisuudessa voitaisiin maksimoida.

    • Epäselvästi sanottu kuka/mikä suosittaa. Pitäisikö olla “suosittaa se” tai “suosittaa W3C”.

Ks. kommentti A1

3

Dokumentin tilassa on toistoa.

Dokumentin tila -luvun 3. ja 8. kappale ovat sisällöltään samat myös W3C:n alkuperäisessä dokumentissa.

Alkuperäisdokumentin erratan mukaan kappaleen ensimmäinen esiintymä tulee poistaa, joten tämä poistetaan lopullisesta käännöksestä.

4

Tämä parantaa webin ominaisuuksia ja yhteentoimivuutta.

    • Web on huonoa suomen kieltä. Pitäisikö puhua verkosta?

Muutetaan sana “web” sanaksi “verkko”.

5

 Kommentit, jotka koskevat WCAG 2.1 -suositusta eivät johda muutoksiin oheistuksen tässä versiossa, vaan voidaan ottaa huomioon seuraavissa WCAG-versioissa.

    • Oheistuksen -> ohjeistuksen

Korjataan kirjoitusvirhe.

6

Lähettettyjen ongelmien lista ja saavutettavuusohjetyöryhmän postituslistan keskustelut ovat julkisesti saatavilla, ja työryhmä saattaa tarttua tulevassa toiminnassaan kommentteihin, jotka koskevat tätä dokumenttia.

    • Lähettettyjen -> Lähetettyjen

Korjataan kirjoitusvirhe.

7

näkö-, kuulo-, puhe-, kognitio-, kieli- ja oppimisvaikeuksia sekä fyysisiä ja neurologisia vammoja ja rajoitteita.

    • Tällä tavalla ilmaistuna loppupäätteeksi tulee mielestäni näkövaikeuksia, kuulovaikeuksia ym.

Muutetaan muotoon:

näkö-, kuulo-, kognitiivisia, kielellisiä ja fyysisiä rajoitteita, puhevammoja ja oppimisvaikeuksia sekä neurologisia sairauksia.

8

Työssä kohdattiin huomattavia haasteita määriteltäessä uusia kriteereitä, jotka huomioisivat kognitiiviset, kielelliset ja oppimisvaikeudet.

    • Vaatii väliviivat

“Toistamatta jätettyä itsenäistä sanaa ei korvata yhdysmerkillä.” (Kielikello.fi)

Muutetaan kohta selvyyden vuoksi muotoon:

“... kognitiiviset ja kielelliset rajoitteet sekä oppimisvaikeudet.”

9

Metadatan sijasta voisi puhua metatiedoista (https://fi.wikipedia.org/wiki/Metatieto)

Vaihdetaan termi “metadata” termiin “metatieto”.

10

Kohdassa How to Meet WCAG 2.1 - - kaksi väliviivaa.

Poistetaan ylimääräinen viiva.

11

Opas WCAG 2.1:n ymmärtämiseen ja implementoimiseen

    • Implementoiminen sijasta voisi puhua toteutuksesta.

Tässä yhteydessä ei puhuta ohjeiden toteutuksesta, vaan niiden noudattamisesta. Korvataan implementointi sanalla soveltaa.

12

Kirjoitusvirhe kohdassa “Saavutettavuusohjetyöryhmä (Accessibility Guidelines Working Group) suosittaa, että sivustot ottaisivat uudeksi tavoitteekeen WCAG 2.1:n, vaikka niiden viralliset velvoitteet koskisivat WCAG 2.0:aa”

Korjataan kirjoitusvirhe: “tavoiteekeen” -> “tavoitteekseen”.

13

Tämän työn tuloksena on saavutettavuusohjeiden rakenteen merkittävä muutos, mikä ei olisi realistista WCAG 2:n pienen versiopäivityksen yhteydessä.

    • Pitäisi olla 2.1?

Kohdassa puhutaan yleisellä tasolla WCAG 2 -dokumenttisarjasta, ei 2.0 tai 2.1 -dokumenteista.

14

2.3.1 - Kome välähdystä tai alle raja-arvon, and

    • Kole -> kolme

    • And -> ja

Korjataan kirjoitusvirheet.

15

 In WCAG 2.0 this was a dated URI, which may need to be adjusted when this becomes a Rec.

    • Puuttuva käännös

Alkuperäisdokumentin erratan mukaan kohdan voi poistaa, joten se on poistettu lopullisesta käännöksestä.

16

 Koneellisesti luettavissa oleva metadata-versio luettelosta, jossa kerrotaan erityisistä teknologioista, joihin nojaudutaanA.

    • Ylimääräinen A-kirjain.

Poistetaan ylimääräinen A-kirjain.

17

5.4 Osittaisesta ohjeidenmukaisuudesta kertova lausuma - kolmannen osapuolen sisältö.

Väittämien välissä OR sana.

Muutetaan “OR” → “TAI”

18

"Tämä sivu ei noudata, mutta noudattaisi WCAG 2.0:aa tasolla X, jos seuraavat osat hallinnoimattomasta sisällöstä poistettaisiin."

    • Pitäisikö myös puhua 2.1 tasosta?

Muutetaan 2.0 → 2.1

19

 Following these guidelines will make content more accessible to a wider range of people with disabilities

    • Näiden ohjeiden noudattaminen tekee sisällön saavutettavaksi laajalle joukolle ihmisiä, joilla on vammoja tai rajoitteita

    • Englanniksi puhutaan vain disabilities termistä, mutta suomeksi mainitaan vammat ja rajoitteet

Suomeksi puhutaan yleisesti vammoista ja toimintarajoitteista, koska pelkkä “vamma” ei vastaa sisällöltään “disabilities” -termiä.

20

Following these guidelines will also often make Web content more usable to users in general.

    • Näiden ohjeiden noudattaminen parantaa verkkosivujen käytettävyyttä myös yleisellä tasolla.

    • Suomenkielisestä tekstistä puuttuu sana often, joka muuntaa lauseen niin, että ohjeiden noudattaminen automaattisesti parantaisi verkkosivujen käytettävyyttä.

Muutetaan muotoon

“Näiden ohjeiden noudattaminen usein parantaa myös verkkosivujen käytettävyyttä kaikille käyttäjille.”

21

 It is a stable document and may be used as reference material or cited from another document.

    • Se on muuttumaton dokumentti, johon voi viitata ja jota voi lainata muissa dokumenteissa.

        • Stable tarkoittaa mielestäni yleisesti eri asiaa kuin muuttumaton. Puhutaan yleensä esim. vakaasta versiosta. Se ei mielestäni tarkoita etteikö ohje voisi päivittyä. Toisessa kappaleessa sana käännetään vakiintuneeksi.

WCAG:n tapauksessa dokumentin vakaus tarkoittaa sitä, että dokumentti ei muutu sen julkaisun jälkeen, eli säilytetään alkuperäinen käännös. Muutetaan seuraavan kappaleen “vakiintunutta” muotoon “muuttumatonta”.

22

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 defines how to make Web content more accessible to people with disabilities.

    • Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.1 (WCAG 2.1) määrittelee, kuinka verkkosisällöstä tehdään saavutettavuudeltaan parempaa henkilöille, joilla on vammoja tai rajoitteita.

    • Suomennoksessa mielestäni sisältö muuttuu jälleen, kun puhutaan vammoista ja rajoitteista.

Ks. kommentti #19.

23

Guidelines - Under the principles are guidelines. The 13 guidelines provide the basic goals that authors should work toward in order to make content more accessible to users with different disabilities.

