Hankkeet

Perustoimintansa lisäksi Papunet toteuttaa hankkeita erillisellä rahoituksella yhteistyössä ulkopuolisten tahojen kanssa.

Selkeästi meille (20202022)

Selkeästi meille -hankkeessa vahvistetaan kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta lisäämällä viestinnän kognitiivista saavutettavuutta yhteiskunnassa. Moni tärkeä tieto on nykyisin erilaisissa verkkopalveluissa, joita kehitysvammaisten ihmisten on vaikea käyttää.  

Kehitysvammaiset ihmiset ovat hankkeessa keskeisiä toimijoita. Hankkeessa työskentelee kaksi saavutettavuustestaajaa, joilla on oppimisen ja ymmärtämisen tuen tarve, ja saavutettavuuden iskuryhmissä kehitysvammaiset ihmiset harjoittelevat kansalaisvaikuttamista.  

Tavoitteena on, että kehitysvammaisille itselleen tärkeistä verkkopalveluista saataisiin saavutettavampia eli niitä olisi helpompi käyttää ja ymmärtää.

Selkeästi meille -hankkeessa

  • testataan eri organisaatioiden verkkopalveluiden helppokäyttöisyyttä ja kognitiivista saavutettavuutta
  • kehitetään kehitysvammaisten ihmisten kansalaisvaikuttamisen taitoja saavutettavuuden iskuryhmissä
  • kehitetään selkeitä kognitiivisen saavutettavuuden arviointityökaluja ja toimintamalleja.


Selkeästi meille on valtakunnallinen Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton yhteishanke. Yhteistyökumppanit ovat Me Itse ry:n ryhmät ja Ammattiopisto Live sekä ne organisaatiot, jotka haluavat lisätä verkkopalvelujensa helppokäyttöisyyttä ja kognitiivista saavutettavuutta.  

Yhteystiedot


facebook.com/selkeastimeille
projektisuunnittelija mira.vihmo[at]kvl[dot]fi

Kohdataan-hanke (Somettamalla uutta kohtaamista 2017–2020)

Kohdataan-hankkeessa rohkaistaan tukea tarvitsevia nuoria ja aikuisia sosiaaliseen kanssakäymiseen sosiaalisen median keinoin. Hankkeen tavoitteena on yksinäisyyden vähentäminen, ja sitä kautta hyvinvoinnin lisääminen. Hankkeessa luodaan helppokäyttöinen sosiaalisen median palvelu kohdataan.fi, jossa voi viestiä muiden käyttäjien kanssa ja harjoitella turvallisesti vuorovaikus- ja sosiaalisia taitoja. Palvelussa voi tutustua uusiin ihmisiin, siellä voi etsiä itselleen ystävää, keskustelu- tai seurustelukumppania tai sopivaa seuraa erilaisiin harrastuksiin. Palvelun avulla voi löytää samassa elämätilanteessa olevia tai samanhenkisiä, samoista asioista kiinnostuneita ihmisiä. Tavoitteena on myös lisätä käyttäjien itsetuntemusta ja itseluottamusta. Palvelu rohkaisee sosiaaliseen kanssakäymiseen muiden käyttäjien kanssa ja luomaan sosiaalisia verkostoja ja aitoja ihmissuhteita, myös verkon ulkopuolella.

Hankkeesta vastaa Kehitysvammaliitto, ja se toteutetaan yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa.

Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA osana Yksinäisyyden vähentämisen teemarahoitusta.

Lue lisää hankkeen omilta sivuilta www.kohdataan.fi.

Kuvat, yhteinen kielemme (2018–2019)

Kuvat, yhteinen kielemme -hankkeessa tuotetaan opiskelu- ja työelämän tarpeisiin kuvakommunikaatiomateriaalia, esimerkiksi symbolikuvia ja visuaalisia toimintaohjeita. Kuvamateriaalin tuottamisen tapa on asiakaslähtöinen yhteiskehittely, mikä tarkoittaa tiivistä vuorovaikutusta sekä hankkeen yhteistyökumppaneiden että heidän asiakkaidensa kanssa. Kehittämistyön kautta pyritään tuottamaan kuvamateriaalia, joka palvelee mahdollisimman hyvin opiskelu- ja työelämää.

Papunet toimii hankkeen yhteistyökumppanina ja on mukana kehittämistyössä muun muassa kommentoimalla kuvamateriaalin graafis-teknisiä ratkaisuja. Lisäksi Papunet tallentaa hankkeen päätyttyä materiaalin kuvapankkiinsa, josta se on kenen tahansa hyödynnettävissä.

Hankkeesta vastaa Ideogrammi-työyhteisö (Sari Kivimäki ja Johanna Eskelinen), ja sitä rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto.

