Kier-rä-tys


Ta-va-roi-den ja jät-tei-den kier-rä-tys
vä-hen-tää
luon-non-va-ro-jen käyt-tö-ä.
Si-nä
voit myös sääs-tää ra-haa.
Pie-nek-si jää-neet ken-gät,
tyh-jät juo-ma-töl-kit,
ruo-ka-jät-teet
tai
ko-din-ko-neet ja huo-ne-ka-lut
ei-vät kuu-lu kaa-to-pai-kal-le
vaan ne voi kier-rät-tää.
Sil-loin ta-va-ra
saa uu-den o-mis-ta-jan
tai
sii-tä teh-dään uu-si tuo-te.
Eh-jät as-ti-at,
vaat-teet
ja
huo-ne-ka-lut
voi kier-rät-tää,
kun vie ne
kirp-pu-to-ril-le.
Myös jät-teet
voi kier-rät-tää,
kun la-jit-te-lee ne e-ri jä-te-as-ti-oi-hin.
Jä-te-as-ti-oi-ta o-vat
bi-o-jä-te,
pa-pe-ri-jä-te,
kar-ton-ki-jä-te,
me-tal-li-jä-te,
ke-räys-la-si
ja
se-ka-jä-te.
Muo-vi-set pak-kauk-set
lai-te-taan muo-vin-ke-räyk-seen.
Rik-ki-näi-set e-si-neet,
ter-veys-si-teet
ja
vai-pat
kuu-lu-vat
se-ka-jät-tei-siin.
Maa-tu-vat jät-teet
o-vat
bi-o-jä-tet-tä
ja
ne voi myös kom-pos-toi-da.
Sa-no-ma- ja ai-ka-kaus-leh-det
se-kä
kir-je-kuo-ret
kuu-lu-vat pa-pe-rin-ke-räyk-seen.
Tyh-jät mai-to- ja me-hu-pur-kit se-kä pah-vi-laa-ti-kot
kuu-lu-vat kar-ton-ki-ke-räyk-seen.
Säi-ly-ke-töl-kit
ja van-hat pais-tin-pan-nut
voi lait-taa me-tal-lin-ke-räyk-seen.
La-si-pur-kit ja
la-si-pul-lot
kuu-lu-vat la-sin-ke-räyk-seen.
Mo-net juo-ma-pul-lot ja töl-kit
voi vie-dä ruo-ka-kau-pas-sa
pul-lon-pa-la-u-tuk-seen.
Lääk-keet,
pa-ris-tot
ja
maa-lit
o-vat on-gel-ma-jä-tet-tä.
Lääk-keet
pa-la-u-te-taan
ap-teek-kiin.
Pa-ris-toil-le
on o-mat ke-räys-laa-ti-kot.
Maa-li-pur-kit
ja rik-ki-näi-set säh-kö-lait-teet
vie-dään
e-ko-pis-tei-siin.
Hyö-dyl-li-si-ä link-ke-jä:
Kier-rä-tys-teh-tä-vä (Pa-pu-ne-tin pe-li-si-vut)
Ar-tik-ke-li: Kier-rä-tys-vaat-tei-den a-si-an-tun-ti-ja (Sel-ko-sa-no-mat ku-vil-la)
Ar-tik-ke-li: Ä-lä hei-tä bi-o-jä-tet-tä ros-kiin (Sel-ko-sa-no-mat ku-vil-la)
Tekijänoikeudet
Saavutettavuusseloste