    • Ohjeet - Periaatteiden tason alapuolella ovat ohjeet. Laaditut 12 ohjetta tarjoavat sisällöntuottajille työskentelyn perustavoitteet niin, että tuotettu sisältö olisi saavutettavaa henkilöille, joilla on jokin vamma tai rajoite.

    • Suomeksi mainitaan 12, alkuperäisessä 13

Korjataan 12 → 13.

Veikko Savijoki (Digitalist Group Plc)

24

 “Katso myös työryhmän enganninkielinen toteutusraportti.”

  - Pitäisi olla englanninkielinen

Korjataan kirjoitusvirhe.

25

“Ohjeet eivät ole testattavia, mutta ne tarjoavat puitteet ja yleiset tavoitteet, jotka auttavat sisällöntuottajia ymmärtämään onnistumiskriteereitä ja implementoimaan tekniikoita paremmin.”

  - Voisiko implementoinnin sijaan puhua soveltamisesta? Tekninen implementointi tarkoittaa mielestäni sujuvammalla suomella teknistä toteutusta, mutta tässä lauseyhteydessä soveltaminen voisi olla parempi valinta. Eli “...ja soveltamaan tekniikoita paremmin.

Muutos tehty.

Ks. kommentti A11.

26

“Opas WCAG 2.1:n ymmärtämiseen ja implementoimiseen.”

  - Tässäkin voisi puhua ymmärtämisestä ja soveltamisesta

Muutos tehty.

Ks. kommentti A11.

27

“kuinka WCAG:ia on mahdollista soveltaa uusissa teknologioissa.”

   - Jos WCAG tulkitaan sanana sanottavaksi akronyymiksi, sen jälkeen ei tarvita kaksoispistettä ennen päätettä. Vähän tulkinnanvarainen asia!

Dokumentissa käytetään lyhennettä kuten se äännettäisiin kirjaimittain, “vee see aa gee”. Muutetaan kohta muotoon “WCAG:ta”.

28

Kappaleen alussa: “WCAG 2.1 lähtökohtaisena tavoitteena...”

   - Numero muotoon “2.1:n” kuten samassa kappaleessa on myöhemminkin tehty vastaavassa yhteydessä.

Muutetaan muotoon “2.1:n”.

29

Jälkimmäisessä Huomautus-laatikossa sanojen “Metadata” ja “saadaksesi” välistä puuttuu välilyönti

Lisätään välilyönti.

30

Voisiko “Invited Expert” kääntää muotoon “kutsuttu asiantuntija”

Korvataan ilmaisulla “kutsuttu asiantuntija”.

31

Markku Häkkinen esiintyy listalla “Hakkisena”, vaikka hän on virallisesti Häkkinen. Molempia kirjoitusasuja näkyy hänestä puhuttaessa, mutta esim. LinkedInissä hän on Häkkinen

Säilytetään nimien kirjoitusasu alkuperäisdokumentin mukaisena.

Outi Salonlahti (Kulttuuria kaikille -palvelu)

32

Kommentti lauseeseen: ”Se sisältää lisäksi joitain parannuksia henkilöille, joilla on oppimisen ja ymmärtämisen ongelmia tai muita kognitiivisia rajoitteita, mutta ei huomioi em. henkilöiden kaikkia tarpeita. ”

”Parannukset henkilöille” on ehkä vähän hassusti ilmaistu. Ehdotan että lause muutetaan esimerkiksi muotoon: ”Se sisältää lisäksi ohjeita, joilla voi parantaa verkkosisällön saavutettavuutta sellaisille henkilöille, joilla on oppimisen ja ymmärtämisen ongelmia tai muita kognitiivisia rajoitteita, mutta ohjeet eivät huomioi kaikkia heidän tarpeitaan.” Jos virkkeestä tulee liian pitkä, voi sen ehkä jakaa kahteen osaan

Alkuperäisessä käännöksessä tämä oli sivulauseessa, jossa olennainen sisältö on, että ohjeet parantavat saavutettavuutta vain osittain näiden ryhmien kannalta.

33

Tämä seuraava kappale on aika sekava ja ehkä vaikea ymmärtää sellaiselle lukijalle, joka ei tunne ohjeita ja vaatimuksia etukäteen:

”Työryhmän tavoitteena on, että WCAG 2.1 tarjoaisi vaihtoehtoisen tavan täyttää sellaiset vaatimukset, jotka edellyttävät WCAG 2.0 -ohjeiden noudattamista. WCAG 2.1 -ohjeiden julkaiseminen ei korvaa WCAG 2.0 -ohjeita tai tee niistä vanhentuneita. Vaikka WCAG 2.0 -ohjeet säilyvät W3C:n suosituksena, suosittaa WCAG 2.1:n käyttämistä, jotta saavutettavuustavoitteiden sovellettavuus tulevaisuudessa voitaisiin maksimoida. W3C myös kannustaa käyttämään viimeisintä WCAG-versiota, kun määritellään tai päivitetään verkkosisällön saavutettavuusvaatimuksia.”

Nyt ainakin minulle jää vähän epäselväksi, pitäisikö siis jatkossa aina käyttää sekä 2.0 että 2.1 -ohjeistuksia, kun 2.1 ei korvaa 2.0-ohjeita (aikaisemmin itse luulin, että juuri näin on). Toki ymmärrän, että käännöksessä tulee varmasti noudattaa alkuperäistä tekstiä, mutta voisi miettiä saisiko tähän lisää selkeyttä. Myöhemmin ohjeessa asiasta kerrotaan tarkemmin ja mielestäni ymmärrettävämmin, mutta olisi hyvä että myös tiivistelmän lukemalla saisi paremman käsityksen asiasta

Pidetään rakenne alkuperäisdokumentin mukaisena.

34

Otsikko ”0.2 WCAG 2 - ohjeistuksen tasot” pitäisi varmaan olla muodossa ”0.2 WCAG 2 -ohjeistuksen tasot” (ilman välilyöntiä yhdysmerkin jälkeen, ellei sitten ollut tarkoitus laittaa ajatusviivaa)

Korjataan ehdotuksen mukaisesti.

35

Luvussa ”0.4 Vaatimukset WCAG 2.1:lle” sanotaan: ”Vaatimukset antavat suuntaviivat ohjeistuksen rakenteelle, ja takaavat taaksepäin yhteensopivuuden.” Mietin ensin, mitä tämä tarkoittaa, mutta asia selitetäänkin kohdassa 0.5. Asia olisi hyvä tehdä ymmärrettäväksi myös, kun se mainitaan ensimmäisen kerran, mutta ymmärrän että käännöksessä ei voi muuttaa tekstin rakennetta.

Pidetään rakenne alkuperäisdokumentin mukaisena.

36

Luvussa 0.5.1 kohdassa ”2.5.4 Liikeohjausn (A)” on ilmeisesti typo, ylimääräinen n-kirjain

Korjataan kirjoitusvirhe.

37

Alaluku ”5.1 Normatiivisten vaatimusten tulkinta”: Luvun toisessa lauseessa on viimeisenä sanana ” (ei-normatiivisiä)”, pitäisi varmaan olla ”(ei-normatiivisia)”. Saman kappaleen kolmannen lauseen viimeinen sana on ”ohjeidenmukaisuusväittämäa” eli sanan viimeisen kirjaimen pitäisi varmaan olla a.

Korjataan kirjoitusvirheet.

38

Alaluku ”5.2.5 Häiriöttömyys” on jäänyt kirjoitusvirhe luetteloon (Kome): ”2.3.1 - Kome välähdystä tai alle raja-arvon, and.”

Ks. kommentti A14.