Lisätietoa hankkeesta Ideogrammin sivuilla tai sähköpostitse ideogrammiposti[at]gmail[dot]com.

Musiikki kuuluu kaikille – musiikkitapahtumiin saavutettavuutta kuvilla ja selkokielellä (2017)

Musiikki kuuluu kaikille -hankkeen tavoitteena on kehittää musiikkitapahtumien tiedollista saavutettavuutta. Hankkeessa tuotetaan tapahtumista materiaalia kommunikoinnin tueksi kuvasymboleilla ja selkokielellä.

Hankkeessa kehitetyt kommunikointimateriaalit parantavat puhe- ja kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten mahdollisuuksia osallistua musiikkitapahtumiin yhdenvertaisena muiden kanssa. Materiaaleista hyötyvät myös läheiset, jotka tukevat vammaisia nuoria ja aikuisia musiikkitapahtumiin osallistumisessa.

Materiaalit suunnitellaan yhdessä kuvia ja selkokieltä kommunikoinnin tukena käyttävien nuorten ja aikuisten kanssa, ja niitä testataan musiikkitapahtumissa yhdessä käyttäjien kanssa.

Musiikki kuuluu kaikille -hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin Musiikkitalon ja Turun Ruisrockin kanssa. Hankkeesta vastaa Kehitysvammaliiton Papunet-verkkopalvelu yhdessä Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekin ja Selkokeskuksen kanssa.

Hanketta rahoittaa Taiteen edistämiskeskus.

Lue lisää hankkeen omalta sivulta.

Selkoilmaisu arjen tukena (2013–2016)

Hankkeessa selvitettiin ja tuotettiin ohjeistus siitä, miten uutta teknologiaa voidaan käyttää selkotiedotuksessa. Hankkeessa myös kehitettiin ja tuotettiin terveyteen, turvallisuuteen ja rahankäyttöön liittyvää selkoaineistoa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Aineistoilla pyrittiin lisäämään selkokieltä tarvitsevien henkilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa omaan elämäänsä antamalla tietoa yhteiskunnasta helposti ymmärrettävällä tavalla, uutta teknologiaa hyödyntäen.

Hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Selkokeskuksen kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat muun muassa Evira, Kuluttajavirasto, Pelastuslaitos, Suun terveydenhoidon ammattiliitto, Aivoliitto, Bovallius-ammattiopisto sekä Suomen Akateemisten naisten Liiton Luetaan yhdessä -verkosto.

Hanketta rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

Lue lisää hankkeen omalta sivulta.

Selkokieli ja kuvakommunikointi Helinä Rautavaaran museon naamio- ja musiikkimatkapajojen toteutuksessa (2013–2014)


Hankkeen tavoitteena oli kehittää Helinä Rautavaaran museon tiedollista saavutettavuutta ja toiminnallisuutta sekä tarjota kansainvälisyyskasvatusta innostavassa ympäristössä. Hankkeessa tuotettiin museon perusnäyttelyyn ja työpajatoimintaan liittyvää materiaalia selkokielellä ja kuvasymboleilla. Materiaalit on suunnattu lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat tukea oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa.

Helinä Rautavaaran museon lisäksi hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Ruskeasuon koulu, Kehitysvammaliiton Tikoteekki ja Selkokeskus sekä Kulttuuria kaikille -palvelu.

Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeessa tuotetut materiaalit on julkaistu Papunetin verkkosivuilla.

Lisätiedot

Graafinen suunnittelija Päivi Honkonen, paivi.honkonen(at)kvl.fi

Lue lisää Helinä Rautavaaran museosta (Helinä Rautavaaran museo)

Kuvasymbolitaulustot ja selkokieliset materiaalit museovierailun tukena (2012–2013)

Hankkeen tavoitteena oli kehittää museoiden tiedollista saavutettavuutta tuottamalla museoiden perusnäyttelyyn liittyviä opastusmateriaaleja selkokielellä ja kuvasymboleilla.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Suomen merimuseon, Suomen Urheilumuseon ja Lapin maakuntamuseon kanssa. Hankkeen yhteistyökumppanina toimii myös Kulttuuria kaikille -palvelu.

Hankkeessa tuotetut aineistot on julkaistu Papunetin verkkosivuilla.

Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen loppuraportti

Lisätiedot

Verkkotoimittaja Maija Ylätupa, maija.ylatupa(at)kvl.fi

Julkishallinnon verkkopalvelujen arviointimallin kehittäminen (2012–2013)

Hankkeen tavoitteena oli luoda toteuttamismalli kansalaisille suunnattujen julkisten verkkosivujen saavutettavuuden arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Hanke antoi julkisten verkkosivujen kehittäjille tietoa ja toteuttamisvälineitä arvioida ja kehittää verkkopalvelujensa saavutettavuutta.