39

Alaluku "5.3.2 Ohjeidenmukaisuudesta kertovan väittämän valinnaiset osat": Seuraavassa lauseessa on kirjoitusvirhe viimeisessä sanassa: ”Koneellisesti luettavissa oleva metadata-versio luettelosta, jossa kerrotaan erityisistä teknologioista, joihin nojaudutaanA.”

Ks. kommentti A16.

Miia Kirsi (Celia)

40

Tiivistelmä

Toinen virke: "Näiden ohjeiden noudattaminen tekee sisällön saavutettavaksi laajalle joukolle ihmisiä, joilla on vammoja tai rajoitteita, huomioiden sokeuden ja heikkonäköisyyden, kuurouden ja huonokuuloisuuden, liikuntarajoitteet, puhevammat, valoherkkyyden, ja näiden yhdistelmät."

Virke on aika raskas. Voisiko olla: "Ohjeiden noudattaminen tekee sisällön saavutettavammaksi henkilöille, joilla on vammoja tai rajoitteita kuten sokeutta, heikkonäköisyyttä, kuuroutta ja huonokuuloisuutta, liikuntarajoitteita, puhevammoja, valoherkkyyttä tai näiden yhdistelmiä." (Tätä seuraavan virkkeen muotoilussa kannatan puolestani Outi Salonlahden ehdottamaa muotoilua

Ks. kommentti A32.

41

Tiivistelmä

Kolmas kappale, toisiksi viimeinen virke: "Vaikka WCAG 2.0 -ohjeet säilyvät W3C:n suosituksena, suosittaa WCAG 2.1:n käyttämistä, jotta saavutettavuustavoitteiden sovellettavuus tulevaisuudessa voitaisiin maksimoida.."

Päälauseesta näyttää puuttuvan tekijä, siis kuka suosittaa: Vaikka WCAG 2.0 -ohjeet säilyvät W3C:n suosituksena, suosittaa W3C WCAG 2.1:n käyttämistä--

Ks. kommentti A1.

42

Dokumentin tila

5. kpl, virke lopussa: Lähettettyjen ongelmien lista---

Ensimmäisessä sanassa lyöntivirhe eli yksi t-kirjain liikaa, po. Lähetettyjen

Ks. kommentti A6.

43

Dokumentin tila

6. kpl, virke: "Tämä dokumentti on julkaistu suosituksena saavutettavuusohjetyöryhmän (Accessibility Guidelines Working Group) toimesta."

Aktiivirakenne parempi: "Tämän suosituksen on julkaissut saavutettavuusohjetyöryhmä (Accessibility Guidelines Working Group)." Mikäli on oleellista korostaa juuri dokumentin suositusroolia, sitten esim. "Tämä dokumentti on suositus, jonka on julkaissut saavutettavuusohjetyöryhmä (Accessibility Working Group)".

Alkuperäisen muotoilun tavoitteena on olla korostamatta kumpaakaan.

Muutetaan muotoon “Tämä dokumentti on suositus, ja sen on julkaissut saavutettavuusohjetyöryhmä (Accessibility Working Group)”.

44

Dokumentin tila

7. kpl, virke: Katso myös työryhmän enganninkielinen toteutusraportti..

Lyöntivirhe, puuttuu l-kirjain: englanninkielinen

Ks. kommentti A24.

45

Dokumentin tila

8. kpl toistuu identtisenä kahdesti Dokumentin tila -tekstissä, mutta sama ongelma on myös alkukielisessä versiossa

Ks. kommentti A3.

46

Sisällysluettelo

kohta 0.2 WCAG 2 - ohjeistuksen tasot

Ylimääräinen välilyönti, po. WCAG 2 -ohjeistuksen taso

Ks. kommentti A34.

47

Sisällysluettelo

Lisäksi: kannattaa tarkistaa, että sisällysluettelon ja sisällyksen otsikot vastaavat toisiaan. Huomasimme muutaman muuttuneen kohdan, mutta emme tarkistaneet kaikkia

Korjattu epäjohdonmukaisuudet kriteereissä 1.3.2 ja 1.3.5.

48

0.1  WCAG 2:n taustaa

Ensimmäisen kappaleen loppu: "Nämä ohjeet tekevät verkkosisällöstä käytettävämpää myös vanhemmille henkilöille, joiden toimintakyvyt muuttuvat ikääntymisen myötä. Ohjeet auttavat usein myös yleisesti parantamaan käytettävyyttä kaikille käyttäjille."

Tyylillisiä muutoksia: "Nämä ohjeet tekevät verkkosisällöstä käytettävämpää myös ikääntyneille henkilöille, joiden toimintakyvyt muuttuvat vanhenemisen myötä. Ohjeet auttavat parantamaan käytettävyyttä myös suurelle yleisölle.

Muutetaan muotoon “Nämä ohjeet tekevät verkkosisällöstä käytettävämpää myös ikääntyneille henkilöille, joiden toimintakyky muuttuu vanhenemisen myötä. Ohjeet auttavat usein myös parantamaan käytettävyyttä kaikille käyttäjille.”.

Ks. myös kommentti A20.

49

0.1  WCAG 2:n taustaa

Toisen kappaleen loppu: "WCAG 2.1 on tarkoitettu testattavaksi käyttäen automatisoidun testin ja ihmisen suorittaman arvioinnin yhdistelmää."

Tästä ei oikein tahdo saada kiinni mitä tarkoitetaan. Alkutekstin perusteella päättelen tarkoittavan sitä, että WCAG 2.1 -ohjeistuksen täyttymistä täytyy testata sekä automaattisilla testeillä että ihmisen suorittamana: kumpikaan ei yksinään riitä

Muutetaan muotoon “WCAG 2.1 on tarkoitettu käytettäväksi automatisoidun testin ja ihmisen suorittaman arvioinnin yhdistelmänä”.

50

0.1  WCAG 2:n taustaa

Kolmas kappale, ensimmäinen virke: "Työssä kohdattiin huomattavia haasteita määriteltäessä uusia kriteereitä, jotka huomioisivat kognitiiviset, kielelliset ja oppimisvaikeudet."

Raskas virke, englannin ja suomen gerundi (defining vs. määriteltäessä) ei käyttöalaltaan ole täysin sama. Ehdotus: "Kehitystyössä haasteena oli uusien kriteerien määritteleminen niin, että ne huomioisivat kognitiiviset, kielelliset ja oppimisvaikeudet. Työhön käytettävissä ollut aika oli lyhyt, ja oli vaikeaa saavuttaa yhteisymmärrys ehdotusten testattavuudesta, toteutettavuudesta ja kansainvälisistä eroista."

Ks. kommentti A8. Muutetaan muotoon “Kehitystyössä haasteena oli uusien kriteerien määritteleminen niin, että ne huomioisivat kognitiiviset ja kielelliset rajoitteet sekä oppimisvaikeudet. Työhön käytettävissä ollut aika oli lyhyt, ja oli vaikeaa saavuttaa yhteisymmärrys ehdotusten testattavuudesta, toteutettavuudesta ja kansainvälisistä eroista.”

51

WCAG 2 - ohjeistuksen tasot

Otsikossa ylimääräinen välilyönti: 0.2 WCAG 2 -ohjeistuksen taso

Ks. kommentti A34.

52

WCAG 2 - ohjeistuksen tasot

Kolmas kappale (Ohjeet), toinen virke: "Laaditut 12 ohjetta tarjoavat sisällöntuottajille työskentelyn perustavoitteet niin, että tuotettu sisältö olisi saavutettavaa henkilöille, joilla on jokin vamma tai rajoite." Muuttaisin sanat "niin, että" sanaksi "jotta"

Muutetaan ehdotuksen mukaiseksi.

53

WCAG 2 - ohjeistuksen tasot

Saman kappaleen loppu: voisiko implementoinnin korvata esimerkiksi toteuttamisella tai toimeenpanemisella?

Ks. kommentit A11 ja A25.

54

WCAG 2 - ohjeistuksen tasot

Neljäs kappale (Onnistumiskriteerit), viimeinen virke: Sanoisin lisäinformaation sijasta lisätietoa.

Muutetaan ehdotuksen mukaiseksi.

55

WCAG 2 - ohjeistuksen tasot

Luvun viimeinen kappale, viimeinen virke: Lyöntivirhe, virke alkaa "Metadata (ks. Metadata voi auttaa"

Eli: Metadata (ks. pois

Sulkeiden sisällä oleva tieto toimii linkkinä englanninkieliseen dokumenttiin. Ks. myös kommentti A9.

56

0.3 WCAG 2.1:tä täydentävä dokumentaatio

Ensimmäinen virke aiheuttaa hieman kummallisia mielikuvia. Ehkäpä viittaus ihmisten tarpeisiin on sikäli tarpeeton, koska ihmisten tarpeistahan koko jutussa on kyse. Siis tämä: "WCAG 2.1 -dokumentti on suunniteltu vastaamaan sellaisten ihmisten tarpeisiin, jotka tarvitsevat vakiintunutta, viitattavissa olevaa teknistä standardia."

Ehdotus: "WCAG 2.1 -dokumentti on suunniteltu vastaamaan vakiintuneen, viitattavissa olevan teknisen standardin tarpeeseen."

Muutetaan ehdotuksen mukaiseksi ottaen lisäksi huomioon kommentin A21.

57

0.3 WCAG 2.1:tä täydentävä dokumentaatio

Toinen virke, tätäkin muokkaisin: "Muu täydentävä dokumentaatio perustuu WCAG 2.1 -dokumenttiin ja käsittelee muita tärkeitä pyrkimyksiä, esimerkiksi valmiutta päivitettävällä tavalla kuvata, kuinka WCAG:ia on mahdollista soveltaa uusissa teknologioissa."

Ehdotus: "Muu, täydentävä dokumentaatio perustuu WCAG 2.0:een. Täydentävän dokumentaation tarkoituksena on päivitettävissä olevalla tavalla kuvata esimerkiksi sitä, miten WCAG:ia voi soveltaa uusissa teknologioissa.

Muutetaan ehdotuksen mukaiseksi.

58

0.3 WCAG 2.1:tä täydentävä dokumentaatio

Kappale "How to Meet WCAG 2.1", viimeinen virke, epäselvä viittaussuhde: "Oppaassa on sisältöä WCAG 2.0:sta ja WCAG 2.1:stä, jota voi suodattaa monella tavalla, mikä auttaa keskittymään olennaiseen sisältöön." Mihin sana 'jota' siis viittaa? Lauseopillisesti se viittaa edeltävään sanaan eli tässä WCAG 2.1:een, mutta tulkitsen, että todellinen viittauskohde on 'opas'.

Ehdotus: "Oppaassa on sisältöä WCAG 2.0:sta ja WCAG 2.1:stä, ja sitä voi suodattaa monella tavalla, mikä auttaa keskittymään olennaiseen sisältöön.

Muutetaan “jota” → “ja sitä”.

59

0.3 WCAG 2.1:tä täydentävä dokumentaatio

Kappale "Techniques for WCAG 2.1", verrattain raskas virke: "Kokoelma tekniikoita ja tyypillisiä virheitä, joista jokainen on erillisessä kuvauksen, esimerkkejä, koodia ja testejä sisältävässä dokumentissa."

Ehdotus: "Kokoelma tekniikoita ja tyypillisiä virheitä koottuna erillisiin, kuvauksen, esimerkkejä, koodia ja testejä sisältäviin dokumentteihin."

TAI: "Kokoelma tekniikoita ja tyypillisiä virheitä koottuna erillisiin dokumentteihin, jotka sisältävät kuvauksen, esimerkkejä, koodia ja testejä."

Muutetaan viimeisen ehdotuksen mukaiseksi.

60

0.4 Vaatimukset WCAG 2.1:lle

Ensimmäinen virke, kohta WCAG 2.0-ohjeistuksen

Lisätään välilyönti: WCAG 2.0 -ohjeistuksen

Muutetaan ehdotuksen mukaiseksi.

61

0.4 Vaatimukset WCAG 2.1:lle

Saman kappaleen loput virkkeet, sana kriteeri toistuu tosi usein + mietimme ilmaisua "taaksepäin yhteensopiva", se on melko laajalti käytössä, mutta itse pidän enemmän takautuvasta yhteensopivuudesta tai sitten sanajärjestyksen muutosta: yhteensopivuuden taaksepäin: "Vaatimukset antavat suuntaviivat ohjeistuksen rakenteelle, ja takaavat taaksepäin yhteensopivuuden. Työryhmä käytti myös epävirallisempaa kriteeristöä onnistumiskriteerien hyväksymiselle taatakseen, että kriteerit ovat tyyliltään ja ominaisuuksiltaan samanlaisia kuin WCAG 2.0:n kriteerit. Nämä vaatimukset asettivat rajat sille, mitä voitiin sisällyttää WCAG 2.1 -ohjeisiin. Rajojen asettaminen oli tärkeää dokumentin luonteen säilyttämiseksi WCAG 2:n päivitysversiona."

Ehdotus: "Vaatimukset antavat suuntaviivat ohjeistuksen rakenteelle, ja takaavat yhteensopivuuden taaksepäin. Työryhmä käytti onnistumiskriteereille myös epävirallisempaa kriteeristöä taatakseen, että kriteerit vastaavat tyyliltään ja ominaisuuksiltaan WCAG 2.0:n kriteerejä. Nämä vaatimukset rajoittivat WCAG 2.1 -ohjeiden sisältöä. Rajojen asettaminen oli tärkeää dokumentin luonteen säilyttämiseksi WCAG 2:n päivitysversiona."

Muutetaan 2. virke ehdotuksen mukaiseksi, ja pidetään muu sisältö ennallaan alkuperäisen merkityksen säilyttämiseksi.

62

0.5 Ero WCAG 2.0:aan

Ensimmäinen kappale, viimeinen virke. "vie --- askelittain eteenpäin" sanoisin par. kohentaa tai parantaa

Muutetaan ehdotuksen mukaiseksi → “parantaa”

63

0.5 Ero WCAG 2.0:aan

Toinen kappale, ensimmäinen virke: WCAG 2.0-ohjeistukseen po. WCAG 2.0 -ohjeistukseen eli lisätään välilyönti

Muutetaan ehdotuksen mukaiseksi.

64

0.5.1 WCAG 2.1:n uudet ominaisuudet

Ensimmäinen kappale, ensimmäinen virke: muuttaisin gerundirakenteen aktiivimuotoiseksi. Ehdotus: "WCAG 2.1 laajentaa WCAG 2.0 -ohjeistusta ja tuo siihen uusia..."

Muutetaan ehdotuksen mukaiseksi.

65

0.5.1 WCAG 2.1:n uudet ominaisuudet

Toinen virke, aika raskas: "Tämä ohjeistukseen lisäyksiä tuova lähestymistapa auttaa selventämään sitä, että sivustot, jotka noudattavat WCAG 2.1:tä noudattavat myös WCAG 2.0:aa, koska ne täyttävät myös velvoitteet, jotka liittyvät nimenomaan WCAG 2.0 -ohjeistukseen."