Hankkeen aikana arvioitiin kolmen satunnaisesti valitun kaupungin verkkosivujen saavutettavuutta. Arvioinneissa kiinnitettiin huomiota sivustojen käytettävyyteen, ymmärrettävyyteen, selkokielisyyteen ja monikielisyyteen.

Hanke toteutettiin asiantuntija-arviona ja käyttäjätestauksina. Asiantuntija-arvioinnin mittareina käytettiin mm. W3C:n WCAG 2.0 -standardia ja selkokielisille sivuille kehitettyjä heuristiikkoja. Koska hankkeelle myönnettiin haettua avustusta huomattavasti pienempi avustus, toteutettiin käyttäjätestaukset vain yhden yhteistyötahon, ikäihmisiä edustavan Senioriverkoston, kanssa.

Hanketta rahoitti liikenne- ja viestintäministeriö.

Arviointien tuloksista on tarkempaa tietoa Papunetin saavutettavuussivuilla.

Lisätiedot

Saavutettavuusyksikön johtaja Sami Älli, sami.alli(at)kvl.fi

Saavutettava yhteisöpalvelu (2010)

Saavutettava yhteisöpalvelu -hanke oli jatkoa Helppokäyttöinen yhteisöpalvelu -hankkeelle (2009), jossa tuotettiin esteetön yhteisöllinen verkkopalvelu erityisryhmille.

Hankkeen päämääränä oli edistää viestintävalmiuksia, osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja itsesäätelyä tietoyhteiskunnassa niiden ihmisten parissa, joilla on kehitys- tai puhevamma tai laaja-alainen oppimisen, tarkkaavuuden tai toiminnanohjauksen vaikeus.

Hankkeessa jatkettiin Helppokäyttöinen yhteisöpalvelu -pilottihankkeessa toteutetun palvelun kehittämistä yhteistyössä uusien käyttäjäryhmien kanssa ja kehitettiin kohderyhmille valvottu, helppokäyttöinen, selkokielinen, automaattisen äänituen sekä symboleja sisältävä yhteisöpalvelu. Kehitettävässä yhteisöpalvelussa on mahdollisuus keskustella, lähettää itse kirjoitettuja tai symbolikuvilla kirjoitettuja valmiita lauseita sekä julkaista omia kuvia ja tekstiä muiden käyttäjien luettavaksi. Yhteisöpalvelun kehittäminen kunkin erityisryhmän tarpeita vastaavaksi ja sen käytön opettelu vaatii käyttäjätiedon keruuta ja palvelun kehittämistä yhteistyössä käyttäjien kanssa.

Hankkeen aikana tutkittiin myös mahdollisuutta luoda moderointijärjestelmä, jonka avulla kohderyhmiin kuuluvia käyttäjiä opastetaan hallitsemaan laajemmin internetin toimintaperiaatteita ja käytäntöjä.

Yhteisöpalvelu sai myöhemmin nimen Kaveripiiri. Tutustu Kaveripiiriin.

Hanketta rahoitti Liikenne- ja viestintäministeriö.

Saavutettava yhteisöpalvelu -hankkeen loppuraportti

Lisätiedot

Saavutettavuusyksikön johtaja Sami Älli, sami.alli(at)kvl.fi
Kouluttaja Niina Sillanpää, niina.sillanpaa(at)kvl.fi

Helppokäyttöinen yhteisöpalvelu (2009)

Helppokäyttöinen yhteisöpalvelu -hankkeen tarkoituksena oli luoda mahdollisuus ja valmiudet yhteisöllisen verkkoympäristön käyttöön henkilöille, jotka tarvitsevat erityistä tukea oppimisessa, ymmärtämisessä, kommunikoinnissa tai toiminnanohjauksessa. Hankkeessa tuotettiin esteetön yhteisöllinen verkkopalvelu, jonka käyttöliittymä ja ohjeistus on toteutettu selkokielellä. Palvelu suunniteltiin ja sen käytöstä kerättiin tietoa yhdessä loppukäyttäjien kanssa.

Hankkeen yhteydessä tutkittiin myös mahdollisuuksia toteuttaa helppokäyttöinen yhteisöpohjainen valvontajärjestelmä, jossa käyttäjät itse valvovat verkkopalvelun sisältöä.

Yhteisöpalvelu sai myöhemmin nimen Kaveripiiri. Tutustu Kaveripiiriin.

Hankkeen rahoitti Liikenne- ja viestintäministeriö.

Helppokäyttöinen yhteisöpalvelu -hankkeen loppuraportti


Lisätiedot


Saavutettavuusyksikön johtaja Sami Älli, sami.alli(at)kvl.fi
Kouluttaja Niina Sillanpää, niina.sillanpaa(at)kvl.fi

Tietosuojaseloste