Ehdotus: "Aiemman ohjeistuksen pohjalle rakentava lähestymistapa tarkoittaa, että sivustot, jotka noudattavat WCAG 2.1:tä noudattavat myös WCAG 2.0:aa, koska ne täyttävät myös velvoitteet, jotka liittyvät nimenomaan WCAG 2.0 -ohjeistukseen."

Muutetaan ehdotuksen mukaiseksi.

66

0.5.1 WCAG 2.1:n uudet ominaisuudet

Viimeinen virke, kohta: "jotta saavutettaisiin parempi saavutettavuuden taso." Voisiko olla vain: "jotta saavutettavuus paranisi"

Pidetään alkuperäisessä versiossa oleva tapa ilmaista.

67

Luettelo uusista kohdista: kohdassa "2.3.3. Animaatio vuorovaikutuksen" puuttuu lopusta sana yhteydessä ja kohdassa 2.5.4 typo Liikeohjausn po. Liikeohjaus

Muutetaan ehdotuksen mukaiseksi.

68

Toinen kappale listan jälkeen: Kokonaiset sivut-kohtaan po. Kokonaiset sivut -kohtaan

Muutetaan ehdotuksen mukaiseksi.

69

0.5.2 Numerointi WCAG 2.1:ssä

Ensimmäinen kappale, ensimmäinen virke: "WCAG 2.1:n uudet onnistumiskriteerit on lisätty jokaisen ohjeen loppuun, jotta vältettäisiin sekaannukset ajatellen sivustojen tuottajia, joille taaksepäin yhteensopivuus WCAG 2.0:n kanssa on tärkeää."

Ehdotus: "WCAG 2.1:n uudet onnistumiskriteerit on lisätty jokaisen ohjeen loppuun, jotta ohjeistus olisi selkeää heille, joilla takautuva yhteensopivuus WCAG 2.0:n kanssa on tärkeää."

Tavoitteena on välttää sekaannuksia numeroinnissa, ei olla varsinaisesti selkeää.

70

0.5.2 Numerointi WCAG 2.1:ssä

Ensimmäinen kappale, loppu: "Tämän vuoksi kriteerit eivät ole enää ryhmitelty ohjeidenmukaisuuden tason mukaan, eli kriteerien järjestys ei enää kerro ohjeidenmukaisuuden tasosta. Vain tason merkintä (A / AA / AAA) kriteerin yhteydessä kertoo tämän."

Ehdotus (lyhennys): "Tämän vuoksi kriteerien järjestys ei enää kerro ohjeen tasosta: sen kertoo tason merkintä (A / AA / AAA) kunkin kriteerin yhteydessä.

Säilytetään alkuperäinen versio, jossa kerrotaan myös ryhmittelyn muutoksesta.

71

0.5.3 WCAG 2.1:n noudattaminen

Viimeinen virke: "Tämä tarkoittaa, että ne ovat kaikkien säännösten mukaisia, jotka viittaavat WCAG 2.0:aan, ja samalla vastaavat paremmin nykyaikaisten verkkosivujen käyttäjien tarpeisiin."

Ehdotus: "Tämä tarkoittaa, että ne ovat kaikkien WCAG 2.0:aan viittaavien säännösten mukaisia ja samalla vastaavat paremmin nykyaikaisten verkkosivujen käyttäjien tarpeisiin

Muutetaan ehdotuksen mukaiseksi.

72

0.6 Saavutettavuusohjeiden uudemmat versiot

Toinen virke: "Tämän työn tuloksena on saavutettavuusohjeiden rakenteen merkittävä muutos, mikä ei olisi realistista WCAG 2:n pienen versiopäivityksen yhteydessä."

Ehdotus: "Tämän työn tavoitteena on saavutettavuusohjeiden kattava uudistaminen, mikä ei olisi realistista WCAG 2:n pienen versiopäivityksen yhteydessä."

Säilytetään alkuperäinen muoto.

AG-WG:n samanaikainen suurempi uudistustyö aiheuttaa ohjeiden rakenteen (numerointi, jaottelu) merkittävän muutoksen, ja se on olennainen este työn yhdistämisessä, ei tavoitteet.

73

0.6 Saavutettavuusohjeiden uudemmat versio

Lisäksi muuttaisin koko kappaleen gerundirakenteen toiseen muotoon eli: "sisältäen sisällöntuotantoon ..."

Ehdotus: "ja sisältäisi sisällöntuotantoon..."

Muutetaan ehdotuksen mukaiseksi.

74

0.6 Saavutettavuusohjeiden uudemmat versio

Lopussa: "Työryhmä saattaa kehittää myös muita väliversioita lyhyellä aikavälillä, jatkaen WCAG 2.2:lla, tarjoten lisätukea sillä välin kun pääversio valmistuu."

Ehdotus: "Työryhmä saattaa kehittää myös muita väliversiota, kuten WCAG 2.2:n, jotta tarjolla olisi lisätukea ennen kuin saavutettavuusohjeiden pääversio valmistuu.

Muutetaan muotoon “Työryhmä saattaa kehittää myös muita väliversiota lyhyellä aikavälillä, kuten WCAG 2.2:n, joka tarjoaa lisätukea ennen kuin saavutettavuusohjeiden pääversio valmistuu”.

75

5.3.1 Ohjeidenmukaisuudesta kertovan väittämän pakolliset osat

Luettelokohta 2: sisältää vielä englanninkielisen huomautuksen URIsta, voinee poistaa?

Päälukujen 5 ja 6 alla on myös monessa kohtaa englanniksi OR ja AND: nämä saisivat olla varmaan suomeksi

Ks. kommentit A14, A15 ja A17.

Kriteerien sisältö

kom-men- toija

Kommentti

Toimenpiteet

1.1 Tekstivastineet

MK1

Sana symboliksi par. monikkoon: symboleiksi? (vrt. alkuversio)

Muutetaan “symboliksi” → “symboleiksi”

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

HY1

Kaikki käyttäjälle esitettävä ei-tekstuaalinen sisältö on varustettu saman tarpeen täyttävällä tekstivastineella , pois lukien alla luetellut tapaukset.

    • Ylimääräinen välilyönti pilkun kohdalla.

• Kontrollit sanalle parempi suomenkielinen vastine.

Poistetaan välilyönti.

Muutetaan “Kontrollit” → “Käyttöliittymäkomponentit”

VL1

CAPTCHA: " Jos ei-tekstuaalisen sisällön tarkoitus on varmistaa, että sisältöä käyttää henkilö eikä tietokone, niin tarjolla on tekstivastineita..."

Englanninkielisessä versiossa ("is being accessed by a person rather than a computer") puhutaan mielestäni enemmän sisältöön pääsystä tai sisällön saavuttamisesta kuin sisällön käytöstä. Voisiko suomenkielinen vastine olla esimerkiksi "Jos ei-tekstuaalisen sisällön tarkoitus on varmistaa, että sisältö on ihmisen eikä tietokoneen käytettävissä, niin tarjolla on..." ?

“Is being accessed by” ei viittaa pääsyn mahdollistamiseen, vaan siihen, kuka tai mikä sivustolla on juuri kyseisellä hetkellä. Mielestämme “käyttää” kuvaa asiaa paremmin kuin “varmistaa, että … on käytettävissä”.

1.2.1 Audio-only and Video-only (Prerecorded)

HY2

Suomeksi käännetty pelkästään tallennettu. Pitäisikö muuttaa esitallennettu?

Suomeksi ei yleisesti puhuta esitallennuksesta. Termi on määritelty myös sanastossa, joten säilytetään käännösehdotuksen (ja WCAG 2.0:n) mukaisesti “tallennettu”.

1.2.4 Tekstitys (Live)

HY3

 Liven sijasta suoralähetys.

Aikomuksena oli säilyttää edellinen käännös, joten muutetaan joka kohdassa muotoon “suorissa lähetyksissä”, kuten WCAG 2.0:ssa.

VS1

Aiemmassa WCAG 2.0 -käännöksessä käytettiin muotoa “1.2.4 Tekstitys

(suorissa lähetyksissä)”. Tämä voisi olla edelleen selkeä ja

yksiselitteinen muoto.

MK2

Otsikkoon jäänyt sana (Live), sisällysluettelossa Tekstitys (suorissa lähetyksissä)

1.2.5 Kuvailutulkkaus (tallennettu)

VS2

Lauseen “Kaikelle synkronoidussa mediassa olevalle tallennetulle videosisällölle on tarjollakuvailutulkkaus.” kahden viimeisen sanan

välistä puuttuu välilyönti.

Korjattu ehdotuksen mukaisesti.

MK3

Selityksestä puuttuu välilyönti: tarjollakuvailutulkkaus po. tarjolla kuvailutulkkaus

1.2.6 Sign Language (tallennettu)

HY4

Sign language käännettävä Viittomakieleksi

Korjattu WCAG 2.0:n mukaiseksi, “Viittomakieli (tallennettu)”

MK4

Otsikkoon jäänyt englantia vrt. sisällysluettelo

1.3 Mukautettava

VS3

Sanan “rakenneteen” pitäisi olla “rakenteen”.

Korjattu

OS1

luvun ensimmäisen lauseen lopussa on kirjoitusvirhe: ”rakenneteen”

MK5

Typo toisiksi viimeisessä sanassa: rakenneteen po. rakenteen

1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet

MK6

Kohdan alainen huomautus, lauseenvastikkeen kanssa ei pilkkua, siis po. Tutustuaksesi väriin liittyviin vaatimuksiin katso Ohje 1.4.

Korjattu ehdotuksen mukaisesti.

1.3.4 Asento

HY5

Tapauksia, joissa tietty näyttölaitteen asento on olennainen ovat esimerkiksi shekki, pianosovellus, esitysdiat projektoria tai televisiota varten, tai virtuaalitodellisuuden sisältö, joihin kahdensuuntainen näyttölaitteen asento ei sovellu.

    • Tässä on virhe, shekin sijasta piti puhua shakista.

Alkuperäinen englannikielinen muoto on “bank check”, mikä tarkoittaa shekkiä. Säilytetään “shekki”.

PA1

Verkkopalvelun toiminta pysty- ja vaaka-asennossa (AA)

Käännöksissä on pyritty säilyttämään englanninkielisen kriteerin yleispätevyys tulevaisuuden varalta. Pysty- ja vaaka-asentoja on käytetty kriteerissä esimerkkeinä. Säilytetään käännösehdotuksen “asento”.

MK7

Aiemmassa käännöksessä tässä kohdin Orientation on käännetty Suunta. Molemmat varmaan ihan perusteltavissa.

Tässä on käytetty termiä “asento”, koska kyse on laitteen asennosta.

1.3.5 Identify Input Purpose

HY6

Pitäisi olla käännös Määritä syötteen tarkoitus

Korjattu ehdotuksen mukaisesti.

Säilytetään alkuperäinen muoto, jossa puhutaan tarkoituksesta (esim. “nimi, puhelinnumero”). “Tyyppi” viittaa ennemminkin syötteen muotoon.

ML1

-> määritä syötteen tarkoitus

MK8

Otsikkoon jäänyt englantia

PA2

Syötettävän tiedon tyyppi selvitettävissä (AA)

1.4.3 Kontrasti (minimi)

VS4

Termin “inaktiivinen” sijaan voisi käyttää sanaa “epäaktiivinen”. Aktiivisen suora vastakohta on kaiketi passiivinen, mutta epäaktiivinen on mielestäni parempi muoto tässä yhteydessä. Inaktiivisuudesta puhutaan myös muissa kohdissa.

Säilytetään “inaktiivinen”, koska termi on monelle englanninkielisen termin kautta tuttu.

1.4.8 Visuaalinen esitystapa

VS5

Kohdassa “Leveys on enintään 80 merkkiä tai kuvaketta (40, jos CJK).” mainittu CJK on ainakin minulle vieras lyhenne. Muualla dokumentissa kerrotaan, että lyhenne viittaa kieliin kiina, japani ja korea. Voisiko sulkeiden välissä oleva teksti olla “40 CJK-kielissä”? Alkuperäisessä englanninkielisessä tekstissä ja aiemmassa käännöksessä tässä kohdassa on käytössä sama muoto kuin tässä nyt arvioitavassa versiossa.

Selvennetään lyhennettä ehdotuksen mukaisesti.

MK9

Viimeisin alakohta listassa, sana kokonäytön ikkunassa par. koko näytön

Korjattu ehdotuksen mukaisesti.

1.4.10 Responsiivisuus

HY7

 320 CSS-pikseliä vastaa 1280 CSS-pikselin levyistä selainikkunaa, joka on zoomattu 400% kokoiseksi. Vaakasuuntaan vieritettävässä sisällössä (esim. pystysuuntainen kirjoitus), 256 CSS-pikseliä vastaa 1024px korkeaa selainikkunaa, joka on zoomattu 400% kokoiseksi.

    • Tekstissä on sekaisin CSS-pikseliä ja px termistöä. Pitäisikö puhua kokoajan CSS-pikseleistä?

 Käännetty suomeksi responsiivisuudeksi. Mielestäni ei ole oikea käännös ja voi mennä helposti sekaisin laajemman responsivisuus käsitteen kanssa.

    • Tarkoittaa käytännössä sitä, että tekstille ei tule vierityspalkkeja missään tilanteessa. Responsiivisuus taas kattaa monta muutakin asiaa kuin pelkät vierityspalkit.

Käsitteet CSS-pikseli ja px eivät tarkoita samaa. Tekstissä CSS-pikseliä selitetään vertaamalla sitä px-mittayksikköön.

Käännösehdotuksessa käytettiin responsiivisuus-käsitettä, koska se on yleisesti tunnettu eri näytön koista puhuttaessa.

ML2

HUOMAUTUS.kohdassa 1024px

-> pitäisikö px olla CSS-pikselin?

PA3

Sisällön responsiivisuus (AA)

1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti

ML3

lukuunottamatta inaktiivisia komponentteja

-> onko inaktiivinen (inactivity) hyvää suomea vai anglismi?

Inaktiivinen-käsitettä on käytetty, koska kyse on normaalitilassaan aktiivisesta komponentista, joka ei väliaikaisesti ole aktiivisena. Tämä tila ei ole sama asia kuin esim. passiivisuus.

VL2

"Graafiset objektit: Grafiikan osat" on mielestäni melko vaikeasti ymmärrettävä. Voisiko teksti olla esimerkiksi muodossa "Graafiset objektit: Graafisen ulkosasun osat" (tai vaihtoehtoisesti elementit*) ",* joita vaaditaan sisällön ymmärtämiseksi, lukuunottamatta tapauksia, joissa ulkoasu on olennainen..."

Kohdassa puhutaan graafisten objektien osista, ei niinkään koko ulkoasun osista. Säilytetään käännösehdotuksen mukainen muoto.

PA4

Riittävä värikontrasti käyttöliittymäkomponenteilla ja kaavioilla (AA)

Kriteeri koskee kaikkea ei-tekstimuotoista sisältöä, ei pelkästään käyttöliittymäkomponentteja ja kaavioita. Kontrasti tässä yhteydessä tarkoittaa tummuuskontrastia, ei värikontrastia.

1.4.12 Tekstin välistys

HY8

Rivin korkeus (riviväli) vähintään 1,5 kertaa fontin kokoiseksi;

    • Fontin sijasta voisi puhua kirjasintyypistä (vrt. https://fi.wikipedia.org/wiki/Kirjasintyyppi)

Tässä kohdassa tarkoitetaan kirjasimen korkeutta, joten kirjasintyyppi ei ole oleellinen. Muutetaan “fontin koko” → “kirjasinkoko”.

ML4

listauksessa erotinmerkkinä välillä pilkku, välillä piste (vrt. 1,5 kertaa fontin kokoiseksi, 0.12 kertaa fontin kokoiseksi, 0.16 kertaa fontin kokoiseksi)

Muutetaan erotinmerkiksi pilkku.

VS6

Suomessa desimaalierottimena käytetään pilkkua. Seuraavissa kohdissa piste pitää korvata pilkulla:

Kirjainten väli vähintään 0.12 kertaa fontin kokoiseksi;

Sanojen väli vähintään 0.16 kertaa fontin kokoiseksi.

MK10

Viimeiset kaksi alakohtaa, desimaalierottimeksi pilkku: 0,12 kertaa fontin kokoiseksi, 0,16 kertaa fontin kokoiseksi

VL3

Listassa on teksti "Rivin korkeus (riviväli) vähintään....".

Onnistumiskriteerissä 1.4.8 sama tekstinpätkä on käänteisessä muodossa "Riviväli (rivin korkeus) on vähintään..." Pitäisikö yhtenäistää tekstiä ja valita jompikumpi, jos puhutaan kuitenkin samasta asiasta?

Ristikkäisyys on peräisin alkuperäisestä englanninkielisestä tekstistä. Yhtenäistetään kohdat.

PA5

Kappaleiden, rivien, sanojen ja kirjainmerkkien välit (AA)

“Välistys” on yleinen tekstin asettelussa käytetty käsite.

1.4.13 Sisältö osoittaessa tai kohdistaessa

HY9

Jos osoittimen vieminen elementin päälle tai näppäimistöfokuksen siirtäminen elementtiin tuo näkyviin lisää sisältöä

    • Fokuksen sijasta voisi puhua kohdistuksesta.

Korvataan “fokus” sanalla “kohdistus” koko dokumentissa.

VL4

Tämä kuulostaa jotenkin vaikealta ymmärtää, mutta en saa nyt kiinni, pitäisikö olla "Sisältö osoitettaessa tai kohdistettaessa" vai ymmärränkö

nyt jotenkin aivan väärin otsikon merkityksen. Mielestäni kyseessä on kuitenkin käyttäjän aktiivisesti tekemä toimenpide.

Muutetaan ehdotuksen mukaisesti, kuten otsikko on muotoiltu sisällysluettelossa.

OS2

Kommentti lauseeseen ”Poikkeus: uuden sisällön visuaalinen esitystapa määrittyy käyttäjäagentin toimesta, eikä sisällön tuottaja ole sitä muokannut.” Ehdotan että lause muutetaan muotoon:  ”Poikkeus: käyttäjäagentti määrittää uuden sisällön visuaalisen esitystavan, eikä sisällön tuottaja ole sitä muokannut.”

Korjataan ehdotuksen mukaisesti.

PA6

Sisällön hallittavuus hiirellä osoitettaessa tai elementin ollessa näppäimistön fokuksessa (AA)

Säilytetään kommentin VL4 mukainen.

2.1.2 No Keyboard Trap

HY10

Alkuperäisessä tekstissä sanotaan If keyboard focus can be moved to a component of the page using a keyboard interface,

    • Keyboard interface on suomennettu näppäimistörajapinnaksi. Pitäisikö puhua näppäimistökäyttöliittymästä?

Tässä tarkoitetaan sivun käyttämistä näppäimistörajapinnan kautta, eli kaikilla sellaisilla laitteilla, jotka toimivat näppäimistön tapaan (esim. kytkinohjaimet).

2.1.4 Kirjainnäppäinoikotiet

ML5

-> Kirjainnäppäinoikotiet on hämäävä käännös, koska myös välimerkki-, symboli- ja numeronäppäimet lasketaan. Pitäisikö olla yksinkertaisesti näppäinoikotiet? Tai merkkinäppäinoikotiet? Mikä olisi hyvä käännös Character Key Shortcuts:lle?

Muutetaan muotoon “yhden merkin pikanäppäimet”.

PA7

Yksittäisten merkkien pikanäppäimet (A)

MK11

Voisiko olla otsikossa pelkkä näppäinoikotiet? Selityksessä kuitenkin luetellaan eri vaihtoehdot.

2.2.1 Säädettävä ajoitus

HY11

Jokaiselle sisällön asettamalle aikarajalle ainakin yksi seuraavista pitää paikkansa::

    • Kaksi kaksoispistettä.

Korjattu ehdotusten mukaisesti.

MK12

Ensimmäinen listakohta: Käyttäjän voi kytkeä po. Käyttäjä voi kytkeä

2.2.6 Aikakatkaisut

MK13

Eka sana: Käyttäjiä varoitetaan. Dokumentin ohjeissa pääsääntöisesti käyttäjä yksikössä, joten sanoisin tässäkin: Käyttäjää varoitetaan

Korjataan ehdotuksen mukaisesti.

2.3.1 Kome välähdystä tai alle raja-arvon

HY12

 Kirjoitusvirhe kome -> kolme

Kome -> kolme, and -> ja

Korjataan ehdotuksen mukaisesti.

2.4.7 Näkyvä fokus

HY13

 Käyttömoodi -> käyttötila

• Fokusindikaattori -> kohdistuksen ilmaisin

Korjataan ehdotuksen mukaisesti.

2.4.3 Fokusjärjestys

HY14

 Kohdistusjärjestys?

Korjataan ehdotuksen mukaisesti.

2.5 Syötetavat

HY15

Tee toimitojen käyttämisestä käyttäjille helpompaa erilaisilla syötetavoilla näppäimistön lisäksi.

    • Toimitojen -> toimintojen

• Kaikkia toimintoja, joissa hyödynnetään monipiste- tai reittiin perustuvia ohjauseleitä

    • Pitääkö tässä olla väliviivaa?

Korjataan kirjoitusvirhe.

OS3

Ensimmäisessä lauseessa, toisessa sanassa on kirjoitusvirhe: ”Tee toimitojen…”

MK14

Toinen sana, typo toimitojen po. toimintojen

2.5.1 Osoitineleet

PA9

Kosketusnäytön ohjaus eleillä (A)

Kriteeri ei koske pelkästään kosketusnäyttöä, vaan kaikkia osoitinlaitteita (myös esim. hiirtä).

2.5.2 Osoittimen peruutus

ML6

emuloida

-> kääntäisin jäljitellä

Korjattu ehdotuksen mukaisesti.

PA10

Kohdistetun valinnan peruuttaminen (A)

Muutetaan muotoon “osoitinlaitteella tehdyn valinnan peruuttaminen”

2.5.3 Nimilappu nimessä

PA11

Käyttöliittymäelementeillä sama näkyvä ja koodattu nimi (A)

Säilytetään alkuperäinen muoto.

2.5.4 Liikeohjausn

HY16

 Liikeohjausn -> liikeohjaus

Muutetaan muotoon “käyttö  liikkeen avulla”.

ML7

-> liikeohjaus

OS4

kirjoitusvirhe: ”Liikeohjausn”

MK15

Otsikossa typo, ylimääräinen n lopussa

PA12

Ohjaus liikkeellä (A)

2.5.5 Kohteen koko

MK16

Viimeisin listakohta, viimeiset sanat: informaationkannalta po. informaation kannalta

Korjattu kirjoitusvirhe.

3.2.4 Consistent Identification

HY17

 Identification on käännetty merkitsemiseksi. Olisiko parempi puhua tunnistamisesta?

• Components that have the same functionality within a set of Web pages are identified consistently.

    • Komponentit, joilla on sama toiminnallisuus verkkosivujen joukossa, tunnistetaan johdonmukaisesti.

Tavoitteena on kertoa, että komponenttien ulkoasusta olisi tehtävä sellainen, että käyttäjä tunnistaa ne, eli kyse on tuntomerkkien antamisesta, ts. merkitsemisestä.

4.1.2 Nimi, rooli, arvo

HY18

 Tämä onnistumiskriteeri on ensisijaisesti Web-kehittäjille, jotka toteuttavat tai skriptaavat itse käyttöliittymäkomponentteja.

    • Web-kehittäjä kuulostaa huonolta termiltä, voisiko puhua vain kehittäjistä?

    • Skriptaamisen sijaista voisi puhua yleisesti koodaamisesta.

Muutetaan skriptaavat → koodaavat

4.1.3 Tilasta kertovat viestit

PA13

Tilasta kertovat viestit (AA)

-

Sanasto

kommentoija

Kommentti / korjausehdotus

Toimenpiteet

kontrastisuhde (contrast ratio)

HY1

• BTaustaväri on sisällön määritelty väri, jonka päälle teksti on tarkoitettu normaalikäytössä renderöitäväksi.

    • Taustaväri.

• WCAGn ohjeidenmukaisuutta tulisi arvioida sisällön määritellyille väripareille, joita sisällöntuottaja olettaisi esiintyvän rinnakkain tyypillisessä esitystavassa.

    • WCAG:n

Korjattu

OS2

”kontrastisuhde (contrast ratio)”: Neljännessä huomautuksessa on kirjoitusvirhe ensimmäisessä sanassa: ”BTaustaväri on sisällön määritelty väri…”

yleisen välähdyksen ja punaisen välähdyksen raja-arvot (general flash and red flash thresholds)

HY2

• samanaikaisesti tapahtuvien välähdysten yhteenlaskettu ala ei tavanomaisella katseluetäisyydellä ole enempää kuin 0,006 steradiaania yhdenkään 10 -asteen näkökentän sisällä näytöllä (25% kaikista 10 -asteen näkökentistä näytöllä)

    • Tämä vaatii mielestäni uudelleenmuotoilua

Korjaus: “samanaikaisesti tapahtuvien välähdysten yhteenlaskettu ala ei tavanomaisella katseluetäisyydellä ole enempää kuin 0,006 steradiaania yhdenkään 10 asteen näkökentän sisällä näytöllä (25% mistä tahansa 10 asteen näkökentästä näytöllä)”

vastine aikasidonnaiselle medialle

JK1

"alternative for time-based media". Termin yhteydessä on huomautus

"Note

A screenplay used to create the synchronized media content would meet this definition only if it was corrected to accurately represent the final synchronized media after editing."

joka on suomennettu ao. mukaisesti:

"Huomautus

Näytönkaappausvideo, jota on käytetty synkronoidun mediasisällön luomiseksi, täyttäisi tämän määritelmän ainoastaan mikäli se korjattaisiin tarkasti vastaamaan lopullista synkronoitua mediaa editoinnin jälkeen."

Mielestäni tässä sana screenplay on käännetty virheellisesti näytönkaappausvideoksi. Kyseessä on mitä ilmeisimmin käsikirjoitus, ja jos sana korjataan, kohta kuulostaa huomattavasti loogisemmalta.

Korjataan “näytönkaappausvideo” → “käsikirjoitus”

avustava teknologia

VS1

“(assistive technology, kuten käytetty

tässä dokumentissa).” puhutaan käyttäjäagenteista ja tekstin renderöinnistä. Molemmat ovat kovin teknisiä termejä, mutta en äkkiseltään osaa ehdottaa korvaavia ilmaisuja.

Nämä ovat parhaiten tarkoitusta vastaavat termit suomeksi, ja termin korvaaminen sen selityksellä ei tekisi sanastosta paremmin ymmärrettävää.

idiomi

VS2

 “idiomi (idiom)” olevasta japaninkielistä esimerkkiä käsittelevästä kohdasta puuttuu käännös virkkeeltä “ literally translates into "he throws a spoon," but it means that there is nothing he can do and finally he gives up.”

Käännökseen jäänyt englanninkielinen tekstipätkä poistettu.

Lisätty suomenkielinen esimerkki.

OS3

”idiomi (idiom)”: Japaninkieliseen esimerkkiin on jäänyt myös englanninkielinen teksti: ”" literally translates into "he throws a spoon," but it means that there is nothing he can do and finally he gives up.” Pohdin myös, tarvitseeko/voiko tätä lokalisoida ja laittaa mukaan esimerkin suomenkielisestä idiomista.

näppäimistörajapinta

VS3

“(keyboard interface)” puuttuu välilyönti sanan näppäimistörajapinta ja sulkumerkin välistä.

Korjattu.

OS4

”näppäimistörajapinta(keyboard interface)” puuttuu välilyönti suomen- ja englanninkielisen sana välillä

isokokoinen teksti

VS4

 “isokokoinen (teksti) (large scale [text])” käytetään lyhennettä CKJ, vaikka pitäisi olla CJK.

Korjattu.

1. perusaste

OS7

 ”1. perusaste (primary education level)”: Ensimmäisessä lauseessa puhutaan iästä näin: ”5-7 -vuotias”, yhdysmerkin edellä ei tarvita välilyöntiä

Korjattu.

2. perusaste

VS5

“2. perusaste (lower secondary education level)”

ylimääräinen pienempi kuin -merkki alkamisesta-sanan perässä.

Korjattu

OS5

“2. perusaste (lower secondary education level)” on ensimmäisen lauseen lopussa ylimääräinen merkki: ”alkamisesta<”

rakenne

VS6

“rakenne (structure)” toisessa alakohdassa olevan “verkkosivujen”-linkin linkki ulottuu tarpeettomasti myös sanan jälkeisen välilyönnin alle. Tämän pienempää virhettä ei taida löytyä!

Korjattu

täydentävä sisältö

VS7

“täydentävä sisältö (supplemental content)” alakohdassa “Monimutkaisen prosessin havainnollistus..” on lopussa yksi ylimääräinen piste.

Korjattu

käyttöliittymäkomponentit

VS8

“käyttöliittymäkomponentti (user interface component)” huomautuksesta puutuu käännös “What is meant by "component" or "user interface component" here is also sometimes called "user interface element".

Lisätty uusi käännös.

saavutettavuudeltaan tuettu

VS9

“saavutettavuudeltaan tuettu (accessibility supported)” olevassa numeroidussa listassa on joidenkin listan kohtien välissä sana AND tai OR vaikka pitäisi olla JA tai TAI

Korjattu

lyhenne

OS1

”lyhenne (abbreviation)”: ”HUOMAUTUS Tämä sisältää alkukirjainlyhenteet ja akronyymit missä: …” Voisi olla mieluummin ”Tämä sisältää alkukirjainlyhenteet ja akronyymit, joissa:”

Korjattu

liikeanimaatio

OS6

 ”liikeanimaatio (motion animation)”: Ensimmäisessä lauseessa on kirjoitusvirhe ”pehmeastä̈”

Korjattu